Tirgus organizācija

Tirgus organizācija

Tirgus organizācija

Tirgus organizācija

Tirgu kopīgā organizācija, kuru ES ieviesusi, lai pārvaldītu zvejas un akvakultūras produktu tirgu, ir viens no kopējās zivsaimniecības politikas pīlāriem.

Tirgu kopīgā organizācija nostiprina dalībnieku lomu uz vietas: ražotājiem ir uzdevums nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, un viņiem ir instrumenti, kas ļauj labāk pārdot ražojumus. Patērētāji saņem vairāk kvalitatīvākas informācijas par ES tirgū pārdotajiem produktiem. Šiem produktiem ir jāatbilst vieniem un tiem pašiem noteikumiem neatkarīgi no izcelsmes. Pateicoties īpašiem instrumentiem, tagad ir iespējams labāk izprast, kā darbojas ES tirgus.

Tirgu kopīgā organizācija ir stipri mainījusies kopš saviem pirmsākumiem. Tā ir kļuvusi par elastīgu instrumentu, kas garantē vides ilgtspēju un zvejas un akvakultūras produktu tirgu ekonomisko dzīvotspēju. Tirgu kopīgā organizācija aptver piecas nozīmīgas jomas.

Nozares organizācija: ražotāju organizācijām tajā ir izšķirīgi svarīga loma. Tās īsteno ES kopējo zivsaimniecības politiku, pateicoties saviem ražošanas un tirdzniecības plāniem.

Tirdzniecības standarti: tie nosaka saskaņotas pazīmes atsevišķiem Eiropas Savienībā tirgotiem zvejas produktiem neatkarīgi no to izcelsmes. Tos piemēro saskaņā ar saglabāšanas pasākumiem, un tie palīdz garantēt caurskatāmu iekšējo tirgu, kurā piedāvā augstas kvalitātes produktus.

Informācija patērētājiem: noteikumi par patērētājiem domāto informāciju nosaka, kāda informācija ir jāsaņem patērētājiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kuri iegādājas zvejas un akvakultūras produktus. Tie ļauj patērētājiem, tos iegādājoties, veikt informētu izvēli.

Konkurences noteikumi: uz tirgu kopīgo organizāciju attiecas konkurences noteikumi. Ņemot vērā šīs shēmas specifiku, šo noteikumu piemērojumā ir izņēmumi, lai garantētu politikas darbību un ES mērķu sasniegšanu.

Tirgus izpēte: Komisija ir izveidojusi tirgus un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centru, lai palielinātu caurskatāmību un efektivitāti.

Ilgtspējīgi instrumenti pasaulē lielākajam jūras produktu tirgum

ES: ilgtspējīgi instrumenti pasaulē lielākajam jūras produktu tirgum

Jautājumi un atbildes

Kā piemērot Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

Oficiāli dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000

Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1418/2013 par ražošanas un tirdzniecības plāniem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1419/2013 par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1420/2013 ( 2013. gada 17. decembris), ar ko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju pieņemšanas atceļ Regulas (EK) Nr. 347/96, (EK) Nr. 1924/2000, (EK) Nr. 1925/2000, (EK) Nr. 2508/2000, (EK) Nr. 2509/2000, (EK) Nr. 2813/2000, (EK) Nr. 2814/2000, (EK) Nr. 150/2001, (EK) Nr. 939/2001, (EK) Nr. 1813/2001, (EK) Nr. 2065/2001, (EK) Nr. 2183/2001, (EK) Nr. 2318/2001, (EK) Nr. 2493/2001, (EK) Nr. 2306/2002, (EK) Nr. 802/2006, (EK) Nr. 2003/2006, (EK) Nr. 696/2008 un (EK) Nr. 248/2009

Komisijas 2014. gada 3. marta Ieteikums par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un īstenošanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju