Kopējā zivsaimniecības politika (KZP)

Kopējā zivsaimniecības politika (KZP)

Kopējā zivsaimniecības politika (KZP)

Kopējā zivsaimniecības politika (KZP)

ES zivsaimniecības pārvaldība

Kas ir kopējā zivsaimniecības politika?

KZP ir noteikumu kopums par Eiropas zvejas flotes pārvaldību un zivju krājumu saglabāšanu. Tā ir izstrādāta, lai pārvaldītu kopējos resursus, un tajā paredzēts, ka visai Eiropas zvejas flotei ir vienlīdz pieejami ES teritoriālie ūdeņi un zvejas vietas. Zvejniekiem tā tiek radīti taisnīgas konkurences apstākļi.

Zivju krājumi gan var atjaunoties, taču tie nav neierobežoti. Dažas zivju sugas cieš no pārzvejas. Tāpēc ES valstis ir nolēmušas rīkoties, lai ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspēju Eiropas zivsaimniecības nozarē un neapdraudētu zivju populācijas lielumu un vairošanos.

Sākotnējo KZP ieviesa XX gadsimta septiņdesmitajos gados, un tā vairākkārt ir modernizēta, jaunākajām izmaiņām stājoties spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Kādi ir kopējās zivsaimniecības politikas mērķi?

KZP tiecas nodrošināt, lai zivsaimniecība un akvakultūra būtu ekoloģiskas, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgas nozares, kas sarūpē veselīgu pārtiku ES iedzīvotājiem. Šīs politikas mērķis ir dinamiska zivsaimniecības nozare un gana augsts dzīves līmenis ar zveju saistītajās kopienās.

Kaut arī ir svarīgi, lai loms būtu pēc iespējas lielāks, visam ir savas robežas. Mums jārūpējas, lai zvejas paņēmieni neapdraudētu zivju populācijas atjaunošanās spēju. Pašreizējā politikā paredzēts, ka periodā no 2015. līdz 2020. gadam jānosaka tādi nozvejas limiti, kas būtu ilgtspējīgi un ļautu ilgtermiņā saglabāt zivju krājumus.

Šobrīd zvejas ietekme uz trauslo jūras vidi vēl nav pilnībā izprasta. Tāpēc KZP pieeja ir piesardzīga un atzīst, ka cilvēka darbība ietekmē visus ekosistēmas elementus. Tā aicina zvejas kuģus zvejot tikai lomam paredzētās zivju sugas, pakāpeniski izskaužot praksi, kad nevajadzīgās zivis tiek izgāztas atpakaļ jūrā.

Reformā mainīts arī KZP pārvaldības veids, piešķirot ES valstīm lielākas kontroles pilnvaras valsts un reģionu līmenī.

KZP veido četras galvenās jomas:

KZP ir ietverti arī noteikumi par akvakultūru un ieinteresēto personu iesaistīšanu.

Svarīgākais par jauno KZP

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 Sustainable tools for the world's largest seafood market

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020

Sustainable tools for the world's largest seafood market

Oficiālie dokumenti

KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku 11. panta 2. punktā, 15. panta 2., 3., 6. un 7. punktā un 45. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/812 (2015. gada 20. maijs), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 attiecībā uz izkraušanas pienākumu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1434/98

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 11. decembra REGULA (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK