Offentliga utgifter inom fiske och vattenbruk

Offentliga utgifter inom fiske och vattenbruk

Offentliga utgifter inom fiske och vattenbruk

Offentliga utgifter inom fiske och vattenbruk

EU:s konkurrensregler, t.ex. om statligt stöd, gäller enbart för fiske och vattenbruk om Europaparlamentet och rådet beslutar detta enligt artikel 42 i EUF-fördraget. De offentliga utgifterna kan delas in i följande kategorier:

1. Utgifter via EU:s finansiella instrument – Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

2. Utgifter i form av statligt stöd, dvs. stöd som inte omfattas av EHFF och som EU-länderna betalar ut till fiske- och vattenbruksnäringen enligt artikel 42 i EUF-fördraget.

Läs mer om uppdelningen mellan de båda kategorierna

Regler för statligt stöd till fiske och vattenbruk

Statligt stöd är i princip inte förenligt med den inre marknaden, men det finns undantag:

  • Stöd av mindre betydelse (dvs. stödbelopp som är så små att de inte kan påverka konkurrensen i någon högre grad).
  • Vissa typer av stöd som inte anses påverka konkurrensen och som omfattas av gruppundantagsförordningen för fiske och vattenbruk.

Alla andra stödordningar och stöd måste EU-länderna anmäla till kommissionen. De får inte införa stödet förrän kommissionen har förklarat att det överensstämmer med fördraget (se artikel 3 i rådets förordning nr 2015/1589 och artikel 2 i kommissionens förordning nr 794/2004).

När kommissionen granskar ärenden om statligt stöd måste man ibland behandla personuppgifter. Läs mer i de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter

Hur anmäls stödet?

Stödet ska anmälas elektroniskt via landets EU-representation med hjälp av Sani2. EU-ländernas myndigheter måste fylla i två formulär, ett för allmänna och ett för kompletterande upplysningar.

Observera: För närvarande finns formuläret för kompletterande upplysningar inte i Sani2. Myndigheterna ombeds i stället hämta ett preliminärt formulär från den här webbplatsen och bifoga det till sin anmälan i Sani2 eller skicka det direkt till mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Anmälningsformulär

Formulär för allmänna upplysningar

Formuläret ändrades genom kommissionens förordning (EU) 2015/2282 av den 27 november 2015 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 vad avser anmälnings- och upplysningsformulären (EUT L 325, 10.12.2015, s. 1–180).

Preliminärt formulär för kompletterande upplysningar

Kommissionen är i färd med att ändra formuläret för kompletterande upplysningar i förordning (EG) nr 794/2004. Ändringsförordningen ska antas hösten 2016 efter samråd med rådgivande kommittén för statligt stöd.

Har du synpunkter på formulärets preliminära version? Skicka dina frågor eller förslag till mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Vad händer om ett land inte anmäler stödet?

Om ett land beviljar stöd utan att först anmäla det till kommissionen och inte väntar på att det blir godkänt, betraktas det som olagligt (se artikel 1 f i rådets förordning (EU) 2015/1589). Dessutom måste mottagarna i princip betala tillbaka allt olagligt stöd (se artikel 16 i samma förordning).

Finns det stöd som inte behöver anmälas?

Vissa typer av statligt stöd till fiske och vattenbruk anses vara förenliga med den inre marknaden och får därför beviljas innan kommissionen har godkänt dem. Följande stöd behöver inte anmälas:

1. Stöd som omfattas av en gruppundantagsförordning (se kommissionens förordning nr 1388/2014 – den nya gruppundantagsförordningen för sektorn antogs den 16 december 2014 och trädde i kraft den 1 januari 2015).

2. Stöd av mindre betydelse (se kommissionens förordning nr 717/2014 nedan).

EU-länderna måste emellertid varje år rapportera om allt statligt stöd som de har beviljat under året, inklusive stöd som omfattas av reglerna för stöd av mindre betydelse. Rapporten ska lämnas in i elektronisk form senast den 30 juni (se artiklarna 5–6 i kommissionens förordning nr 794/2004 och förklaringarna om vilken information som ska lämnas i bilaga III C till förordningen).

Om ett land inte skickar in sin rapport i tid, kan ärendet hamna i EU-domstolen (se domstolens dom av den 12 januari 2006 – kommissionen mot Luxemburg, mål C-69/05).

Regler för stöd av mindre betydelse till fiske och vattenbruk

Statligt stöd under ett visst maxbelopp under en bestämd period anses vara förenligt med den inre marknaden enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget och kallas stöd av mindre betydelse. I kommissionens förordning nr 717/2014 (som ersätter kommissionens förordning (EG) nr 875/2007) fastställs maxbeloppet till 30 000 euro per mottagare och treårsperiod. För varje EU-land gäller dessutom ett högsta kumulerat belopp enligt bilagan till förordningen (den så kallade nationella övre gränsen): Det totala stöd av mindre betydelse som ett land beviljar fiskeri- och vattenbruksföretag under tre år får inte överstiga 2,5 procent av landets årliga fångst-, berednings- och vattenbruksomsättning.

Stöd av mindre betydelse

a. måste hanteras på ett öppet sätt
b. får inte användas till inköp av fiskefartyg, ersättning eller modernisering av ett fartygs huvud- eller hjälpmotorer, insatser som ökar ett fartygs fiskekapacitet, utrustning som ökar ett fartygs förmåga att lokalisera fisk eller någon annan insats som inte berättigar till stöd enligt EHFF-förordningen
c. får inte överstiga 30 000 euro under en period av tre beskattningsår.

Den här listan med villkor är inte fullständig.

EU-länderna måste redovisa stödet, så att man kan förvissa sig om att reglerna följs.

Rättslig grund