Kalandus

Kalandusfaktid

Kalandusfaktid

Kalandusfaktid

Brošüüris „Fakte ja arvnäitajaid ÜKP kohta“ ja selle veebiversioonis antakse kalandus- ja vesiviljelussektorist ülevaade arvudes. See põhineb peamiselt Eurostati (Euroopa Liidu Statistikaamet), kuid ka Euroopa Komisjoni ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni kogutud andmetel. Brošüüris kirjeldatakse kalandussektori viimaseid arengusuundumusi 28 ELi liikmesriigis ja kandidaatriikides. Hõlmatud on kõik sektorid: saak, vesiviljelus, kaubandus, ühenduse poolne abi, töötlemine ja kõik seonduvad sotsiaal-majanduslikud näitajad (nt tööhõive, laevastik ja tarbimine).

Euroopa mereatlas hõlmab märkimisväärset hulka teavet Euroopa merede kohta, sealhulgas:

  • Natura 2000 alusel kaitstud merealad
  • kalastuskvoodid liikide ja piirkondade lõikes
  • Euroopa kalalaevastik

See on kättesaadav inglise, saksa ja prantsuse keeles.

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA) on veebipõhine mitmekeelne andmebaas, mille eesmärk on tõhustada turuteavet ja läbipaistvust ELi kalandus- ja vesiviljelusturul. See võimaldab juurdepääsu üksikasjalikele reaalaja-andmetele hindade, väärtuste ja tootmismahtude kohta Euroopa Liidus ning pakub ka turuteavet ja analüüsi.