Overheidsuitgaven in de visserij- en aquacultuursector

Overheidsuitgaven in de visserij- en aquacultuursector

Overheidsuitgaven in de visserij- en aquacultuursector

Overheidsuitgaven in de visserij- en aquacultuursector

In de visserij en de aquacultuur gelden voor de mededingingsregels een paar uitzonderingen die het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) hebben vastgesteld. De overheidsuitgaven in deze sector kunnen ruwweg als volgt worden verdeeld:

1. bijdragen van de EU via het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)

  • het gaat hierbij om cofinanciering door EU en lidstaten op grond van EFMZV-verordening 508/2014 (dus in principe geen staatssteun)

2. staatssteun, d.w.z. andere steun van een EU-land aan visserij- en aquacultuurbedrijven dan de hierboven genoemde EFMZV-cofinanciering

Lees meer over het verschil tussen EFMZV-cofinanciering en staatssteun.

Regels voor staatssteun

Staatssteun is in principe onverenigbaar met de interne markt, maar er zijn uitzonderingen:

  • de minimis-steun (bedragen die zo klein zijn dat ze geen invloed van betekenis kunnen hebben op de vrije concurrentie)
  • sommige subsidies die de concurrentie niet verstoren, en daarom vallen onder de groepsvrijstellingsverordening voor visserij en aquacultuur

In alle overige gevallen moet een EU-land de geplande steunregeling of staatssteun bij de Commissie aanmelden, en mag ze die steun niet verlenen voordat de Commissie heeft verklaard dat die met het Verdrag in overeenstemming is. Zie artikel 3 van Verordening 2015/1589 en artikel 2 van Verordening 794/2004.

In de loop van het onderzoek naar de staatssteun mag de Commissie persoonsgegevens verwerken. Lees voor meer informatie de specifieke privacyverklaring.

Hoe gaat zo'n aanmelding in zijn werk?

De steun moet elektronisch worden gemeld in SANI2, via de permanente vertegenwoordiging van de EU in het desbetreffende land. Het land moet zowel het formulier voor algemene informatie als dat met aanvullende informatie over de staatssteun voor de visserij- en aquacultuursector invullen.

Let op: Het formulier voor aanvullende informatie over staatssteun voor de visserij- en aquacultuursector is nog niet beschikbaar via SANI2. Het kan worden gedownload van deze website en bij de melding in SANI2 worden gevoegd, of worden gemaild maar mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Aanmeldingsformulieren

Algemene informatie

De laatste wijzigingen op het formulier voor algemene informatie in Verordening 2015/2282 zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van 10 december 2015.

Aanvullende informatie

Verordening 794/2004 bevat het huidige formulier voor aanvullende informatie. Naar verwachting worden er in het najaar van 2016 nieuwe wijzigingen van dit formulier goedgekeurd.

Heeft u vragen of suggesties over dit formulier? Neem dan contact op met mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Wat zijn de gevolgen als een land zijn steunmaatregelen niet aanmeldt?

Als een land een steunregeling invoert of staatssteun verleent zonder deze bij de Commissie te melden of voordat de Commissie haar goedkeuring heeft gegeven, dan geldt de steun als onwettig (zie artikel 1, onder f) van Verordening 2015/1589). Bovendien moeten de begunstigden die onwettige steun in beginsel terugbetalen. Zie artikel 16 van de verordening.

Wanneer hoeft steun niet te worden aangemeld?

Bepaalde vormen van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector zijn altijd toegestaan en hoeven dus niet op goedkeuring van de Commissie te wachten. Zo is aanmelding niet nodig voor:

1. steun die valt onder de nieuwe groepsvrijstellingsverordening (Verordening 1388/2008, die op 1 januari 2015 in werking is getreden)

2. de minimis-steun (Verordening 717/2014; zie hieronder)

Ieder jaar moeten de EU-landen wel een verslag opstellen over alle staatssteun die dat jaar is verleend, inclusief de steun die onder de de-minimis-regeling valt. Dit verslag moet uiterlijk op 30 juni elektronisch worden ingediend (zie de artikelen 5 en 6 van Verordening 794/2004; welke gegevens moeten worden verstrekt, staat in bijlage III C van die verordening).

Het Europees Hof van Justitie heeft al eens een land veroordeeld omdat het deze verslagen niet op tijd had ingediend (zie het arrest van 12 januari 2006 – Commissie v Luxemburg (Zaak C-69/05)).

Regels voor de minimis-steun in de visserij en aquacultuur

Overheidssteun die binnen een zekere periode onder een bepaald maximumbedrag blijft, wordt geacht niet aan alle criteria van artikel 107, lid 1, VWEU te voldoen. Dit is de zogenaamde de minimis-steun. In Verordening 717/2014 (ter vervanging van Verordening 875/2007) is dat maximum vastgelegd op 30 000 euro per begunstigde over een periode van 3 jaar. Bovendien moet ieder EU-land met alle steun aan visserij en aquacultuurbedrijven samen onder het maximumbedrag blijven dat in de bijlage bij de de minimis-verordening is vastgelegd. Het totaal aan de minimis-steun aan alle ondernemingen in de visserij- en aquacultuursector over een periode van drie jaar mag niet meer bedragen dan 2,5% van de jaarlijkse omzet aan vangsten, verwerking en aquacultuur van dat land.

De minimis-steun:

a. moet transparant worden beheerd
b. mag niet worden gebruikt voor de aankoop van vissersvaartuigen, voor de modernisering of vervanging van de hoofd- of hulpmotor van vissersvaartuigen, voor maatregelen die de vangstcapaciteit van een vaartuig verhogen, voor apparatuur om vis op te sporen of voor andere maatregelen die niet in aanmerking komen voor EFMZV-steun
c. mag per periode van drie boekjaren niet meer bedragen dan 30 000 euro

Er kunnen ook nog andere voorwaarden gelden.

De EU-landen moeten zorgen voor voldoende controles om deze voorwaarden te handhaven.

Belangrijke juridische referenties