PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

FAQ

FAQ

Co přesně jsou mořské potraviny vyprodukované udržitelným způsobem?

Jedná se o ryby, měkkýše a korýše odlovené nebo chované způsobem, který nepoškozuje volně žijící populace ani prostředí, ve kterém žijí. U rybolovu se tím rozumí, že populace ryb se neloví nadměrně a jejich využití neškodí ekosystémům. Jinými slovy si bereme pouze to, co nám příroda nabízí, ale děláme to tak, abychom nevyčerpali všechny zdroje. Tento přístup je rovněž velice důležitý pro dlouhodobou prosperitu a životaschopnost odvětví a komunit, které na rybolovu závisí, ať už v Evropě, nebo na celém světě.

Co mohu pro to udělat já?

Chovejte se jako zodpovědný spotřebitel. Ať už nakupujete ryby kdekoli, vždy se snažte zjistit jejich původ. Zeptejte se prodejce ryb, číšníka v restauraci či pracovníka supermarketu, jak byl příslušný mořský produkt odloven nebo vyroben a zda se nejedná o nadměrně lovený druh. Mohou vám také vysvětlit, pro které druhy existují období hájení zajišťující, že ryby mají možnost se rozmnožovat, nebo proč byste u jiných druhů neměli konzumovat nedospělé kusy, jelikož ty by měly být součástí rybích populací delší dobu.

Snažte se také nekonzumovat pořád stejné druhy. Tím se totiž ohrožují stavy jejich populací. Důležitou roli hrají samozřejmě předpisy, ale trh svým rozhodnutím ovlivňujete i vy. Tím, že budete například upřednostňovat výrobce, kteří produkují udržitelným způsobem, můžete vyslat signál ostatním hospodářským subjektům. Změna závisí jen na vás.

Jak se mohu správně rozhodnout?

Správně se můžete rozhodovat tak, že se budete informovat o výrobcích, které kupujete, a o různých možnostem výběru. Informace najdete v časopisech, letácích a na internetu. Z obalů potravin zase zjistíte, zda byl mořský produkt certifikován a kým a co to konkrétně znamená. Popovídejte si s prodejcem ryb. Ti se v této problematice většinou velmi dobře vyznají. Snažte se také změnit některé své preference. Existuje řada možností lovu, chovu a výroby mořských produktů, které nepoškozují životní prostředí a jsou často levnější než jiné alternativy. A tyto produkty jsou také často chutnější. Objevujte méně známé druhy nebo ryby, které jedli vaši prarodiče. Snažte se být v kuchyni kreativní.

Jsou ryby lovené či chované udržitelným způsobem dražší?

Mnoho méně známých druhů produkovaných udržitelným způsobem je ve skutečnosti levnějších. Některé populárnější druhy vyprodukované tímto způsobem mohou být dražší. To, co zaplatíte navíc, se však použije na zachování populací ryb a jejich ekosystémů a pomůže udržet pracovní místa lidem v celé Evropě i mimo ni. V konečném důsledku povede obnova populací ryb v moři ke zvýšení jejich počtu, což zvýší potenciál úlovku a sníží náklady pro rybáře i ceny pro spotřebitele.

Čeho si mám všímat na etiketě?

V současné době existuje mnoho různých druhů etiket, které vám poskytnou informace o tom, kde a jakým způsobem byl příslušný mořský produkt vyroben (například zda se jedná o produkt akvakultury nebo rybolovu a jaký typ lovného zařízení byl použit).

Co je nadměrný odlov? Mělo by mi vadit, že k němu dochází?

Jednoduše řečeno, nadměrný odlov znamená, že v mořích se loví příliš mnoho ryb. Obnovitelné zdroje budou i nadále obnovitelné (nebo udržitelné) pouze tehdy, respektujeme-li jejich reprodukční rytmus a regenerační schopnost. Nadměrný odlov některých druhů by nám vadit měl. Ekosystémy jsou totiž navzájem provázané, a pokud narušíme rovnováhu v jednom bodě, může to mít dopad na mnoho jiných mořských organismů. Problém se může vymknout kontrole a ohrozit tak celé druhy. Aby se populace ryb mohly obnovovat a reprodukovat, bude nutné přejít od zoufalých snah lovit menší rybí populace k racionálnímu rybolovu větších populací.

Není hlavním problém v tom, jak ryby lovíme?

Udržitelnost mořských produktů neovlivňuje pouze způsob, jakým ryby lovíme, ale také způsob, jakým je konzumujeme. I nadále je důležité, aby se vlády členských zemí a instituce EU snažily zlepšovat způsoby odlovu ryb i to, jaké druhy lovíme, a snižovat tak dopad na životní prostředí. Stejnou odpovědnost však mají i zbývající části dodavatelského řetězce. Rovněž ony musí svým chováním podpořit udržitelnost. K úsilí celého odvětví o zlepšení situace se musejí rovnocenným způsobem připojit i spotřebitelé. Za udržitelnost mořských produktů odpovídáme my všichni.

