НЕРАЗДЕЛНИ
Яжте, купувайте и продавайте продукти от устойчиво рибарство

FAQ

FAQ

Какво точно е продукт от устойчиво рибарство?

Продуктите от устойчиво рибарство са риба, мекотели или ракообразни, които са уловени или отгледани по начин, който не вреди на дивите популации или на средата, в която те живеят. По отношение на риболова това означава, че рибните запаси не са обект на прекомерен улов и тяхната експлоатация не води до щети за екосистемите. С други думи, вземаме по устойчив начин само това, което природата ни предлага. Устойчивото рибарство е много важно и за просперитета и жизнеността в дългосрочен план на зависимите от рибарството сектори и общности както в Европа, така и по света.

Какво мога да направя?

Бъдете активен и отговорен потребител, научете повече за рибата, която купувате. Попитайте продавача на риба, сервитьора или служителя в супермаркета какъв е произходът на предлаганата морска храна, дали въпросният вид е обект на прекомерен улов и как е уловен или отгледан. Те могат да ви обяснят за кои видове има определени риболовни сезони, за да се гарантира тяхното възпроизводство, или от кои видове трябва да избягвате да ядете маломерна риба, тъй като тя е част от бъдещето на запасите.

Помислете и дали да не изберете други видове риба — в момента огромна част от консумацията е съсредоточена само върху няколко вида, което оказва сериозен натиск върху тези запаси. Правителствата и правилата имат своята роля, но с вашия избор можете да повлияете на пазара. Например, като предпочитате продуктите на производителите, използващи устойчиви методи, изпращате сигнал до останалите производители. Ключът към промяната е у вас.

Как да направя добър избор?

Бъдете активен и се информирайте за различните съществуващи възможности. Търсете информация в списания, в брошури и в интернет. Четете етикетите на продуктите, за да разберете дали и от кого са сертифицирани, и проверявайте какво означава това в действителност. Говорете с вашия продавач на риба, който често е експерт, и помислете дали да не промените някои от предпочитанията си. Съществуват множество устойчиви варианти, които не са свързани с вреди за околната среда и често са по-евтини от алтернативите. Изборът на продукти от устойчиво рибарство може също така да е от полза и за вашите вкусови рецептори — открийте по-малко известни видове, преоткрийте рибата, която са яли нашите баби и дядовци, проявете творчество в кухнята.

По-скъпи ли са продуктите от устойчиво рибарство?

Много продукти, които са произведени по устойчив начин, но са по-малко известни, всъщност са по-евтини. По отношение на някои популярни видове изборът на продукти от устойчиво рибарство може да е по-скъп, но допълнителната сума, която заплащате, се използва за опазване на запасите и на нашите екосистеми и помага за осигуряване на качествени работни места на хора в цяла Европа и извън нея. В крайна сметка възстановяването на запасите ще доведе до наличието на повече риба в морето, което означава по-голям потенциал за улов, по-ниски разходи за рибарите, а оттам и по-ниски цени за потребителите.

Каква информация да търся на етикетите?

Има множество различни видове етикети, които съдържат информация за това къде и как е произведена морската храна, например дали е от аквакултура или риболов и какви риболовни съоръжения са използвани.

Какво е прекомерен улов и трябва ли да се притеснявам, ако даден запас е обект на прекомерен улов?

Най-просто казано, прекомерен улов означава улов на твърде много риба в нашите морета. Възобновяемите ресурси остават възобновяеми (или устойчиви) само ако се съобразяваме с техния ритъм на възпроизводство и с тяхната способност за възстановяване. Всички ние трябва да сме загрижени, ако отделни видове са обект на прекомерен улов, защото равновесието на екосистемите е крехко и когато се нарушава по този начин, могат да бъдат засегнати много други морски обитатели. Възможно е проблемът до такава степен да излезе от контрол, че да бъдат застрашени цели видове. За да може запасите да се възстановяват и възпроизвеждат, трябва да извършваме рационален улов на видове, от които има по-големи запаси, вместо да се опитваме отчаяно да уловим повече риба от по-малките запаси.

Не е ли свързано всичко с начина, по който ловим риба?

Начинът, по който ловим риба, се отразява на устойчивостта на морските организми, но същото се отнася и за начина, по който я консумираме. Работата на европейските правителства и институции за подобряване на начина, по който извършваме риболов, и за намаляване на свързаното с това въздействие върху околната среда продължава да бъде от значение. В същото време и останалата част от веригата на доставки носи отговорност и трябва да промени своето поведение, за да се насърчава устойчивостта. Всички усилия на сектора за подобрение трябва да бъдат съпроводени от равностойна ангажираност и участие от страна на потребителите. Устойчивостта е отговорност, която всички ние споделяме.

Какво е изхвърляне на улов?

Изхвърляне на улов означава връщане на риба в морето, след като е уловена. Често тя вече е мъртва. Рибарите правят това по различни причини. Една от тях е трудността да уловят точно желания то тях вид риба, особено когато ловят различни видове риба по едно и също време. Изхвърлянето на улов се отразява отрицателно на състоянието на запасите. Отчитайки вредните последици от тази практика, ЕС ще я забрани и чрез новата обща политика в областта на рибарството ще подпомага рибарите, които подобряват селективността на своите риболовни съоръжения и помагат на пазара да използва по най-добрия начин целия улов на риба.

Има ли полза за бизнеса от устойчивостта?

Устойчивостта, особено когато е свързана със сертифициране, добавя стойност към всеки продукт, защото дава спокойствие на потребителите, че това, което те купуват, е произведено по начин, съобразен с околната среда и състоянието на рибните запаси. Тя е нещо, което ще помогне, а не навреди, на вашия продукт. Устойчивостта обикновено е свързана с по-добро качество. Тя дава достъп до нови пазари и води до увеличаване на продажбите. Тя също така ви помага да запазите бизнеса си, защото е гаранция, че рибата, която продавате, ще продължи да съществува в големи количества и в бъдеще.

Морската храна от аквакултури произведена ли е по устойчив начин?

Чрез аквакултурата може да се отслаби натискът от риболова върху дивите видове, като се задоволява част от търсенето на определени видове. ЕС има водеща роля по отношение на адаптирането на съществуващи видове за отглеждане и разработването на нови храни за животни и техники за развъждане. Както всеки друг сектор, аквакултурата може да нанася вреди, когато не се управлява отговорно, но европейските правила имат за цел да се гарантира, че нашите рибни стопанства произвеждат висококачествена и безопасна храна по устойчив начин.

ЕС разполага със строги правила за гарантиране на устойчивостта на аквакултурата, за предотвратяване на щети за екосистемите и за производство на морска храна, която отговаря на възможно най-високите стандарти за околната среда, за здравето и за хуманно отношение към животните. Тези стандарти могат да доведат до по-високи разходи и да затруднят рибовъдите в ЕС да се конкурират с вносните продукти. ЕС обаче е убеден, че устойчивата аквакултура е част от решението.

Какво общо има всичко това с общата политика в областта на рибарството (ОПОР)?

Общата политика в областта на рибарството е европейският набор от правила по отношение на рибарството и аквакултурата. ОПОР е политиката за всички, които се занимават с риболов, аквакултура или търговия с морска храна в ЕС. За да се постигне устойчивост, с нея например се определя какво количество риба могат да уловят рибарите и как, кога и къде могат да извършват тази дейност. Тя гарантира, че правилата се спазват и прилагат, например за да се прекрати незаконният риболов, който оказва огромен натиск върху рибарите, които извършват устойчив риболов. Чрез нея се допринася за повишаване на прозрачността и конкурентоспособността, осигурява се рамка за функционирането на пазара и се подпомагат участниците в сектора да се адаптират и да работят заедно.

ОПОР е от жизнено значение по пътя на европейския риболов към устойчивост и с нея също така се изпраща силно послание за лидерство на нашите партньори в чужбина. В условията на един все по-взаимнозависим свят е изключително важно всички ние да дадем своя принос за осигуряване на бъдещето на рибните запаси, рибарите и консумацията на риба. Чрез ОПОР и с помощта на промишлеността и гражданите ЕС се стреми да се утвърди като световен лидер в областта на управлението на рибарството и стандартите за аквакултурата.

Европейският съюз сам ли работи за постигане на устойчивост на производството на морска храна?

Европейският съюз работи в тясно сътрудничество с много организации с цел насърчаване на устойчивия риболов. В политиката на ЕС се използват най-добрите налични научни становища от независими органи като Международния съвет за изследване на морето (ICES).

Когато изготвя нови закони, ЕС кани всички заинтересовани лица да участват — организации на рибари, НПО, национални органи и др. Той се стреми към подобряване на екологичната, икономическата и социалната устойчивост на сектора и осигуряване на сигурно бъдеще за рибните запаси и свързаните с тях работни места и възможности.

При кампанията „Неразделни“ ще се използва импулсът от ангажиментите на тези действащи лица и от многото различни инициативи на граждани и организации.