Offentlige udgifter i fiskeri- og akvakultursektoren

Offentlige udgifter i fiskeri- og akvakultursektoren

Offentlige udgifter i fiskeri- og akvakultursektoren

Offentlige udgifter i fiskeri- og akvakultursektoren

Fiskeri- og akvakultursektoren er kun underlagt konkurrencereglerne, i det omfang Europa-Parlamentet og Rådet beslutter det i overensstemmelse med artikel 42 i traktaten om den Europiske Unions funktionsmåde (TEUF). De offentlige udgifter kan således inddeles i følgende kategorier:

1. gennem EU-finansieringsinstrumentet – Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

2. gennem statsstøtte, dvs. støtte fra EU-landene til fiskeri- og akvakultursektoren udover finansieringen i henhold til EHFF-forordningen inden for anvendelsesområdet for artikel 42 i TEUF.

Læs mere om afgrænsningen af de to kategorier i præsentationen.

Statsstøtteregler for fiskeri og akvakultur

Statsstøtte er i princippet ikke foreneligt med det indre marked med undtagelse af særlige tilfælde såsom:

  • de minimis-støtte (dvs. beløb, der er så små, at de ikke kan forventes at have nogen væsentlig indvirkning på konkurrencen)
  • visse former for støtte, der ikke menes at fordreje konkurrencen, som er omfattet af gruppefritagelsesforordningen for fiskeri og akvakultur.

Hvis ingen af disse særlige tilfælde gør sig gældende, skal medlemslandene underrette Kommissionen om enhver statsstøtteordning, de ønsker at indføre, eller enhver statsstøtte, de ønsker at tildele. Medlemslandene må ikke gennemføre ordninger eller tildele støtte, før Kommissionen har erklæret, at det er foreneligt med traktaten. (Se artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 2015/1589 og artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004).

I forbindelse med undersøgelsen af statsstøttesager kan Kommissionen behandle personoplysninger. Læs mere om dette i den særlige databeskyttelseserklæring.

Hvordan foretages anmeldelsen?

Statsstøtte skal anmeldes elektronisk til Kommissionen ved hjælp af SANI2 via det pågældendes lands faste repræsentation ved EU. Medlemslandet skal udfylde både det generelle informationsskema og det supplerende informationsskema om statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren.

Bemærk: SANI2 omfatter indtil videre ikke det supplerende informationsskema om statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren. Medlemslandene bedes downloade det midlertidige supplerende informationsskema på dette website og enten vedhæfte det til anmeldelsen i SANI2 eller sende det direkte til mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Anmeldelsesformularer

Generelt informationsskema

Det generelle informationsskema er blevet ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2015/2282 af 27. november 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 om formularer og informationsskemaer (EUT L 325 af 10.12.2015, s. 1–180).

  • Generelt informationsskema (offentliggøres udelukkende til orientering og berører ikke den officielle udgave, der offentliggøres i EU-Tidende)

Midlertidigt supplerende informationsskema om statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren

Kommissionen er i øjeblikket i gang med at forberede vedtagelsen af Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 om det supplerende informationsskema om statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren. Forordningen forventes vedtaget i efteråret 2016 efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte.

Eventuelle spørgsmål og forslag vedrørende den midlertidige udgave af skemaet kan sendes til mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Hvad sker der, hvis et medlemsland undlader at anmelde statsstøtte?

Hvis et medlemsland indfører en statsstøtteordning eller tildeler individuel støtte uden at anmelde det til Kommissionen eller uden at have fået godkendt den anmeldte ordning eller støtte, vil statsstøtten eller statsstøtteordningen anses som ulovlig (se artikel 1, litra f, i Rådets forordning (EU) 2015/1589). Modtagerne af ulovlig statsstøtte vil desuden i princippet blive bedt om at betale støtten tilbage (se artikel 16 i samme forordning).

Hvornår er anmeldelse ikke påkrævet?

Visse former for statsstøtte til fiskeri og akvakultur anses for at være forenelige med det fælles marked og kan derfor iværksættes uden Kommissionens godkendelse. Det er ikke nødvendigt med en anmeldelse i tilfælde af:

1. støtte, som er omfattet af en gruppefritagelsesforordning (Kommissionens forordning (EU) nr. 1388/2014 - den nye gruppefritagelsesforordning for sektoren blev vedtaget den 16.12.2014 og trådte i kraft den 1.1.2015).

2. de minimis-støtte (Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014, se nedenfor).

Hvert år skal medlemslandene dog udarbejde en rapport om den statsstøtte, de har ydet i løbet af året, herunder den støtte, der hører under de minimis-reglerne. Rapporten skal indsendes elektronisk senest den 30. juni (se artikel 5 og 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004. De oplysninger, som skal indsendes, er forklaret i bilag III C til forordningen).

EU-Domstolen har truffet afgørelse i en sag, hvor et medlemsland ikke havde indsendt sin årlige rapport inden fristen (se Domstolens dom af 12. januar 2006 - Kommissionen mod Luxembourg (sag C-69/05)).

Regler om de minimis-støtte inden for fiskeri og akvakultur

Statsstøtte, som ikke overstiger et vist loft over en vis periode, anses for ikke at opfylde alle kriterier i artikel 107, stk. 1, i TEUF. Det er den såkaldte de minimis-støtte. Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 (som erstatter Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2007) fastsætter loftet til 30 000 EUR pr. støttemodtager over en periode på 3 år. Derudover skal hvert medlemsland overholde det maksimale kumulerede beløb fastsat i bilaget til de minimis-forordningen (den såkaldte nationale grænse), når det tildeler støtte til virksomheder, som er aktive inden for fiskeri og akvakultur. De minimis-støtte til virksomheder i fiskeri- og akvakultursektoren må over en periode på tre år ikke overstige 2,5 % af den årlige omsætning for fangst, forarbejdning og akvakultur pr. medlemsland.

Særligt gælder det for de minimis-støtte, at den:

a. skal forvaltes på en klar og gennemskuelig måde
b. ikke må anvendes til køb af fiskerfartøjer, modernisering eller udskiftning af hoved- eller hjælpemotorer på fiskefartøjer eller til operationer, der forøger fartøjets fiskerikapacitet, eller udstyr, der forøger fartøjets evne til at spore fisk eller enhver anden ikke-støtteberettiget operation i henhold til EHFF-forordningen
c. ikke må overstige et loft på 30 000 euro over en periode på tre regnskabsår.

Listen over betingelser er ikke udtømmende.

Medlemslandene skal indføre kontrolforanstaltninger, der gør det muligt at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Vigtige retlige referencedokumenter inden for sektoren