Kalandus

Euroopa läbipaistvuse algatus

Euroopa läbipaistvuse algatus

Euroopa läbipaistvuse algatus

ELi rahaliste vahendite saajad

Euroopa kodanikel on õigus teada, kuidas nende raha kasutatakse. Euroopa läbipaistvuse algatuse üks peamisi eesmärke on teavitada üldsust sellest, kes saavad ELilt rahalisi vahendeid.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF), nagu ka tema eelkäijate Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) ning Euroopa Kalandusfondi (EKF), haldamine toimub koostöös liikmesriikidega. Need riigid, kes saavad asjaomaseid rahalisi vahendeid, peavad igal aastal avaldama asjakohast teavet oma veebisaitidel, sealhulgas ka teavet nende füüsiliste isikute kohta, kes rahalisi vahendeid saavad.

Euroopa Liidu Kohus järeldas oma 9. novembri 2010. aasta otsuses seoses nende juhtumitega, mis käsitlevad kohustust avaldada teavet nende abisaajate kohta, kes saavad vahendeid Euroopa põllumajandusfondidest, et teatava füüsiliste isikutega seotud teabe avaldamine ei ole olnud proportsionaalne. Kohus tunnistas sellest tulenevalt asjaomased sätted kehtetuks.

Läbipaistvuse huvides ning selleks, et võtta arvesse kohtu vastuväiteid, sätestatakse määruses (EL) nr 508/2014 korraldusasutuste kohustus avaldada teavet ainult nende Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetusesaajate kohta, kes on juriidilised üksused, ja füüsilised isikud kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega.  

Euroopa Komisjon haldab seda lehekülge, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu EMKFi rahaliste vahendite saajaid käsitlevale teabele (koostöös liikmesriikidega), mis on avaldatud liikmesriikide veebisaitidel.

Asjaomase teabega tutvumiseks vaadake palun vastavate riikide veebisaite. Võtke arvesse, et allpool esitatud teave on muutuv, kuna seda ajakohastatakse vastavalt teabele, mida liikmesriigid komisjonile esitavad.

 

Oluline märkus

Euroopa Komisjon haldab seda lehekülge eesmärgiga soodustada avalikku juurdepääsu teabele. Võtke arvesse, et linkide vahendusel avanevaid veebisaite haldavad liikmesriigid ja Euroopa Liidu haldusasutused, mistõttu komisjoni talitused neid ei kontrolli. Selliste veebisaitide sisu eest vastutavad ainult liikmesriigid ja asjaomased haldusasutused. Veebilehel leiduv linkide nimekiri tugineb liikmesriikide esitatud teabele. Nimekiri ei pruugi olla täielik. Hõlmatud valdkonnad ja üksikasjad ning nende esitamise moodused linkide vahendusel avanevatel veebisaitidel võivad olla sõltuvalt liikmesriigist väga erinevad. Seetõttu ei saa Euroopa Komisjon tagada andmete või teabe õigsust või täielikkust, ega võtta veebisaitide mis tahes moel kasutamise eest enesele mingit vastutust.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom