Европейска инициатива за прозрачност

Европейска инициатива за прозрачност

Европейска инициатива за прозрачност

Европейска инициатива за прозрачност

Получатели на финансиране от ЕС

Европейските граждани имат право да знаят как се харчат парите им. Публичното оповестяване на информацията за това кой получава финансиране от ЕС е една от основните цели на Европейската инициатива за прозрачност.

Европейският фонд за морско дело и рибарство (EФМДР) подобно на своите предшественици — Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР), се управлява от националните органи в рамките на система, известна като „споделено управление“. Всяка година държавите, получаващи такова финансиране, бяха задължени да публикуват съответната информация на своите уебсайтове, включително информация относно физическите лица, които получават средства от фондовете.

Съдът на Европейския съюз обаче постанови в решението си от 9 ноември 2010 г. по дела, свързани със задължението за публикуване на информация за получателите на средства от европейските земеделски фондове, че публикуването на определена информация за физически лица не е пропорционално. Поради това Съдът обяви за невалидни съответните разпоредби.

От съображения за прозрачност и за да се вземат предвид възраженията, изразени от Съда, с Регламент № 508/2014 (ЕС) за ЕФМДР управляващите органи се задължават да публикуват информация само за получателите на средства от ЕФМДР, които са юридически лица, а в съответствие с националното право и за получателите, които са физически лица.  

Европейската комисия поддържа тази уебстраница, за да улесни публичния достъп до информация за получателите на средства от ЕФМДР (споделено управление), за които е публикувана информация на уебсайтове на държавите членки.

За достъп до тази информация моля вижте уебсайтовете на съответните държави. Моля, имайте предвид, че данните по-долу се актуализират непрекъснато въз основа на информацията, която Комисията получава от държавите от ЕС.

 

Важна информация

Европейската комисия поддържа тази уебстраница, за да улесни обществения достъп до информация. Моля, имайте предвид, че уебстраниците, към които са предоставени връзки, се поддържат от държавите членки и управляващите органи на Европейския съюз, а не от службите на Комисията. За съдържанието на тези уебсайтове отговорност носят единствено държавите членки и съответните управляващи органи. Списъкът с връзки на тази страница се основава на информация, предоставена от държавите членки. Този списък не е непременно изчерпателен. Обхватът и степента на изчерпателност на информацията, както и начинът на представянето ѝ на уебсайтовете, към които са предоставени връзки, могат да се различават значително между отделните държави членки. Поради това Европейската комисия не може да гарантира точността или пълнотата на предоставените данни или информация, нито поема отговорност за тяхното ползване.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom