Αλιεία

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια

Αποδέκτες χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματά τους. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τους αποδέκτες χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια.

Η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), όπως και του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) που ίσχυαν προηγουμένως, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, σύμφωνα με την αρχή της «επιμερισμένης διαχείρισης». Κάθε χρόνο, ζητείται από τις χώρες που λαμβάνουν τέτοιου είδους χρηματοδότηση να δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες στους ιστοτόπους τους, όπως και τις πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι των σχετικών κονδυλίων.

Ωστόσο, στην απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2010 για υποθέσεις σχετικές με την υποχρέωση δημοσιοποίησης πληροφοριών που αφορούν τους δικαιούχους ευρωπαϊκών γεωργικών κονδυλίων, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη ότι η δημοσιοποίηση ορισμένων πληροφοριών για φυσικά πρόσωπα προσέκρουε στην αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, το Δικαστήριο κήρυξε ανίσχυρες τις σχετικές διατάξεις.

Για λόγους διαφάνειας και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αντιρρήσεις του Δικαστηρίου, ο κανονισμός ΕΤΘΑ (EΚ) αριθ. 508/2014  θεσπίζει την υποχρέωση για τις αρχές διαχείρισης να δημοσιοποιούν πληροφορίες μόνο για τους δικαιούχους πληρωμών από το ΕΤΘΑ, οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα, και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για όσους είναι φυσικά πρόσωπα.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε στοιχεία για τους δικαιούχους πληρωμών από το ΕΤΘΑ (επιμερισμένη διαχείριση) τα οποία δημοσιεύονται σε σχετικούς ιστότοπους των κρατών μελών.

Για να δείτε αυτές τις πληροφορίες, επισκεφθείτε τους ιστότοπους των αντίστοιχων χωρών. Έχετε υπόψη ότι οι παρακάτω πληροφορίες επικαιροποιούνται συνεχώς με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει η Επιτροπή από τα κράτη μέλη.

 

Σημείωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αυτή την ιστοσελίδα για να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού. Σημειώστε ότι αρμόδιοι για τις ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι είναι τα κράτη μέλη και οι αρχές διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και των εκάστοτε αρχών διαχείρισης. Ο κατάλογος των συνδέσμων αυτής της ιστοσελίδας βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, και δεν είναι κατ΄ανάγκη πλήρης. Ο βαθμός κάλυψης και παροχής λεπτομερειών, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών στους συνδεδεμένους ιστότοπους μπορούν να ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των παρεχόμενων στοιχείων, ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση τους.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom