Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS)

Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS)

Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS)

Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS)

Il-ġestjoni tas-sajd tal-UE

X'inhi l-Politika Komuni tas-Sajd?

Il-PKS hija sett ta’ regoli għall-ġestjoni tal-flotot tas-sajd Ewropej u għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut. Hija mfassla biex timmaniġġja riżorsa komuni u tagħti aċċess indaqs lill-flotot tas-sajd Ewropej kollha għall-ilmijiet u l-postijiet tas-sajd tal-UE u tippermetti lis-sajjieda biex jikkompetu b’mod ġust.

L-istokkijiet jistgħu jiġġeddu, iżda mhumiex bla limitu. Xi wħud minn dawn l-istokkijiet tas-sajd, madankollu, qed jiġu mistada żżejjed. Bħala riżultat, il-pajjiżi tal-UE ħadu azzjoni biex jiżguraw li l-industrija tas-sajd Ewropea tkun sostenibbli u ma tkunx ta’ theddida għad-daqs tal-popolazzjoni tal-ħut u l-produttività fuq żmien twil.

Il-PKS ġiet introdotta għall-ewwel darba fis-snin sebgħin u għaddiet minn aġġornamenti suċċessivi. L-aktar wieħed reċenti daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2014.

X’inhuma l-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd?

Il-PKS għandha l-għan li tiżgura li s-sajd u l-akkwakultura jkunu ambjentalment, ekonomikament u soċjalment sostenibbli u li jipprovdu sors ta’ ikel tajjeb għas-saħħa liċ-ċittadini tal-UE. L-għan tagħha huwa li trawwem industrija tas-sajd dinamika u li tiżgura standard ta’ għajxien ġust għall-komunitajiet tas-sajd.

Għalkemm huwa importanti li jittieħed il-massimu tal-qabdiet, għandu jkun hemm limiti. Irridu niżguraw li l-prattiki tas-sajd ma jagħmlux ħsara lill-abbilità riproduttiva tal-popolazzjonijiet tal-ħut. Il-politika attwali tistipula li bejn l-2015 u l-2020 il-limiti tal-qabdiet għandhom ikunu b'mod sostenibbli u li jżommu l-livell tal-istokkijiet tal-ħut fuq żmien twil.

Sal-lum, l-impatt tas-sajd fuq l-ambjent fraġli tal-baħar mhux mifhum b’mod sħiħ. Għal din ir-raġuni, il-PKS tadotta approċċ kawt li jagħraf l-impatt tal-attività tal-bniedem fuq il-komponenti kollha tal-ekosistema. Hija tfittex li l-flotot tas-sajd tagħmilhom aktar selettivi f’dak li jaqbdu, u li gradwalment tneħħi l-prattika tal-iskartar ta’ ħut mhux mixtieq.

Ir-riforma tbiddel ukoll il-mod li bih il-PKS hija mmaniġġjata u tagħti kontroll akbar lill-pajjiżi tal-UE fuq livell nazzjonali u reġjonali.

Il-PKS għandha 4 oqsma prinċipali ta' politika:

Il-PKS tinkludi wkoll regoli dwar l-akkwakultura u l-involviment tal-partijiet interessati

Il-punti ewlenin tal-PKS il-ġdida

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 Sustainable tools for the world's largest seafood market

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020

Sustainable tools for the world's largest seafood market

Dokumenti uffiċjali

RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW fir-rigward tad-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 11(2), l-Artikolu 15(2), (3), (6), (7) u l-Artikolu 45(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd

Regolament (UE) 2015/812 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2187/2005, (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 2347/2002 u (KE) Nru 1224/2009, u r-Regolamenti (UE) Nru 1379/2013 u (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rigward l-obbligu tal-ħatt u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1434/98

IR-REGOLAMENT (UE) Nru 1380/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE