Společná rybářská politika (SRP)

Společná rybářská politika (SRP)

Společná rybářská politika (SRP)

Společná rybářská politika (SRP)

Řízení rybolovu v EU

Co je společná rybářská politika?

SRP je soubor pravidel, jejichž účelem je správa evropských rybářských flotil a zachování populací ryb. SRP řídí společné zdroje, poskytuje všem evropským rybářským flotilám rovný přístup do vod a lovišť EU a umožňuje tak rybářům, aby si konkurovali na základě spravedlivých pravidel.

Populace ryb mohou být obnovitelné, nejsou však neomezené. Některé z těchto populací však trpí nadměrným odlovem. V důsledku toho členské státy EU přijaly opatření v zájmu udržitelnosti evropského odvětví rybolovu, aby rybolov neohrožoval velikost a produktivnost populací ryb v dlouhodobém měřítku.

Společná rybářská politika byla poprvé zavedena v 70. letech minulého století a několikrát byla reformována, naposledy s účinkem od 1. ledna 2014.

Jaké má společná rybářská politika cíle?

Společná rybářská politika má zajistit, aby rybolov a akvakultura byly environmentálně, ekonomicky i sociálně udržitelné a aby byly zdrojem zdravých potravin pro občany EU. Jejím cílem je rovněž zajistit dynamiku odvětví rybolovu a odpovídající životní úroveň pro rybářské komunity.

Ačkoliv je důležité maximalizovat úlovky, musí existovat omezení. Je totiž nutné zajistit, aby rybolovné postupy nenarušily reprodukční schopnost rybích populací. V rámci této politiky je stanoveno, že  od roku 2015 do roku 2020 budou stanovena omezení odlovů tak, aby se populace ryb udržely i v dlouhodobém horizontu.

Dodnes není dopad rybolovu na křehké mořské prostředí zcela prozkoumán. Z tohoto důvodu SRP zaujímá obezřetný přístup, který počítá s vlivem lidské činnosti na všechny součásti daného ekosystému. Usiluje o to, aby si rybářské flotily pečlivě volily, co loví, a upustily od praxe výmětů nežádoucích ryb.

Reforma rovněž mění způsob, kterým se SRP spravuje – členské státy EU dostaly více pravomocí na vnitrostátní a regionální úrovni.

Společná rybářská politika má 4 hlavní oblasti:

SRP také zahrnuje pravidla týkající se akvakultury a účasti zainteresovaných stran.

Základní prvky nové společné rybářské politiky

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 Sustainable tools for the world's largest seafood market

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020

Sustainable tools for the world's largest seafood market

Úřední dokumenty

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU pokud jde o přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 2, 3, 6 a 7 a čl. 45 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98

NAŘÍZENÍ (EU) č. 1380/2013 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES