Αλιεία

Η επίτροπος κ. Μαρία Δαμανάκη χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απαγόρευση των απορρίψεων στο Skagerrak

Η επίτροπος κ. Μαρία Δαμανάκη χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απαγόρευση των απορρίψεων στο Skagerrak

Η επίτροπος κ. Μαρία Δαμανάκη χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απαγόρευση των απορρίψεων στο Skagerrak

19/04/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τρίτη την υιοθέτηση απαγόρευσης των απορρίψεων 35 ειδών ανεπιθύμητων ψαριών που αλιεύονται στο Skagerrak (το στενό που διέρχεται μεταξύ της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Δανίας).

Σύμφωνα με την απαγόρευση των απορρίψεων, τα αλιευτικά σκάφη θα υποχρεούνται να εκφορτώνουν όλα τα ψάρια που αλιεύονται, προκειμένου να σταματήσουν οι «απορρίψεις» - η πρακτική της ρίψης των ψαριών στη θάλασσα, συνήθως λόγω του ότι θεωρούνται ανεπιθύμητα ως προς είδος ή το μέγεθος.

Η επίτροπος κ. Δαμανάκη χαιρέτισε την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Η ανάσχεση της βλαβερής πρακτικής της απόρριψης βρώσιμων ψαριών είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ. Η στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το περασμένο καλοκαίρι για την απαγόρευση των απορρίψεων στο Skagerrak είναι σημαντική, καθώς μας βοηθά να πείσουμε εκείνους που αμφισβητούν ακόμα τη σκοπιμότητα της απαγόρευσης των απορρίψεων εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου

Σύμφωνα με την πρόταση, η ΕΕ και η Νορβηγία είναι πρόκειται να εναρμονίσουν τα τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα στον τομέα της αλιείας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των ιχθυαποθεμάτων. Η εναρμόνιση θα περιλαμβάνει την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων ορισμένων ειδών ψαριών – ώστε να σταματήσει η πρακτική της απόρριψης. Τα νέα μέτρα θα εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν αλιευτικά δικαιώματα στο Skagerrak: η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία. Η Επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ευελιξία στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την απαγόρευση των απορρίψεων.

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσουν τώρα την πρόταση με τα κράτη μέλη, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία. Μετά την έγκρισή της, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ σταδιακά μεταξύ 2014 και 2016.