Στοιχεία για την αλιεία

Στοιχεία για την αλιεία

Στοιχεία για την αλιεία

Στοιχεία για την αλιεία

Το φυλλάδιο «Στοιχεία και αριθμοί για την ΚΑΠ» και η ηλεκτρονική του έκδοση περιέχουν στοιχεία για τον τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Βασίζεται κυρίως σε στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). 

Ο Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών περιέχει πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών για τις θάλασσες της Ευρώπης, όπως:

  • τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000
  • τις αλιευτικές ποσοστώσεις ανά είδος και ζώνη
  • τον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) είναι μια διαδικτυακή πολυγλωσσική βάση δεδομένων που στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση για την ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και στη βελτίωση της διαφάνειας αυτής της αγοράς. Παρέχει πρόσβαση σε πλήρη στοιχεία πραγματικού χρόνου για τις τιμές, την αξία και τον όγκο παραγωγής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε πληροφορίες και αναλύσεις για την αγορά.