Rybołówstwo

Organizacja rynku

Organizacja rynku

Organizacja rynku

Wspólna organizacja rynków – unijna polityka zarządzania rynkiem produktów rybołówstwa i akwakultury – stanowi jeden z filarów wspólnej polityki rybołówstwa.

Wspólna organizacja rynków wzmacnia pozycję podmiotów działających w sektorze: producenci są odpowiedzialni za zapewnienie zrównoważonej eksploatacji zasobów naturalnych i mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające poprawę sprzedaży swoich produktów. Konsumenci mają dostęp do większej ilości bardziej szczegółowych informacji na temat produktów sprzedawanych na rynku UE, które – niezależnie od ich pochodzenia – muszą spełniać te same wymogi. Dzięki lepszym narzędziom można w tej chwili lepiej zrozumieć, jak działa rynek UE.

Wspólna organizacja rynków przeszła wiele zmian od czasu swojego powstania i stanowi aktualnie elastyczny instrument zapewniający trwałość środowiska naturalnego i rentowność rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. Organizacja rynków obejmuje pięć najważniejszych obszarów. Są to:

Organizacja sektora Najważniejszymi podmiotami w sektorze są organizacje producentów. Za pośrednictwem swoich planów produkcji i obrotu realizują one wspólną politykę rybołówstwa UE.

Normy handlowe Wspólne normy handlowe określają jednolite cechy określonych produktów rybołówstwa sprzedawanych w UE, niezależnie od ich pochodzenia. Stosuje się je zgodnie ze środkami ochronnymi w celu zagwarantowania przejrzystości rynku wewnętrznego oferującego konsumentom produkty wysokiej jakości.

Informacje dla konsumentów Przepisy dotyczące informowania konsumentów określają, jakie informacje należy zapewnić konsumentom i zakładom żywienia zbiorowego kupującym produkty rybołówstwa i akwakultury. Te informacje umożliwiają konsumentom dokonywanie świadomych wyborów podczas zakupów.

Przepisy dotyczące konkurencji Wspólna organizacja rynków podlega przepisom dotyczącym konkurencji. Z uwagi na specyfikę tego systemu istnieją wyjątki od stosowania niektórych zasad. Ma to zapewnić sprawne funkcjonowanie polityki w tej dziedzinie i realizację celów UE.

Informacje o rynku Aby zwiększyć przejrzystość i efektywność rynku, Komisja utworzyła Europejskie obserwatorium rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Narzędzia na potrzeby największego rynku owoców morza na świecie

UE: Narzędzia na potrzeby największego rynku owoców morza na świecie

Pytania i odpowiedzi

Jak stosować rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Dokumenty urzędowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1420/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 347/96, (WE) nr 1924/2000, (WE) nr 1925/2000, (WE) nr 2508/2000, (WE) nr 2509/2000, (WE) nr 2813/2000, (WE) nr 2814/2000, (WE) nr 150/2001, (WE) nr 939/2001, (WE) nr 1813/2001, (WE) nr 2065/2001, (WE) nr 2183/2001, (WE) nr 2318/2001, (WE) nr 2493/2001, (WE) nr 2306/2002, (WE) nr 802/2006, (WE) nr 2003/2006, (WE) nr 696/2008 i (WE) nr 248/2009 w następstwie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

ZALECENIE KOMISJI z dnia 3 marca 2014 r. dotyczące ustanowienia i realizacji planów produkcji i wprowadzenia do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury