Cheltuielile publice în sectorul pescuitului și acvaculturii

Cheltuielile publice în sectorul pescuitului și acvaculturii

Cheltuielile publice în sectorul pescuitului și acvaculturii

Cheltuielile publice în sectorul pescuitului și acvaculturii

Sectorul pescuitului și acvaculturii este reglementat de normele în materie de concurență doar în măsura stabilită de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu articolul 42 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În acest sens, cheltuielile publice pot lua următoarele forme:

1. fonduri acordate prin instrumentul financiar al UE, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

2. fonduri acordate prin ajutor de stat (ajutorul acordat de statele membre întreprinderilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, altul decât ajutorul acordat prin FEPAM, în temeiul articolului 42 din TFUE).

Urmăriți această prezentare pentru a înțelege mai bine diferența dintre cele două tipuri de ajutor.

Normele privind ajutoarele de stat pentru pescuit și acvacultură

În principiu, ajutoarele de stat nu sunt compatibile cu piața internă. Există, totuși, o serie de excepții de la regulă, cum ar fi:

  • ajutorul de minimis (adică sume suficient de mici pentru a nu risca să aibă un impact semnificativ asupra concurenței);
  • anumite tipuri de subvenții, considerate a nu fi în măsură să denatureze concurența - acestea fac obiectul regulamentului de exceptare pe categorii în domeniul pescuitului și acvaculturii.

Dacă nu se încadrează în aceste categorii, statele membre trebuie să notifice Comisia cu privire la ajutoarele individuale pe care intenționează să le acorde și la schema planificată pentru acordarea ajutoarelor de stat. Ajutorul/schema de ajutoare nu va putea fi pusă în aplicare înainte de a fi declarată compatibilă cu Tratatul (a se vedea articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului și articolul 2 din Regulamentul nr. 794/2004 al Comisiei).

Atunci când examinează cazurile legate de ajutoarele de stat, Comisia poate prelucra date cu caracter personal. Pentru informații suplimentare, consultați declarația specifică de confidențialitate.

Cum se face notificarea?

Ajutoarele trebuie să fie notificate utilizând sistemul electronic SANI2, prin intermediul reprezentanței permanente la UE a respectivului stat membru. Statul membru trebuie să completeze atât fișa de informații generale, cât și fișa de informații suplimentare privind ajutoarele de stat pentru sectorul pescuitului și acvaculturii.

Notă: În prezent, SANI2 nu include fișa de informații suplimentare privind ajutoarele de stat pentru sectorul pescuitului și acvaculturii. Statele membre sunt invitate să descarce fișa provizorie de informații suplimentare de pe acest site și să o atașeze la notificarea în SANI2 sau să o trimită direct la adresa mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Formularele de notificare

Fișa de informații generale

Fișa de informații generale a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2015/2282 al Comisiei din 27 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei în ceea ce privește formularele de notificare și fișele de informații (JO L 325, 10.12.2015, p. 1–180).

Fișă provizorie de informații suplimentare privind ajutoarele de stat acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii

Comisia se pregătește, în prezent, să adopte un regulament de modificare a Regulamentul (CE) nr. 794/2004 în ceea ce privește fișa de informații suplimentare privind ajutoarele de stat pentru sectorul pescuitului și acvaculturii. Regulamentul urmează să fie adoptat în toamna anului 2016, după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat.

Vă rugăm să trimiteți eventualele întrebări sau sugestii privind versiunea provizorie a fișei de informații la adresa mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Ce se întâmplă dacă un stat nu transmite notificarea?

Dacă o schemă este pusă în aplicare/ un ajutor individual este acordat fără a notifica și a obține aprobarea Comisiei, aceasta/acesta va fi considerat ilegal(ă) (a se vedea articolul 1 litera (f) din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului). În plus, beneficiarii ajutoarelor acordate ilegal vor fi în principiu obligați să restituie ajutorul primit (a se vedea articolul 16 din regulament).

Când nu este necesară notificarea?

Anumite categorii de ajutoare de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii sunt considerate compatibile cu piața internă, fiind exceptate de la obligația de aprobare a Comisiei. Notificarea nu este necesară pentru:

1. tipurile de ajutor acoperite de un regulament de exceptare pe categorii (Regulamentul nr. 1388/2014 al Comisiei - noul regulament de exceptare pe categorii în sectorul pescuitului a fost adoptat la 16.12.2014 și a intrat în vigoare la 1.1.2015).

2. ajutoarele de minimis (Regulamentul nr. 717/2014 al Comisiei; a se vedea mai jos).

Totuși, în fiecare an, statele membre trebuie să realizeze un raport privind ajutoarele de stat acordate pe parcursul anului, inclusiv ajutoarele de minimis. Raportul trebuie transmis în format electronic până la data de 30 iunie (a se vedea articolele 5 și 6 din Regulamentul 794/2004 al Comisiei; explicații privind informațiile care trebuie trimise sunt incluse în Anexa III C a aceluiași regulament).

Curtea de Justiție a CE s-a pronunțat într-o cauză în care un stat membru nu și-a trimis rapoartele anuale până la termenul-limită [a se vedea Hotărârea Curții de Justiție din 12 ianuarie 2006 - Comisia vs. Luxemburg (Cauza C-69/05)].

Normele în sectorul pescuitului și acvaculturii

Se consideră că ajutoarele de stat care nu depășesc un anumit plafon pe o anumită perioadă nu îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 107(1) din TFUE. Acestea sunt așa-numitele ajutoare de minimis. Regulamentul 717/2014 al Comisiei (de înlocuire a Regulamentului (CE) nr. 875/2007 al Comisiei) stabilește acest plafon la 30 000 EUR/beneficiar/orice perioadă de trei ani. În plus, fiecare stat membru trebuie să respecte limita maximă stabilită în anexa la Regulamentul de minimis pentru suma cumulată acordată întreprinderilor din sectorul pescuitului și acvaculturii (așa-numita limită națională). Ajutoarele de minimis acordate de un stat membru întreprinderilor din sectorul pescuitului și acvaculturii pe orice perioadă de trei ani nu pot depăși 2,5 % din valoarea cumulată a capturilor și a cifrei de afaceri rezultate din activitățile de acvacultură și de prelucrare a peștelui din statul respectiv.

În special, ajutorul de minimis:

a. trebuie gestionat în mod transparent
b. nu poate fi utilizat pentru a construi sau achiziționa nave de pescuit, pentru a înlocui sau moderniza motoarele principale sau auxiliare ale navelor de pescuit, pentru operațiuni care determină creșterea capacității de pescuit a unei nave sau pentru echipamente având ca efect creșterea capacității navei de a găsi pește ori pentru orice altă operațiune care nu este eligibilă în temeiul Regulamentului FEPAM
c. nu poate depăși pragul de 30 000 EUR pe o perioadă de trei exerciții financiare.

Această listă de condiții nu este exhaustivă.

Statele membre trebuie să aplice măsuri de control care să permită verificarea respectării normelor.

Documente de referință importante

 

 

Documente relevante

Norme privind ajutoarele de stat - Informații generale

Ajutorul de stat - legislație și dispoziții din Tratate

Registrul ajutoarelor de stat

Exceptarea pe categorii - informații furnizate de țările UE