Co jsou výměty?

Výměty se rozumí vyhazování ryb, často již uhynulých, zpět do moře poté, co byly uloveny. Rybáři mají k tomu různé důvody. Jedním z nich je i to, že je obtížné vybrat přesně ten druh ryb, který chceme z moře vylovit (zejména při lovu různých druhů současně). Výměty mají negativní vliv na zdraví populací ryb. EU uznává škodlivý účinek výmětů, a proto tuto praxi nyní zakáže. V rámci nové společné rybářské politiky bude podporovat ty rybáře, kteří zlepší selektivnost svých lovných zařízení a pomohou tak trhu co nejlépe využívat všechny ulovené ryby.

Je udržitelnost přínosem pro podnikání?

Udržitelnost, zejména pokud je spojena s certifikací, zvyšuje hodnotu jakéhokoli produktu, protože přesvědčuje spotřebitele, že to, co kupují, respektuje životní prostředí a zdraví populací ryb. Jedná se tedy o dobrou věc, jelikož udržitelnost většinou zvyšuje kvalitu, otevírá nové trhy a posiluje prodejní síť. Pomáhá rovněž zabezpečit budoucnost podnikání, protože zajišťuje, aby ryby, které kupujete, byly i v nadcházejících letech stále k dispozici v dostatečném množství.

Jsou produkty akvakultury udržitelné?

Akvakultura může snížit intenzitu rybolovu volně žijících populací, protože uspokojuje část poptávky po určitých druzích. EU stojí na předním místě na světě v adaptaci stávajících druhů na akvakulturní podmínky a ve vývoji nových krmiv a metod chovu. Stejně jako jakékoli jiné odvětví může mít i akvakultura záporný vliv, pokud není odpovědně řízena. Evropské předpisy však zajišťují, aby rybí farmy produkovaly vysoce kvalitní, bezpečné a udržitelné mořské produkty.

EU používá přísní pravidla, která zajišťují udržitelnost produktů akvakultury, zamezují poškození ekosystémů a pomáhají vyrábět mořské produkty, jež splňují nejvyšší možné normy ochrany životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a hygieny. V důsledku těchto norem se mohou zvýšit náklady a evropská akvakultura nemusí být schopna konkurovat dovozu. EU je však přesvědčena, že udržitelná akvakultura je součástí řešení.

Co to má společného s novou společnou rybářskou politikou?

Společná rybářská politika (SRP) je soubor evropských předpisů v oblasti rybolovu a akvakultury. Touto politikou se musí řídit všichni, kdo loví a chovají ryby či obchodují s mořskými produkty v EU. K zajištění udržitelnosti stanovuje tato politika například to, kolik mohou rybáři ulovit ryb a také jak, kdy a kde. Tato politika rovněž zajišťuje dodržování a prosazování pravidel, aby se například zabránilo nezákonnému rybolovu, který značně zatěžuje ty, kdo loví ryby udržitelným způsobem. Přispívá také ke zvýšení transparentnosti a konkurenceschopnosti, poskytuje rámec pro fungování trhu a podporuje odvětví při adaptaci a spolupráci.

SRP má zásadní význam při usměrňování evropského rybolovu směrem k udržitelnosti a zároveň vysílá jasný signál naším partnerům v zahraničí. Ve stále více propojeném světě je nezbytné, abychom všichni společně zajistili budoucnost ryb, rybářů i spotřeby mořských produktů. Prostřednictvím SRP a s pomocí tohoto odvětví a občanů se EU snaží posílit své postavení světového lídra v oblasti řízení rybolovu a norem akvakultury.

Není Evropská unie ve svém úsilí o udržitelnost mořských produktů osamocená?

Evropská unie v této oblasti úzce spolupracuje s mnoha organizacemi. Politika EU využívá nejlepší dostupná vědecká stanoviska nezávislých subjektů, jako je např. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES).

Evropská unie vyzývá všechny zainteresované subjekty (organizace rybářů, nevládní organizace, vnitrostátní orgány a další zúčastněné strany), aby se zúčastnili vypracovávání nových právních předpisů. EU se snaží zlepšit environmentální, ekonomickou a sociální udržitelnost tohoto odvětví a zajistit, aby ryby a související pracovní místa a příležitosti měly zajištěny budoucnost

Kampaň „Patříme k sobě“ naváže na  závazky významných aktérů tohoto odvětví i mnoha různých iniciativ jednotlivých občanů a organizací.