Javna sredstva v sektorju ribištva in ribogojstva

Javna sredstva v sektorju ribištva in ribogojstva

Javna sredstva v sektorju ribištva in ribogojstva

Javna sredstva v sektorju ribištva in ribogojstva

Pravila glede konkurence veljajo za ribištvo in ribogojstvo samo v obsegu, ki sta ga določila Evropski parlament in Svet v skladu s členom 42 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Javna sredstva za ta sektor tako delimo na dve kategoriji:

1. finančni instrument EU – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

2. državna pomoč – tj. pomoč, ki jo poleg sredstev v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo države EU odobrijo za ribištvo in ribogojstvo v skladu s členom 42 Pogodbe o delovanju EU

Več informacij o razmejitvi med tema dvema kategorijama v predstavitvi.

Pravila glede državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo

Državna pomoč načeloma ni združljiva z notranjim trgom razen v dveh posebnih primerih:

  • pomoč de minimis: to so tako majhni zneski, da večje posledice za konkurenco niso verjetne
  • nekatere vrste subvencij, ki ne izkrivljajo konkurence in so zajete z uredbo o skupinskih izjemah v sektorju ribištva in ribogojstva.

Če pri državni pomoči ne gre za ta dva posebna primera, mora država članica Evropski komisiji priglasiti vsako shemo državne pomoči, ki jo želi uvesti, in vsako državno pomoč, ki jo namerava odobriti, in ne sme vzpostaviti sheme ne odobriti pomoči, dokler Komisija ne odloči, da je to v skladu s Pogodbo. (Glej člen 3 Uredbe Sveta št. 2015/1589 in člen 2 Uredbe Komisije št. 794/2004).

Evropska komisija bo pri preiskovanju državne pomoči morda morala obdelati osebne podatke – več informacij v posebni izjavi o varstvu podatkov.

Priglasitev državne pomoči

Državno pomoč je treba priglasiti po elektronskem sistemu SANI2, in sicer prek stalnega predstavništva zadevne države članice pri Evropski uniji. Država članica mora izpolniti obrazec za splošne informacije in obrazec za dodatne informacije o državni pomoči sektorju ribištva in ribogojstva.

Opomba: Sistem SANI2 trenutno ne vključuje obrazca za dodatne informacije o državni pomoči sektorju ribištva in ribogojstva. Države članice lahko s tega spletišča prenesejo začasni obrazec za dodatne informacije in ga bodisi priložijo priglasitvi v sistemu SANI2 bodisi neposredno pošljejo po e-pošti na naslednji naslov:mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Obrazci za priglasitev

Obrazec za splošne informacije

Obrazec za splošne informacije je bil spremenjen z Uredbo Komisije (EU) 2015/2282 z dne 27. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004, kar zadeva obrazce za priglasitev državne pomoči in informativne liste (UL L 325, 10.12.2015, str. 1–180).

  • Obrazec za splošne informacije (objavljen izključno v informativne namene in brez kakršnega koli poseganja v uradno besedilo, objavljeno v Uradnem listu)

Začasni obrazec za dodatne informacije o državni pomoči sektorju ribištva in ribogojstva

Komisija trenutno pripravlja sprejetje uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 glede obrazca za dodatne informacije o državni pomoči sektorju ribištva in ribogojstva. Uredbo naj bi predvidoma sprejeli jeseni 2016 po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč.

Morebitna vprašanja in predloge v zvezi z začasno različico obrazca lahko pošljete po e-pošti na naslov mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Posledice nepriglasitve državne pomoči

Če država članica vzpostavi shemo državne pomoči ali odobri posamezno državno pomoč, ne da bi jo priglasila Evropski komisiji oziroma ne da bi pridobila odobritev Evropske komisije za priglašeno shemo ali državno pomoč, velja shema državne pomoči ali državna pomoč za nezakonito (glej člen 1, točka (f) Uredbe Sveta (EU) št. 2015/1589). Poleg tega bodo morali prejemniki nezakonito dodeljene državne pomoči sredstva načeloma vrniti (glej člen 16 te uredbe).

Kdaj priglasitev državne pomoči ni potrebna

Nekatere vrste državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo veljajo za združljive z notranjim trgom, zato odobritev Komisije zanje ni potrebna. Priglasiti ni treba naslednje pomoči:

1. Pomoč, ki je zajeta z uredbo o skupinskih izjemah (Uredba Komisije 1388/2014 – nova uredba o skupinskih izjemah v sektorju ribištva in ribogojstva je bila sprejeta dne 16. 12. 2014 in je začela veljati 1. januarja 2015).

2. Pomoč de minimis (Uredba Komisije št. 717/2014, glej spodaj).

Toda vsaka država članica mora pripraviti letno poročilo o vseh vrstah državne pomoči, ki jih je med letom dodelila, tudi o pomoči, za katero veljajo pravila de minimis. Poročilo je treba oddati v elektronski obliki do 30. junija (glej člena 5 in 6 Uredbe Komisije št. 794/2004; informacije, ki jih je treba predložiti, so navedene v Prilogi III C te uredbe).

Sodišče Evropske unije je obravnavalo zadevo države članice, ki ni poslala letnega poročila v roku (glej Sodba Sodišča z dne 12. januarja 2006 – Komisija proti Luksemburgu (zadeva C-69/05)).

Pravila glede pomoči de minimis v ribištvu in ribogojstvu

Za državno pomoč, ki v določenem časovnem obdobju ne preseže določene mejne vrednosti, velja, da ne ustreza merilom iz člena 107(1) Pogodbe o delovanju EU. To je ti. pomoč de minimis. Uredba Komisije št. 717/2014 (ki je nadomestila Uredbo Komisije (EC) št. 875/2007) določa, da mejna vrednost na prejemnika v triletnem obdobju znaša 30 000 evrov. Vsaka država članica mora poleg tega pri dodeljevanju pomoči podjetjem v ribištvu in ribogojstvu upoštevati še najvišji kumulativni znesek, naveden v prilogi k uredbi de minimis (t. i. nacionalno omejitev). Pomoč de minimis, dodeljena celotni industriji v ribištvu in ribogojstvu v triletnem obdobju, ne sme preseči 2,5 % letnega prometa, ki ga v državi članici ustvarijo v ribolovu, predelavi in ribogojstvu.

Pravila glede pomoči de minimis določajo zlasti:

a) upravljanje pomoči mora biti pregledno;
b) pomoč se ne sme uporabiti za nakup ribiških plovil, za modernizacijo ali nadomestitev glavnega in pomožnih motorjev ribiških plovil, za dela, ki bi povečala ribolovno zmogljivost plovila, ali za opremo, ki bi povečala zmožnost plovila, da najde ribe, ali za katerokoli drugo dejavnost, ki po uredbi o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ne izpolnjuje pogojev za dodelitev pomoči;
c) pomoč ne sme preseči zgornje mejne vrednosti 30 000 evrov v obdobju treh proračunskih let.

Ta seznam pogojev ni izčrpen.

Države članice morajo z nadzornimi ukrepi preverjati, ali se pravila spoštujejo.

Pomembni pravni akti