Veřejné výdaje v odvětví rybolovu a akvakultury

Veřejné výdaje v odvětví rybolovu a akvakultury

Veřejné výdaje v odvětví rybolovu a akvakultury

Veřejné výdaje v odvětví rybolovu a akvakultury

Pro odvětví rybolovu a akvakultury platí pravidla hospodářské soutěže pouze v rozsahu, který určil Evropský parlament a Rada v souladu s článkem 42 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Proto lze příslušné veřejné výdaje rozdělit do těchto kategorií:

1. výdaje vynaložené prostřednictvím finančního nástroje EU – Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

2. výdaje vynaložené v podobě státní podpory, tj. podpory poskytnuté členskými státy odvětví rybolovu a akvakultury mimo finanční prostředky ENRF v oblasti působnosti článku 42 SFEU.

Další informace ohledně vymezení těchto dvou kategorií viz prezentace.

Pravidla pro poskytování státní podpory odvětví rybolovu a akvakultury

Státní podpora je v zásadě neslučitelná s vnitřním trhem, s výjimkou zvláštních případů, jako jsou:

  • částky, které jsou natolik malé, že pravděpodobně nebudou mít žádný významný vliv na hospodářskou soutěž, tzv. podpora de minimis
  • určité typy dotací, u nichž se nepředpokládá, že by v odvětví rybolovu a akvakultury negativně ovlivnily hospodářskou soutěž a na něž se vztahuje nařízení o blokových výjimkách

Pokud nejde o žádný z těchto dvou konkrétních případů, je každý členský stát povinen Komisi oznámit každý režim státní podpory, který hodlá zavést, a veškerou státní podporu, kterou hodlá poskytnout. Takový režim ani takovou podporu nesmí zavést nebo takovou podporu poskytnout, než Komise prohlásí, že jsou v souladu se Smlouvou (viz článek 3 nařízení č. 2015/1589 a článek 2 nařízení č. 794/2004).

V průběhu šetření případů státní podpory může Komise zpracovávat osobní údaje. Další informace viz prohlášení o ochraně soukromí.

Jak se podpora oznamuje?

Oznámení se provádí pouze elektronicky za použití systému SANI2, a to prostřednictvím stálého zastoupení daného členského státu při EU. Členský stát musí vyplnit jak list s obecnými informacemi, tak doplňkový informační list ke státní podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury.

Upozornění: V současné době není doplňkový informační list ke státní podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury do systému SDANI2 zahrnut. Členské státy si musejí stáhnout prozatímní doplňkový informační list z těchto internetových stránek a buď jej k oznámení v SANI2 připojit, anebo jej přímo zaslat na adresu mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Oznamovací formuláře

List s obecnými informacemi

List „Obecné informace“ byl pozměněn nařízením Komise (EU) č.  2015/2282 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro oznamování státní podpory a informační listy (Úř. věst. L 325, 10.12.2015, s. 1–180)

  • List „Obecné informace“ (zveřejněno pouze k informačním účelům, aniž by bylo dotčeno úřední znění zveřejněné v Úředním věstníku)

Prozatímní doplňkový informační list k podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury

V současné době se připravuje přijetí nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o doplňkový informační list k podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury. Přijetí se plánuje na podzim 2016 poté, co bude konzultován Poradní výbor pro státní podpory.

Případné dotazy nebo návrhy k prozatímní podobě listu adresujte na mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Jaké jsou důsledky, pokud členský stát podporu neoznámí?

Pokud členský stát zavede režim státní podpory nebo poskytne individuální státní podporu, aniž by je předtím oznámil Komisi a obdržel schválení oznámeného režimu nebo podpory, daná státní podpora nebo režim státní podpory se považují za nezákonné (viz čl. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 2015/1589). Příjemcům protiprávní podpory bude v zásadě nařízeno podporu vrátit (viz článek 16 tohoto nařízení).

V jakém případě není třeba státní podporu oznamovat?

Některé typy státní podpory v odvětvích rybolovu a zemědělství jsou vždy slučitelné s vnitřním společným trhem, a proto v jejich případě není třeba před jejich zavedením čekat na schválení Komise. Oznámení není nutné, pokud:

1. jde o typy podpory, na něž se vztahuje nařízení o blokových výjimkách (nařízení Komise (ES) č. 1388/2014 – nové nařízení o blokových výjimkách, které se vztahuje na příslušné odvětví, bylo přijato dne 16.12. 2014 a vstoupilo v platnost 1.1.2015).

2. jde o podporu de minimis (nařízení Komise č. 717/2014; viz níže).

Každý členský stát však má povinnost každoročně vypracovat zprávu o veškeré státní podpoře, kterou daného roku udělil. Musí tedy zahrnout i podporu podle pravidel de minimis. Tuto zprávu je třeba předložit elektronicky do 30. června (viz článek 5 a 6 nařízení Komise č. 794/2004; informace, které je nutno uvést, jsou vysvětleny v příloze III C tohoto nařízení).

Případu, kdy členský stát tuto výroční zprávu nezaslal do stanovené lhůty, se týkal jeden z rozsudků Soudního dvora EU (viz rozsudek Soudního dvora z 12. ledna 2006 – Komise v. Lucembursko (věc C-69/05)).

Pravidla pro podporu de minimisv odvětví rybolovu a akvakultury

Státní podpora, která nepřesáhne po určitou dobu určitý strop, se považuje za opatření nesplňující všechna kritéria stanovená v čl. 107 odst. 1 SFEU. Tato podpora se nazývá podpora de minimis. Nařízení Komise č. 717/2014 (nahrazující nařízení Komise (ES) č. 875/2007) stanoví strop ve výši 30 000 eur na příjemce po kterékoli období tří let. Každý členský stát navíc musí při poskytování podpory podnikům působícím v odvětví rybolovu a akvakultury respektovat maximální kumulativní částku stanovenou v příloze nařízení de minimis (tzv. vnitrostátní limit). Podpora de minimis poskytnutá všem podnikům v odvětví rybolovu a akvakultury během tříletého období nemůže přesáhnout 2,5 % roční obratu, pokud jde o odlov, zpracování a akvakulturu, na jeden členský stát.

Podpora de minimis:

se zejména musí spravovat transparentním způsobem
se zejména nesmí použít na nákup rybářských plavidel, modernizaci nebo výměnu hlavních nebo pomocných motorů rybářských plavidel nebo operace zvyšující rybolovnou kapacitu plavidla nebo zařízení ke zvýšení schopnosti plavidla vyhledávat ryby nebo jakékoli další nezpůsobilé operace podle nařízení o ENRF
zejména nesmí překročit limit 30 000 eur v žádném období tří fiskálních roků

Seznam podmínek není vyčerpávající.

Členské státy musejí zavést kontrolní opatření, na jejichž základě lze ověřit, zda se tato pravidla dodržují.

Důležité referenční právní dokumenty pro toto odvětví