Rybné hospodárstvo

Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti

Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti

Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti

Príjemcovia prostriedkov z fondov EÚ

Európski občania majú právo vedieť, ako sa využívajú ich peniaze. Zverejňovanie informácií o príjemcoch príspevkov z fondov EÚ je jedným z kľúčových zámerov Európskej iniciatívy týkajúcej sa transparentnosti.

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a jeho predchodcovia finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH) a Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFF) sú spravované vnútroštátnymi orgánmi prostredníctvom systému tzv. zdieľaného hospodárenia. Štáty, ktoré dostali prostriedky z týchto fondov, mali každoročne povinnosť uverejňovať na svojich webových sídlach príslušné informácie, vrátane informácií o fyzických osobách, ktoré sú príjemcami týchto prostriedkov.

Súdny dvor Európskej únie však vo svojom rozsudku z 9. novembra 2010 v prípadoch týkajúcich sa povinnosti uverejňovať informácie o príjemcoch prostriedkov z európskych poľnohospodárskych fondov dospel k záveru, že uverejnenie niektorých informácií týkajúcich sa fyzických osôb nebolo primerané. Súdny dvor preto vyhlásil príslušné ustanovenia za neplatné.

Z dôvodov transparentnosti a s cieľom zohľadniť výhrady, ktoré vyjadril Súdny dvor, sa nariadením (EÚ) č. 508/2014 stanovuje povinnosť pre riadiace orgány uverejniť informácie len o tých príjemcoch platieb z fondu EFNR, ktorí sú právnickými osobami, a v súlade s vnútroštátnym právom informácie o príjemcoch, ktorí sú fyzickými osobami.  

Európska komisia prevádzkuje túto webovú stránku na účely zjednodušenia prístupu verejnosti k informáciám o príjemcoch platieb z fondu EFNR (zdieľané hospodárenie), ktorých údaje sú uverejnené na webových sídlach členských štátov.

Tieto informácie si môžete pozrieť na príslušných webových sídlach členských štátov. Upozorňujeme, že údaje uvedené ďalej sa „neustále aktualizujú“ na základe informácií, ktoré Komisia dostáva od členských štátov.

 

Dôležité upozornenie

Európska komisia prevádzkuje túto webovú stránku na účely zjednodušenia prístupu verejnosti k informáciám. Upozorňujeme, že webové sídla, na ktoré vedú odkazy, kontrolujú členské štáty či riadiace orgány Európskej únie, nie však útvary Komisie. Za obsah týchto webových sídiel zodpovedajú výlučne dotknuté členské štáty a riadiace orgány. Zoznam odkazov na tejto webovej stránke je zostavený na základe informácií poskytnutých členskými štátmi. Zoznam nie je nevyhnutne vyčerpávajúci. Šírka záberu a podrobnosti poskytnutých údajov, ako aj spôsob ich prezentácie na týchto webových sídlach sa môže líšiť v závislosti od členského štátu. Z tohto dôvodu Európska komisia nemôže zaručiť presnosť ani úplnosť poskytovaných údajov či informácií, a ani nemôže prijať zodpovednosť, ani sa zaručiť za použitie týchto informácií.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom