Zamówienia i wsparcie finansowe

Zamówienia i wsparcie finansowe

Zamówienia i wsparcie finansowe

Zamówienia i wsparcie finansowe

Informacje ogólne

Unia Europejska zapewnia wsparcie finansowe sektorowi rybołówstwa i społecznościom żyjącym na terenach nadbrzeżnych. Środki przydziela się w ramach Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) .

Aby uzyskać dodatkowe informacje o zarządzaniu wsparciem z EFMR w danym państwie, należy skontaktować się z odpowiednim krajowym organem ds. rybołówstwa.

Dodatkowe informacje o tym, kto otrzymuje unijne wsparcie finansowe można znaleźć tutaj: Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości.

Rządy państw członkowskich mogą przyznawać swojemu sektorowi rybołówstwa dotacje (zwane pomocą państwa), pod warunkiem, że nie zakłóca to konkurencji między państwami UE. Przepisy dotyczące pomocy państwa są ściśle egzekwowane.

W celu zakupienia różnych usług i dóbr Komisja Europejska regularnie publikuje zaproszenia do składania ofert, wniosków i wyrażenia zainteresowania. Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych dotyczących gospodarki morskiej i rybołówstwa znajdują się na stronach poświęconych zaproszeniom do składania ofert oraz zaproszeniom do składania wniosków.

Zobacz również planowane zaproszenia do składania ofert i zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie gospodarki morskiej i rybołówstwa w rocznym programie prac dotyczącym zamówień publicznych i dotacji.