НЕРАЗДЕЛНИ
Яжте, купувайте и продавайте продукти от устойчиво рибарство

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Средиземно море е в опасност

 

Рибните ресурси на Средиземно море намаляват. Някои са на ръба на пълно изчерпване. Общо 93% от оценените рибни запаси се използват прекомерно. За намаляването им сигнализират не само рибарите, които улавят все по-малко риба, но и учените, които следят ситуацията през годините.

Между 10 000 и 12 000 морски вида обитават Средиземно море. Това изключително биоразнообразие обаче е в сериозна опасност, заплашено от замърсяването и климатичните промени, но преди всичко от прекомерния риболов. Допълнително забавяне на съвместните действия може да доведе до непоправими щети и срив на жизненоважните за рибарството ключови запаси.

Необходими са незабавни мерки

Загубата на този споделен ресурс би била всеобща, но за рибарите и особено за малките риболовни стопанства ефектът би бил пагубен. Това средство за препитание, и да не забравяме – традиционен начин на живот, би било изгубено. Затова целта трябва да е трайна рентабилност в унисон с устойчивостта в посока възстановяване на риболовния сектор.

Какво вече се прави?

През 2003 г. средиземноморските държави подписаха във Венеция декларация, която положи основите за подобряване на научно-изследователската работа, опазване на уязвимите райони и ограничаване на риболова. Държавите членки на ЕС намалиха флотите си с цел гарантиране на устойчив риболов. Законодателството ни предвижда национални и международни планове за управление на риболова, ограничения на улова и екологични изисквания. Активното многостранно сътрудничество стимулира всички държави, разположени на Средиземно море, да прилагат еднакви правила.

Опитът сочи, че можем да постигаме успех, ако заедно се справяме с предизвикателствата. Показателен е примерът с удивителното възстановяване на червения тон в Средиземно море. Съвместните действия в посока по-добро управление на улова на този вид доведе до конкретни резултати и за първи път от години квотите се увеличават.

Но трябва да се направи повече. По тази причина освен необходимостта от по-добро прилагане и контрол на съществуващите мерки, комисар Вела инициира средиземноморска стратегия за подобряване на състоянието на рибните запаси.

От ключово значение за тази стратегия е повишаването на осведомеността относно спешния характер и мащаба на съществуващия проблем, но и активирането на незабавни и решителни всеобщи действия, включително от страна на южните и източните държави от Средиземноморския регион. Последните срещи са потвърждение за политическата воля за действие. Срещата на министрите с всички средиземноморски държави на 27 април ще даде началния тласък за постигане на всеобщ подход.

Как можете да помогнете?

Що се отнася до гражданите, действия могат да се предприемат както от страна на дребните рибни стопанства и крайбрежните общности, така и от националните власти, инициаторите на политики, ключовите заинтересовани страни, големите индустриални флоти, неправителствени организации и учени. Политиката на национално, европейско и международно ниво трябва да бъде единна за определянето на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели.

Посланието е ясно: всеки трябва да поеме отговорността си. Необходимо е всеобщо участие, включително на потребителите, ако искаме да постигнем реална и трайна промяна, с което да се възстанови доброто и рентабилно състояние на риболова, не само с цел запазване на съществуващите работни места, но и за създаване на нови.

MEDFISH4EVER – Нашето наследство, нашето бъдеще

Бъдете част от опазването му.