Julkisten varojen käyttö kalastus- ja vesiviljelyalalla

Julkisten varojen käyttö kalastus- ja vesiviljelyalalla

Julkisten varojen käyttö kalastus- ja vesiviljelyalalla

Julkisten varojen käyttö kalastus- ja vesiviljelyalalla

Kalastus- ja vesiviljelyalalla sovelletaan kilpailusääntöjä Euroopan parlamentin ja neuvoston määrittämällä tavalla. Toimielinten on tässä toimittava EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 42 artiklan mukaisesti. Julkinen tuki voidaan tämän perusteella jakaa kahteen luokkaan:

1. EU:n rahoitustuki Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kautta.

2. Valtiontuki eli muu tuki, jota EU-maat myöntävät kalastus- ja vesiviljelyalalle EMKR-asetuksen ohella SEUT-sopimuksen 42 artiklan puitteissa.

Lue lisää tukimuotojen eroista.

Kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukisäännöt

Valtiontuki on periaatteessa EU:n sisämarkkinasääntöjen vastaista, mutta seuraavanlainen tuki on sallittua:

  • vähämerkityksinen tuki, joka on niin pientä, ettei se todennäköisesti merkittävästi vaikuta kilpailuun
  • kalastus- ja vesiviljelyalan nk. ryhmäpoikkeusasetuksen alainen tuki, jonka ei katsota vääristävän kilpailua.

Jos EU-maa haluaa perustaa valtiontukiohjelman tai myöntää valtiontukea, joka ei lukeudu edellä mainittuihin tukimuotoihin, sen on ilmoitettava aikeistaan komissiolle. Tukitoimi on mahdollinen vasta sen jälkeen, kun komissio on vahvistanut, että tuki ei ole SEUT-sopimuksen vastainen (ks. neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 3 artikla ja komission asetuksen 794/2004 2 artikla).

Valtiontukiasioita selvittäessään komissio saattaa käsitellä henkilötietoja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on tietosuojaperiaatteissa.

Kuinka valtiontuki-ilmoitus tehdään?

EU-maan on toimitettava ilmoitus EU:n pysyvän edustustonsa kautta sähköisellä SANI2-järjestelmällä. Sen on täytettävä sekä yleinen tietolomake että kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuen lisätietolomake.

Huom. Tällä hetkellä SANI2-järjestelmässä ei ole saatavilla kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuen lisätietolomaketta. Jäsenmaiden on ladattava väliaikainen lisätietolomake tältä sivustolta ja joko liitettävä se SANI2-ilmoitukseen tai lähetettävä se suoraan osoitteeseen mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Ilmoituslomakkeet

Yleinen tietolomake

Yleistä tietolomaketta muutettiin 27.11.2015 annetulla komission asetuksella (EU) 2015/2282 asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta valtiontuen ilmoituslomakkeiden ja tietolomakkeiden osalta (EUVL L 325, 10.12.2015, s. 1–180).

  • Yleinen tietolomake (vain tiedoksi – tällä ei ole vaikutusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuun viralliseen toisintoon)

Väliaikainen lisätietolomake – kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuki

Komissio valmistelee parhaillaan komission asetusta asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuen lisätietolomakkeen osalta. Asetus on määrä hyväksyä neuvoa-antavan valtiontukikomitean kuulemisen jälkeen syksyllä 2016.

Väliaikaista lisätietolomaketta koskevia kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Mitä tapahtuu, jos EU-maa laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa?

Jos EU-maa perustaa valtiontukiohjelman tai myöntää valtiontukea eikä ilmoita siitä komissiolle tai ei odota komission hyväksyntää, tukiohjelma tai tuki katsotaan sääntöjenvastaiseksi (ks. neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 1 artiklan f kohta). Lisäksi sääntöjenvastaisen tuen saajat joutuvat periaatteessa maksamaan tuen takaisin (ks. asetuksen 16 artikla.)

Milloin ilmoitusta ei tarvita?

Tietyntyyppinen kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuki katsotaan sisämarkkinasääntöjen mukaiseksi eikä sen myöntäminen edellytä komission hyväksyntää. Ilmoitusta ei tarvita seuraavissa tapauksissa:

1. Tuki kuuluu ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan (komission asetus 1388/2014 – kalastusalan uusi ryhmäpoikkeusasetus annettiin 16.12.2014, ja se tuli voimaan 1.1.2015).

2. Tuki on vähämerkityksistä (komission asetus 717/2014, lisätietoa jäljempänä).

EU-maiden on kuitenkin laadittava vuosittain kertomus kaikesta vuoden aikana myöntämästään valtiontuesta, mikä koskee myös vähämerkityksistä tukea. Kertomus on toimitettava sähköisessä muodossa viimeistään 30. kesäkuuta (ks. asetuksen 794/2004 5 ja 6 artikla; vaadittavat tiedot on yksilöity asetuksen liitteessä III C).

Unionin tuomioistuin on antanut langettavan tuomion EU-maalle, joka ei ole toimittanut vuosikertomustaan määräajassa (ks. tuomioistuimen päätös 12.1.2006 – komissio vastaan Luxemburg (asia C-69/05)).

Kalastus- ja vesiviljelyalan vähämerkityksistä tukea koskevat säännöt

Jos valtiontuki ei ylitä tiettyä rajaa tiettynä aikana, sitä ei katsota SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaiseksi sisämarkkinoiden vastaiseksi tueksi vaan se luokitellaan vähämerkityksiseksi. Asetuksella 717/2014 (joka korvaa asetuksen (EY) N:o 875/2007) sallitaan enimmillään 30 000 euron tuki tuensaajaa kohti kolmen vuoden aikana. Kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille myönnettävä tuki ei kuitenkaan saa ylittää asetuksen liitteessä säädettyä kumulatiivista enimmäismäärää eli kansallista ylärajaa. Alan yrityksille kolmen vuoden aikana myönnetyn tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 2,5 prosenttia jäsenmaan pyynti-, jalostus- ja vesiviljelytoiminnan vuotuisesta liikevaihdosta.

Vähämerkityksistä tukea

a. on hallinnoitava avoimesti
b. ei saa käyttää kalastusalusten hankkimiseen, koneiden nykyaikaistamiseen tai korvaamiseen, kalastuskapasiteettia lisääviin toimiin, laitteisiin, jotka parantavat aluksen kykyä löytää kalaa, tai muihin EMKR-asetuksen vastaisiin toimiin.
c. saa myöntää enintään 30 000 euroa kolmen verovuoden ajanjaksolla.

Tukeen sovelletaan myös muita ehtoja.

EU-maiden on valvottava, että sääntöjä noudatetaan.

Keskeisiä säädöksiä