Wydatki publiczne w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Wydatki publiczne w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Wydatki publiczne w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Wydatki publiczne w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Sektor rybołówstwa i akwakultury jest objęty przepisami konkurencji jedynie w zakresie ustalonym przez Parlament Europejski i Radę zgodnie z art. 42 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W związku z tym wydatki publiczne można zakwalifikować w następujący sposób:

1. wydatki dokonywane za pośrednictwem unijnego instrumentu finansowego – Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR)

2. wydatki dokonywane za pośrednictwem pomocy państwa, tj. pomocy przyznawanej przez kraje UE w sektorze rybołówstwa i akwakultury innej niż finansowanie w ramach EFMR w zakresie określonym w art. 42 TFUE.

Więcej informacji na temat tych dwóch kategorii można znaleźć w prezentacji.

Przepisy dotyczące pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury

Z zasady pomoc państwa jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem przypadków szczególnych, takich jak:

  • pomoc de minimis (czyli taka, której kwota jest tak niska, że mało prawdopodobne jest, by miała znaczący wpływ na konkurencję)
  • określonego rodzaju dotacje, które uważa się za niezakłócające konkurencji, objęte zakresem rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Jeżeli nie chodzi o jeden z dwóch wymienionych powyżej wariantów, każdy kraj UE musi zgłosić Komisji wszelkie programy pomocy państwa, jakie zamierza wprowadzić, lub wszelką pomoc państwa, jakiej zamierza udzielić. Nie wolno mu również wprowadzić systemu pomocy ani udzielić dotacji, zanim Komisja nie stwierdzi, że są one zgodne z Traktatem (zob. art. 3 rozporządzenia Rady nr 2015/1589 oraz art. 2 rozporządzenia Komisji nr 794/2004).

W trakcie prowadzenia dochodzeń w sprawie przypadków pomocy państwa Komisja może przetwarzać dane osobowe. Szczegóły można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych.

Jak należy dokonać zgłoszenia?

Pomoc należy zgłosić elektronicznie za pomocą systemu SANI2, za pośrednictwem stałego przedstawicielstwa danego państwa członkowskiego przy UE. Państwo członkowskie musi uzupełnić zarówno formularz informacji ogólnych, jak i formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy państwa dla sektora rybołówstwa i akwakultury.

Uwaga: obecnie SANI2 nie zawiera formularza informacji uzupełniających dotyczących pomocy państwa dla sektora rybołówstwa i akwakultury. Państwa członkowskie powinny pobrać formularz informacji uzupełniających z tej strony i albo dołączyć go do zgłoszenia w SANI2, albo wysłać go bezpośrednio na adres: mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Formularze zgłoszeniowe

Formularz informacji ogólnych

Formularz informacji ogólnych został zmieniony rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2282 z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy zgłoszeniowych i formularzy informacji (Dz.U. L 325 z 10.12.2015, str. 1-180).

  • Formularz informacji ogólnych (opublikowany wyłącznie w celach informacyjnych i bez uszczerbku dla oficjalnego tekstu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym)

Formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy państwa dla sektora rybołówstwa i akwakultury

Komisja pracuje obecnie nad przyjęciem rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji uzupełniających dotyczących pomocy państwa dla sektora rybołówstwa i akwakultury. Przyjęcie zaplanowano na jesień 2016 r. po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa.

Ewentualne pytania lub uwagi dotyczące wstępnej wersji formularza można przesyłać na adres: mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Co się dzieje, jeśli kraj członkowski nie dopełni obowiązku powiadomienia?

Jeżeli państwo członkowskie ustanowi program pomocy państwa lub udzieli indywidualnej pomocy bez powiadomienia Komisji lub uzyskania jej zgody na wprowadzenie programu lub udzielenie pomocy, program pomocy państwa lub indywidualna pomoc państwa zostaną uznane za nielegalne (zob. art. 1 lit. (f) rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589). Ponadto beneficjenci pomocy niezgodnej z prawem zasadniczo będą mieli obowiązek zwrócenia pomocy (zob. art. 16 tego rozporządzenia).

W jakich przypadkach nie jest wymagane zgłoszenie?

Niektóre rodzaje pomocy państwa dla sektora rybołówstwa i akwakultury uznano za zgodne ze wspólnym rynkiem. Pomoc taka może zostać wprowadzona w życie bez uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję. Zgłoszenie nie jest wymagane w następujących przypadkach:

1. rodzaje pomocy ujęte w rozporządzeniu o wyłączeniach grupowych (rozporządzenie Komisji nr 1388/2014 – nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury zostało przyjęte 16.12.2014 r. i weszło w życie 01.01.2015 r.)

2. pomoc de minimis (rozporządzenie Komisji nr 717/2014; zob. poniżej).

Co roku państwa członkowskie mają jednak obowiązek sporządzenia sprawozdania na temat udzielonej przez nie w ciągu danego roku pomocy państwa. Obowiązek ten dotyczy również pomocy de minimis. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej w terminie do 30 czerwca (zob. art. 5 i 6 rozporządzenia Komisji nr 794/2004; informacje, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu rocznym, podano w załączniku III C do tego rozporządzenia).

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie państwa, które nie złożyło sprawozdań rocznych w terminie (zob. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2006 r. – Komisja przeciwko Luksemburgowi (sprawa C-69/05)).

Zasada de minimis w przypadku pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Pomoc państwa, która nie przekracza określonego pułapu w wyznaczonym okresie, uznawana jest za niespełniającą wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 TFUE. Chodzi o tzw. pomoc de minimis. Rozporządzenie Komisji nr 717/2014 (zastępujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007) ustala pułap na poziomie 30 tys. euro na beneficjenta w okresie trzech lat. Poza tym, udzielając pomocy przedsiębiorstwom działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, każde państwo członkowskie musi przestrzegać zasady dotyczącej maksymalnej łącznej kwoty pomocy określonej w załączniku do rozporządzenia o pomocy de minimis (tzw. górny limit krajowy). Pomoc de minimis udzielona wszystkim przedsiębiorstwom tego sektora w okresie trzech lat nie może przekroczyć 2,5 proc. rocznych obrotów z połowu, przetwórstwa i akwakultury w danym państwie członkowskim.

Pomoc de minimis musi spełniać następujące warunki:

a. zarządzanie nią musi się odbywać w sposób przejrzysty
b. nie może być wykorzystywana na zakup statków rybackich, na modernizację lub wymianę głównych lub dodatkowych silników statków rybackich lub działania zwiększające zdolność połowową statku lub urządzenia zwiększające zdolność statku do wykrywania ławic lub wszelkie inne działania, które nie kwalifikują się do otrzymania tego rodzaju pomocy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFMR
c. nie może przekraczać 30 tys. euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych.

Powyższa lista warunków nie jest wyczerpująca.

Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia środków kontroli, które umożliwią sprawdzenie, czy przepisy są przestrzegane.

Ważne dokumenty referencyjne dotyczące sektora