Rinkos organizavimas

Rinkos organizavimas

Rinkos organizavimas

Rinkos organizavimas

Bendras rinkų organizavimas, t. y. ES žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos valdymo politika, yra vienas iš bendros žuvininkystės politikos ramsčių.

Bendru rinkų organizavimu sustiprinamas vietos subjektų vaidmuo – gamintojai yra atsakingi už tai, kad būtų užtikrintas tausus gamtos išteklių naudojimas, ir turi priemonių geriau prekiauti savo produktais. Vartotojai gauna daugiau ir geresnės informacijos apie ES rinkoje parduodamus produktus, kurie, nepriklausomai nuo jų kilmės, turi atitikti tas pačias taisykles. Dėl specialių priemonių dabar galima geriau suprasti, kaip veikia ES rinka.

Šiandien nuo bendro rinkų organizavimo pradžios nueitas ilgas kelias. Jis tapo lanksčia priemone, kuria užtikrinamas aplinkosauginis tvarumas ir žvejybos bei akvakultūros produktų rinkos ekonominis gyvybingumas. Sistema taikoma penkioms pagrindinėms sritims, kurios nurodytos toliau.

Sektoriaus organizavimas. Gamintojų organizacijos yra pagrindinės sektoriaus veikėjos. Rengdamos savo gamybos ir prekybos planus jos įgyvendina ES bendrą žuvininkystės politiką.

Prekybos standartai. Bendraisiais prekybos standartais nustatomi vienodi reikalavimai ES parduodamiems žuvininkystės produktams nepriklausomai nuo jų kilmės. Jie taikomi atsižvelgiant į išsaugojimo priemones ir padeda užtikrinti vidaus rinkos, kuri aprūpina kokybiškais produktais, skaidrumą.

Informacija vartotojams. Vartotojų informavimo taisyklėmis nustatoma, kokia informacija turi būti teikiama vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigai, perkantiems žvejybos ir akvakultūros produktus. Todėl vartotojai gali sąmoningai pasirinkti, ką pirkti.

Konkurencijos taisyklės. Bendram rinkų organizavimui taikomos konkurencijos taisyklės. Atsižvelgiant į šios sistemos ypatumus ir siekiant užtikrinti, kad politika veiktų ir kad būtų pasiekti ES tikslai, numatytos šių taisyklių taikymo išimtys.

Informacijos apie rinką rinkimas. Komisija įsteigė Europos žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų stebėsenos centrą, kuris padėtų didinti rinkos skaidrumą ir veiksmingumą.

Tvarios priemonės didžiausiai pasaulyje jūros produktų rinkai

Europos Sąjunga. Tvarios priemonės didžiausiai pasaulyje jūros produktų rinkai

Klausimai ir atsakymai

Kaip taikyti Reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

Oficialūs dokumentai

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1418/2013 dėl gamybos ir prekybos planų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1419/2013 dėl gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo, gamintojų ir tarpšakinių organizacijų taisyklių taikymo išplėtimo ir orientacinių kainų skelbimo, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1420/2013, kuriuo, priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, panaikinami reglamentai (EB) Nr. 347/96, (EB) Nr. 1924/2000, (EB) Nr. 1925/2000, (EB) Nr. 2508/2000, (EB) Nr. 2509/2000, (EB) Nr. 2813/2000, (EB) Nr. 2814/2000, (EB) Nr. 150/2001, (EB) Nr. 939/2001, (EB) Nr. 1813/2001, (EB) Nr. 2065/2001, (EB) Nr. 2183/2001, (EB) Nr. 2318/2001, (EB) Nr. 2493/2001, (EB) Nr. 2306/2002, (EB) Nr. 802/2006, (EB) Nr. 2003/2006, (EB) Nr. 696/2008 ir (EB) Nr. 248/2009

2014 m. kovo 3 d. KOMISIJOS REKOMENDACIJA dėl gamybos ir prekybos planų parengimo ir įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

� �