Публични разходи в сектора на рибарството и аквакултурата

Публични разходи в сектора на рибарството и аквакултурата

Публични разходи в сектора на рибарството и аквакултурата

Публични разходи в сектора на рибарството и аквакултурата

Секторът на рибарството и аквакултурата попада в обхвата на правилата в областта на конкуренцията само в степента, определена от Европейския парламент и Съвета в съответствие с член 42 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Публичните разходи в този сектор могат да се категоризират по следния начин:

1. Средства по финансов инструмент на ЕС — Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

  • това финансиране се предоставя съвместно от страните членки и ЕС в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 508/2014 за ЕФМДР (по принцип не се смята за държавна помощ).

2. Средства от държавни помощи, т.е. помощи, отпуснати от страните от ЕС за сектора на рибарството и аквакултурата, които са различни от финансирането по линия на ЕФМДР, попадащо в обхвата на член 42 от ДФЕС.

За повече информация относно разграничението между тези две категории, моля, вижте презентацията.

Правила за държавната помощ за рибарството и аквакултурата

Държавната помощ по принцип е несъвместима с правилата на вътрешния пазар, освен в конкретни случаи, като например:

  • помощ de minimis (т.е. предоставяне на суми, които са толкова малки, че няма вероятност да се отразят на конкуренцията);
  • някои видове субсидии, за които се смята, че не вредят на конкуренцията, обхванати от регламента за групово освобождаване за сектора на рибарството и аквакултурата.

В останалите случаи страните членки трябва да уведомяват Комисията за всяка схема за държавна помощ, която желаят да въведат, както и за всяка държавна помощ, която възнамеряват да предоставят. Те не могат да въведат съответната схема или да предоставят помощ, преди Комисията да се произнесе, че това не е в нарушение на Договора. (Вж. член 3 от Регламент 2015/1589 на Съвета и член 2 от Регламент 794/2004 на Комисията).

В хода на разглеждането на случаи на предоставяне на държавна помощ Комисията може да обработва лични данни. За повече информация, моля, вижте специалната декларация за поверителност.

Как се извършва уведомяването?

За помощта се уведомява по електронен път чрез постоянното представителство на съответната държава членка в ЕС, като се използва системата SANI2. Държавата членка трябва да попълни както формуляра за обща информация, така и формуляра за допълнителна информация във връзка с държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурата.

Забележка: В момента формулярът за допълнителна информация във връзка с държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурата не е включен в системата SANI2. Държавите членки трябва да изтеглят временния формуляр за допълнителна информация от този уебсайт и да го прикачат към уведомлението в SANI2 или да го изпратят директно на mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Формуляри за уведомление

Формуляр за обща информация

Формулярът за обща информация бе изменен с Регламент (ЕС) 2015/2282 на Комисията от 27 ноември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на формулярите за уведомление и формулярите за информация (OJ L 325, 10.12.2015 г., стр. 1–180).

  • Формулярът за обща информация (публикуван само за информационни цели и без да засяга официалния текст във вида, в който е публикуван в Официален вестник)

Временен формуляр за допълнителна информация във връзка с държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурата

В момента Комисията подготвя приемането на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 относно формуляра за допълнителна информация във връзка с държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурата. Приемането му е предвидено за есента на 2016 г. след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи.

Моля, изпращайте въпросите и предложенията си във връзка с временната версия на формуляра на адрес mare-aidesdetat@ec.europa.eu.

Какви са последствията, ако дадена страна членка не уведоми Комисията?

Ако дадена страна членка въведе схема за държавна помощ или предостави индивидуална помощ, без да уведоми Комисията или без да получи нейното одобрение за схемата или за помощта, за която е съобщила, съответната схема или помощ се смята за неправомерна (вж. член 1, буква е) от Регламент 2015/1589 на Съвета ). Освен това на получателите на неправомерна помощ по принцип ще бъде наредено да върнат помощта (вж. член 16 от горепосочения регламент).

Кога не е необходимо уведомяване?

Някои видове държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурата се смятат за съвместими с правилата за вътрешния пазар и затова за прилагането им не е необходимо одобрение от Комисията. Уведомяване не е необходимо за:

1. видове помощ, обхванати от регламент за групово освобождаване (Регламент 1388/2014 на Комисията   — новият регламент за групово освобождаване за сектора бе приет на 16.12.2014 г. и влезе в сила на 1.1.2015 г.).

2. Помощ de minimis (Регламент 717/2014 на Комисията; вж. по-долу).

Всяка страна членка обаче ежегодно трябва да изготвя доклад за държавната помощ, която е предоставила през годината, включително и за помощта, попадаща в рамките на правилата за помощ de minimis. Докладът трябва да бъде изпратен по електронен път до 30 юни (вж. членове 5 и 6 от Регламент 794/2004 на Комисията; в приложение III В към този регламент е посочено каква информация трябва да се предостави).

Съдът на ЕС се произнесе по дело, при което държава членка не бе изпратила годишния си доклад в срок (вж. Решение на Съда на ЕС от 12 януари 2006 г. — Комисията срещу Люксембург (Дело C-69/05)).

Правила за помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурата

За държавна помощ, която не надхвърля определен таван за определен период от време, се смята, че не отговаря на всички критерии, установени в член 107, параграф 1 от ДФЕС. Това е така наречената помощ de minimis. С Регламент 717/2014 на Комисията, заменящ Регламент (ЕО) № 875/2007 на Комисията, този таван е фиксиран на 30 000 евро на бенефициер за период от три години. Освен това, при предоставянето на помощ на предприятия от сектора на рибарството и аквакултурата, всяка страна членка трябва да спазва максималната кумулативна сума, определена в приложението на регламента за помощта de minimis (т. нар. национален лимит). Помощта de minimis, предоставена на всички предприятия в сектора на рибарството и аквакултурата в рамките на тригодишен период, не може да надвишава 2,5 % от годишния оборот в улова, преработката и аквакултурата във всяка държава членка.

По-конкретно, помощта de minimis:

а. трябва да бъде управлявана прозрачно;
б. не може да се използва за закупуване на риболовни плавателни съдове, за модернизиране или подмяна на основния или допълнителния двигател на риболовни кораби, за операции, които водят до повишаване на риболовния капацитет на кораб, за оборудване, което повишава способността на кораб да намира риба, или за всякакви други недопустими операции съгласно Регламента за ЕФМДР;
в. не може да превишава тавана от 30 000 евро за период от три бюджетни години.

Този списък с условия не е изчерпателен.

Държавите членки трябва да въведат мерки за контрол, чрез които да се следи за спазването на правилата.

Важни правни документи

 

 

Обща информация за правилата за държавна помощ

Разпоредби от законодателството и договорите относно държавната помощ

Регистър на държавните помощи

Групово освобождаване — информация, предоставена от държавите от ЕС

[новина:52949]