Politica comună în domeniul pescuitului (PCP)

Politica comună în domeniul pescuitului (PCP)

Politica comună în domeniul pescuitului (PCP)

Politica comună în domeniul pescuitului (PCP)

Gestionarea pescuitului în UE

Ce este politica comună în domeniul pescuitului?

PCP este un set de reguli pentru gestionarea flotelor europene de pescuit și pentru conservarea stocurilor de pește. Menită să gestioneze resurse comune, aceasta le oferă tuturor flotelor europene de pescuit acces egal la apele UE și la zonele de pescuit și le permite pescarilor să concureze în mod echitabil.

Chiar dacă stocurile pot fi în general reînnoite, ele sunt limitate. În prezent, unele sunt pescuite excesiv. Ca urmare, statele membre ale UE au luat măsuri pentru a garanta că activitățile de pescuit din Europa sunt durabile, fără să pericliteze stocurile de pește și productivitatea sectorului pe termen lung.

PCP a fost introdusă în anii 1970 și a cunoscut actualizări succesive, cea mai recentă intrând în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Care sunt obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului?

PCP are scopul de a se asigura că pescuitul și acvacultura sunt sustenabile din punct de vedere ecologic, economic și social și că furnizează alimente sănătoase pentru cetățenii UE. De asemenea, își propune să susțină un sector dinamic al pescuitului și să asigure un nivel de trai decent pentru comunitățile de pescari.

Deși este important să se maximizeze capturile, trebuie să existe limite. Este nevoie să ne asigurăm că practicile de pescuit nu afectează capacitatea de reproducere a populațiilor de pește. Politica actuală prevede stabilirea, în perioada 2015-2020, a unor limite sustenabile de captură, care să asigure continuitatea stocurilor de pește pe termen lung.

Nici până în ziua de astăzi nu se cunoaște cu exactitate impactul pescuitului asupra mediului marin fragil. Din acest motiv, PCP adoptă o abordare prudentă, care recunoaște impactul activităților umane asupra tuturor componentelor ecosistemului. Ea își propune să convingă flotele de pescuit să fie mai selective cu speciile pescuite și să elimine treptat practica aruncării înapoi în mare a capturilor de pești nedoriți.

De asemenea, reforma schimbă modul în care este gestionată PCP, acordând puteri sporite statelor membre în ceea ce privește controlul la nivel național și regional.

PCP are 4 domenii principale de acțiune:

PCP prevede și norme privind acvacultura și implicarea părților interesate.

Principalele elemente ale noii PCP

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 Sustainable tools for the world's largest seafood market

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020

Sustainable tools for the world's largest seafood market

Documente oficiale

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN în ceea ce privește delegarea de competențe menționată la articolul 11 alineatul (2), articolul 15 alineatele (2), (3), (6) și (7) și articolul 45 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului

Regulamentul (UE) 2015/812 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1379/2013 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în ceea ce privește obligația de debarcare, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 al Consiliului

REGULAMENTUL (UE) nr. 1380/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului