Közkiadások a halászati és akvakultúra-ágazatban

Közkiadások a halászati és akvakultúra-ágazatban

Közkiadások a halászati és akvakultúra-ágazatban

Közkiadások a halászati és akvakultúra-ágazatban

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 42. cikke értelmében az uniós versenyszabályok a halászati és akvakultúra-ágazatra csak olyan mértékben vonatkoznak, ahogyan azt az Európai Parlament és a Tanács meghatározza. Ennek alapján az ágazatra fordított közkiadások a következőképpen csoportosíthatók:

1) az erre a célra létrehozott uniós pénzügyi eszköz révén, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) nyújtott támogatások:

2) állami támogatás, vagyis az uniós országok által a halászati és akvakultúra-ágazatnak nyújtott – az EUMSZ 42. cikkének hatályán belül, az ETHA keretében nyújtott finanszírozástól eltérő – támogatás.

Ismertetőnk további felvilágosítással szolgál a közfinanszírozás e két módja közötti különbségekről, az egyes pénzügyi források besorolásával kapcsolatos tudnivalókról.

A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályok

Az állami támogatás elvileg nem egyeztethető össze a belső piaci szabályokkal, de léteznek bizonyos kivételek:

  • csekély összegű („de minimis”) támogatás (olyan összegekről van szó, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy jelentősen befolyásolják a versenyt);
  • egyes támogatástípusok, amelyek nem minősülnek versenytorzítónak, és amelyek a halászati és akvakultúra-ágazati csoportmentességi rendelet hatálya alá tartoznak.

Ha e két kivételes eset egyike sem áll fenn, a tagállamok kötelesek bejelenteni a Bizottságnak az állami támogatással kapcsolatos tervezett intézkedéseiket. Az intézkedéseket mindaddig nem foganatosíthatják, amíg a Bizottság meg nem erősítette, hogy a tervezett támogatási rendszer összeegyeztethető az uniós szerződésekkel (lásd a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 3. cikkét és a 794/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikkét).

Az állami támogatási ügyek kivizsgálása során a Bizottság személyes adatokat dolgoz fel. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérjük, olvassa el egyedi adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Hogyan kell bejelentést tenni?

A támogatást az adott tagállam EU melletti állandó képviseletén keresztül, elektronikus úton, a SANI2 nevű alkalmazáson keresztül kell bejelenteni. A tagállamoknak ki kell tölteniük az általános adatlapot és a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlapot is.

Megjegyzés: A SANI2 jelenleg nem tartalmazza a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlapot. A tagállamoknak erről a weboldalról kell letölteniük a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlap ideiglenes változatát. A kitöltött adatlapot vagy csatolniuk kell a SANI2 alkalmazáson keresztül történő bejelentéshez vagy pedig el kell küldeniük közvetlenül a mare-aidesdetat@ec.europa.eu címre.

Bejelentési formanyomtatványok

Általános adatlap

Az általános adatlapot a 794/2004/EK bizottsági rendeletnek a bejelentési formanyomtatványok és adatlapok tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 27-i 2015/2282/EU bizottsági rendelet módosította (HL L 325., 2015.12.10., 1. o.).

  • Általános adatlap (a dokumentum kizárólag tájékoztatási jellegű és nem sérti a Hivatalos Lapban közzétett hivatalos szöveget)

Ideiglenes kiegészítő adatlap a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatásokhoz

A Bizottság jelenleg készíti elő a 794/2004/EK rendeletnek a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlap tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet elfogadását. A jogi aktust várhatóan 2016 őszén, az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően fogadják el.

Kérdéseit vagy javaslatait a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlap ideiglenes változatával kapcsolatban a mare-aidesdetat@ec.europa.eu e-mail címre küldheti el.

Milyen következményekkel jár, ha a tagállam elmulasztja bejelenteni a támogatást?

Ha valamelyik tagállam állami támogatási programot léptet életbe vagy egyedi támogatást nyújt anélkül, hogy azt bejelentette volna a Bizottságnak, vagy hogy azt a Bizottság jóváhagyta volna, az állami támogatás vagy állami támogatási program jogellenesnek tekintendő (lásd a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikkének f) pontját). A jogellenesnek ítélt támogatás kedvezményezettjeinek elviekben vissza kell fizetniük a kapott támogatást (lásd az említett rendelet 16. cikkét).

Mikor nincs szükség bejelentésre?

A halászati és akvakultúra-ágazatnak ítélt bizonyos típusú állami támogatások a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők. Ilyen esetekben a támogatás odaítélésével nem kell megvárni a Bizottság jóváhagyását. A következő esetekben nincs szükség előzetes bejelentésre:

1) a csoportmentességi rendeletek valamelyikének hatálya alá tartozó támogatás (az ágazatra alkalmazandó új csoportmentességi rendeletet, az 1388/2014/EU bizottsági rendeletet 2014. december 16-án fogadták el, és 2015. január 1-jén lépett hatályba);

2) csekély összegű támogatás (717/2014/EU bizottsági rendelet; lásd lent).

A tagállamoknak azonban minden évben jelentést kell készíteniük az adott évben odaítélt összes állami támogatásról, ideértve a csekély összegű támogatásokat is. A jelentést elektronikus formában, június 30-ig kell benyújtani (lásd a 794/2004/EK bizottsági rendelet 5. és 6. cikkét). A rendelet III. C. melléklete felsorolja azokat az információkat, amelyeket e jelentésnek tartalmaznia kell.

Az Európai Bíróság már ítélkezett olyan ügyben, amikor egy tagállam nem küldte el határidőre az éves jelentéseit (lásd az Európai Bíróságnak a C-69/05. sz., Bizottság kontra Luxemburg ügyben 2006. január 12-én hozott ítéletét).

A csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok a halászati és akvakultúra-ágazatban

Azok az állami támogatások, amelyeknek összege egy bizonyos időszakon belül nem ér el egy bizonyos küszöbértéket, nem tekintendők a belső piaccal összeegyeztethetetlennek az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ezek az ún. csekély összegű („de minimis”) támogatások. Az erről szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet értelmében (mely a 875/2007/EK bizottsági rendelet helyébe lépett) a kedvezményezett bármely hároméves időtartamon belül legfeljebb 30 ezer euró összegű támogatásban részesülhet. Ráadásul a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a támogatások halmozott összegének felső határát, mely (az egyes tagállamokra vonatkozóan) a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet mellékletében van rögzítve. A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatás teljes összege hároméves időszakon belül nem érheti el az adott tagállamban a halászati, feldolgozó-ipari és akvakultúra-ágazat éves forgalmának 2,5%-át.

A csekély összegű támogatásra vonatkozó legfontosabb feltételek a következők:

a) A támogatást átláthatóan kell kezelni.
b) A támogatás nem használható halászhajók vásárlására, a halászhajók főhajtóműveinek vagy kiegészítő hajtóműveinek korszerűsítésére vagy cseréjére, illetve a hajó halászati kapacitásának növelését célzó műveletekre vagy halfelderítési képességének növelését célzó berendezésekre, továbbá az ETHA-rendeletben felsorolt bármely nem támogatható műveletre.
c) A támogatás három egymást követő pénzügyi évben nem lépheti túl a 30 ezer eurós felső határt.

A fenti lista nem teljes.

A tagállamoknak életbe kell léptetniük olyan intézkedéseket, melyekkel ellenőrizni lehet a szabályok érvényre jutását.

A halászati és akvakultúra-ágazatra vonatkozó fontos jogi dokumentumok