Marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Den gemensamma marknadsordningen, EU:s strategi för att förvalta marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, är en av grundbultarna i EU:s fiskeripolitik.

Den gemensamma marknadsordningen gör aktörerna på fältet starkare. Producenterna ansvarar för ett hållbart utnyttjande av naturtillgångarna och har instrument till sitt förfogande för att bättre marknadsföra sina produkter. Konsumenterna får mer och bättre information om de varor som säljs på marknaden i EU, som oavsett ursprung måste följa samma regler. Tack vare specialverktyg är det nu möjligt att bättre förstå hur marknaden fungerar i EU.

Idag skiljer sig den gemensamma marknadsordningen mycket från hur det såg ut i början och den är ett flexibelt instrument som sörjer för ekologisk hållbarhet och ekonomisk lönsamhet på marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Systemet omfattar följande fem huvudområden:

Organisationen av sektorn – Producentorganisationerna är de viktigaste aktörerna. Genom sina produktions- och saluföringsplaner förverkligar de EU:s fiskeripolitik.

Handelsnormer – De gemensamma handelsnormerna innehåller enhetliga kännetecken för vissa fiskeriprodukter som säljs i EU, oavsett ursprung. De tillämpas i enlighet med bevarandeåtgärder och bidrar till en öppen inre marknad med varor av hög kvalitet.

Konsumentinformation – Regler om konsumentinformation slår fast vilka uppgifter som konsumenter och restauranger måste få om fisk och vattenbruksprodukter. Då kan konsumenterna fatta välgrundade beslut.

Konkurrensregler – Den gemensamma marknadsordningen omfattas av konkurrensregler. Med tanke på systemets särdrag finns det undantag från konkurrensreglerna för att se till politiken fungerar och att EU:s mål går att uppfylla.

Marknadsinformation – Kommissionen har inrättat EU-organet för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter för att marknaden ska vara öppen och effektiv.

Hållbara verktyg för världens största fisk- och skaldjursmarknad

EU: Hållbara verktyg för världens största fisk- och skaldjursmarknad

Vanliga frågor

Så fungerar den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Officiella dokument

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1418/2013 av den 17 december 2013 om produktions- och saluföringsplaner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1419/2013 av den 17 december 2013 om erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer, utvidgning av producentorganisationers och branschorganisationers regler och offentliggörande av utlösningspriser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1420/2013 av den 17 december 2013 om upphävande av förordningarna (EG) nr 347/96, (EG) nr 1924/2000, (EG) nr 1925/2000, (EG) nr 2508/2000, (EG) nr 2509/2000, (EG) nr 2813/2000, (EG) nr 2814/2000, (EG) nr 150/2001, (EG) nr 939/2001, (EG) nr 1813/2001, (EG) nr 2065/2001, (EG) nr 2183/2001, (EG) nr 2318/2001, (EG) nr 2493/2001, (EG) nr 2306/2002, (EG) nr 802/2006, (EG) nr 2003/2006, (EG) nr 696/2008 och (EG) nr 248/2009 efter antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kommissionens rekommendation av den 3 mars 2014 om upprättande och genomförande av produktions- och saluföringsplaner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter