PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Středomoří v nebezpečí

Populace ryb ve Středomoří ubývají. Některé jsou na pokraji vyčerpání. Celkově je nadměrně loveno 93 % z hodnocených rybích populací. Klesající stavy hlásí nejen rybáři, jejichž úlovky se neustále zmenšují, ale i vědci, kteří tuto situaci sledují již řadu let.

Odhaduje se, že Středozemní moře obývá 10 až 12 tisíc mořských druhů. Tato mimořádná biologická rozmanitost je však ve velkém nebezpečí. Ohrožuje ji znečištění, změna klimatu, ale ze všeho nejvíce nadměrný rybolov. Další odklad koordinovaných opatření by mohl vést k nezvratnému poškození a kolapsu klíčových populací, které mají pro odvětví rybolovu zásadní význam.

Je třeba jednat ihned

Vzhledem k tomu, že tento zdroj je využíván společně, znamenalo by to ztrátu pro všechny; dopad na rybáře, a zvláště na drobný rybolov, by však byl zničující. Ztratili by zdroj obživy, a navíc i svůj odvěký způsob života. Cílem proto musí být, aby byl rybolov i nadále ziskový a zároveň udržitelný, což zajistí, že bude moci znovu normálně existovat.

Co se pro to dělá?

Země Středomoří podepsaly v roce 2003 v Benátkách deklaraci, která položila základy pro posílení vědeckého výzkumu, ochranu zranitelných oblastí a omezení rybolovného úsilí. Členské státy EU, ve snaze zajistit udržitelný rybolov, omezily své flotily. V našich právních předpisech se odrážejí národní a mezinárodní plány v oblasti řízení rybolovu, omezení odlovů a požadavky v oblasti životního prostředí. Intenzivní mnohostranná spolupráce povzbuzuje všechny země, které hraničí se Středozemním mořem, aby se řídily stejnými pravidly.

Zkušenosti ukazují, že můžeme uspět – pokud řešíme výzvy společně. Skvělým příkladem je obnova populace tuňáka obecného ve Středozemním moři. Koordinovaná opatření zaměřená na lepší řízení jeho lovu vedla ke konkrétním výsledkům a kvóty se nyní poprvé po letech zvyšují.

Je však třeba podniknout více. Vedle důrazu na lepší provádění a regulaci stávajících opatření proto komisař Vella vyhlašuje strategii pro Středomoří, která má zvýšit stavy rybích populací.

Klíčem k této strategii je zvyšovat povědomí o naléhavosti a rozměrech současných problémů, ale také mobilizovat všechny, včetně zemí jižního a východního Středomoří, k okamžitému přijetí rozhodných opatření. Nedávná setkání potvrdila, že politická vůle pro to existuje. Podněty k uplatňování komplexního přístupu přinese schůzka ministrů, která se bude konat dne 27. dubna za účasti všech středomořských zemí.

Jak můžete pomoci?

Na místní úrovni mohou přijmout opatření drobní rybáři a pobřežní komunity, ale také vnitrostátní orgány, tvůrci politik, klíčové zúčastněné subjekty, velké průmyslové flotily, nevládní organizace i vědci. Politika jednotlivých zemí, EU i mnohostranná politika musí být jednomyslná a musí stanovit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle.

Zpráva je jasná: každý musí převzít svůj díl odpovědnosti. Má-li být dosaženo skutečné a trvalé změny, jež povede k novému oživení zdravého a ziskového rybolovu, který zajistí nejen zachování stávajících pracovních míst, ale bude vytvářet i nová, musí se zapojit každý, včetně spotřebitelů.

Iniciativa „MEDFISH4EVER“ – Naše dědictví, naše budoucnost

Podílejte se i vy na jeho ochraně.