Marktordening

Marktordening

Marktordening

Marktordening

De zogenaamde "gemeenschappelijke marktordening", het EU-beleid voor het beheer van de markten voor visserij- en aquacultuurproducten, is een belangrijke pijler van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

De gemeenschappelijke marktordening is gunstig voor alle betrokkenen: de producenten moeten de natuurlijke rijkdommen duurzaam exploiteren en krijgen hulp om hun producten af te zetten. De consumenten krijgen meer en betere informatie over de producten die in de EU op de markt komen en die, ongeacht hun oorsprong, aan dezelfde regels moeten voldoen. Dankzij specifieke instrumenten is het voor iedereen duidelijker hoe de EU-markt werkt.

De gemeenschappelijke marktordening heeft een lange weg afgelegd en is nu een flexibel instrument dat de visvangst en -kwekerij ecologisch duurzaam en economisch levensvatbaar houdt. De vijf belangrijkste aspecten van deze regeling zijn:

Organisatie van de sector Binnen de sector spelen producentenorganisaties een onmisbare rol. Met hun productie- en afzetprogramma’s voeren zij het gemeenschappelijk visserijbeleid uit.

Handelsnormen Gemeenschappelijke handelsnormen bepalen de uniforme kenmerken waar in de EU verkochte visserijproducten aan moeten voldoen, waar ze ook vandaan komen. Deze normen, die worden gebaseerd op instandhoudingsmaatregelen, zorgen voor een transparante interne markt die producten van hoogstaande kwaliteit levert.

Informatie voor de consument Iedere consument of restauranthouder die gevangen of gekweekte vis koopt, moet bepaalde informatie krijgen. Ook dat is in de marktordening duidelijk geregeld. Op die manier kan iedereen met kennis van zaken een keuze maken.

Mededinging Alles wat in de marktordening wordt vastgelegd, moet voldoen aan de Europese mededingingsregels. Om te zorgen dat het visserijbeleid goed functioneert en de EU-doelstellingen kunnen worden gehaald, zijn er wel enkele uitzonderingen op de mededingingsregels toegestaan.

Informatie over de markt Om de markt transparanter en efficiënter te maken heeft de Commissie de Waarnemingspost voor de Europese markt voor visserij- en aquacultuurproducten opgezet.

Sustainable tools for the world's largest seafood market

EU Sustainable Tools for the World's Largest Seafood Market

Vragen en antwoorden

Hoe wordt Verordening 1379/2013 betreffende de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten (GMO) toegepast?

Documentatie

Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1418/2013 van de Commissie van 17 december 2013 met betrekking tot productie- en afzetprogramma’s overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1419/2013 van de Commissie van 17 december 2013 met betrekking tot de erkenning van producenten- en brancheorganisaties, de uitbreiding van de door de producenten- en brancheorganisaties vastgestelde voorschriften en de bekendmaking van drempelprijzen, als vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1420/2013 van de Commissie van 17 december 2013 tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 347/96, (EG) nr. 1924/2000, (EG) nr. 1925/2000, (EG) nr. 2508/2000, (EG) nr. 2509/2000, (EG) nr. 2813/2000, (EG) nr. 2814/2000, (EG) nr. 150/2001, (EG) nr. 939/2001, (EG) nr. 1813/2001, (EG) nr. 2065/2001, (EG) nr. 2183/2001, (EG) nr. 2318/2001, (EG) nr. 2493/2001, (EG) nr. 2306/2002, (EG) nr. 802/2006, (EG) nr. 2003/2006, (EG) nr. 696/2008 en (EG) nr. 248/2009 na de vaststelling van Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten

Aanbeveling van de Commissie van 3 maart 2014 inzake het opstellen en uitvoeren van de productie- en afzetprogramma’s op grond van Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten

.

.