Rybné hospodárstvo

Organizácia trhu

Organizácia trhu

Organizácia trhu

Spoločná organizácia trhov – politika EÚ, prostredníctvom ktorej sa riadi trh s produktmi rybolovu a akvakultúry, je jedným z pilierov spoločnej rybárskej politiky.

Spoločná organizácia trhov posilňuje úlohu aktérov na mieste: výrobcovia sú zodpovední za zabezpečenie udržateľného využívania prírodných zdrojov, pričom majú k dispozícii nástroje na lepšie uvádzanie produktov na trh. Spotrebitelia majú k dispozícii viac kvalitnejších informácií o produktoch predávaných na trhu EÚ, ktoré bez ohľadu na svoj pôvod musia podliehať tým istým pravidlám. Vďaka špecializovaným nástrojom je v súčasnosti možné lepšie porozumieť, ako funguje trh v EÚ.

Spoločná organizácia trhov prešla od svojich začiatkov dlhú cestu. Predstavuje flexibilný nástroj, ktorý zabezpečuje environmentálnu udržateľnosť a hospodársku životaschopnosť trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry. Tento systém zahŕňa päť hlavných prvkov:

Organizácia odvetvia Kľúčovými hráčmi v odvetví sú organizácie výrobcov, ktoré prostredníctvom svojich plánov produkcie a uvádzania na trh realizujú spoločnú rybársku politiku EÚ.

Obchodné normy Spoločnými obchodnými normami sa stanovujú jednotné charakteristiky produktov rybárstva predávaných v EÚ bez ohľadu na ich pôvod. Uplatňujú sa v súlade s opatreniami na ochranu rýb a pomáhajú zabezpečiť transparentný vnútorný trh, ktorý poskytuje vysokokvalitné produkty.

Informácie pre spotrebiteľov Pravidlá o poskytovaní informácií spotrebiteľom určujú, ktoré informácie musia byť poskytnuté spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania pri nákupe produktov rybolovu a akvakultúry. Umožňujú informované rozhodovanie pri nákupe.

Pravidlá hospodárskej súťaže Spoločná organizácia trhov podlieha pravidlám hospodárskej súťaže. Vzhľadom na osobitosti tohto systému existujú výnimky z uplatňovania uvedených pravidiel, ktoré majú zabezpečiť fungovanie politiky a dosiahnutie cieľov EÚ.

Získavanie informácií o trhoch S cieľom prispieť k transparentnosti a efektivite trhu zriadila Komisia Európske stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybárstva a akvakultúry.

Udržateľné nástroje pre najväčší trh s plodmi mora na svete

EÚ: Udržateľné nástroje pre najväčší trh s plodmi mora na svete

Otázky a odpovede

Ako uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Oficiálne dokumenty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013, ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1419/2013 zo 17. decembra 2013 o uznávaní organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, o rozširovaní pravidiel organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a o uverejňovaní spúšťacích cien v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1420/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 347/96, (ES) č. 1924/2000, (ES) č. 1925/2000, (ES) č. 2508/2000, (ES) č. 2509/2000, (ES) č. 2813/2000, (ES) č. 2814/2000, (ES) č. 150/2001, (ES) č. 939/2001, (ES) č. 1813/2001, (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2183/2001, (ES) č. 2318/2001, (ES) č. 2493/2001, (ES) č. 2306/2002, (ES) č. 802/2006, (ES) č. 2003/2006, (ES) č. 696/2008 a (ES) č. 248/2009 v dôsledku prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Odporúčanie Komisie z 3. marca 2014 o vypracovaní a vykonávaní plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry