Markkinajärjestely

Markkinajärjestely

Markkinajärjestely

Markkinajärjestely

EU:n kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoita hallinnoidaan nk. yhteisellä markkinajärjestelyllä, joka on yksi EU:n kalastuspolitiikan tukipilareista.

Yhteinen markkinajärjestely vahvistaa kalastus- ja vesiviljelyalan paikallisten toimijoiden roolia. Tuottajat vastaavat sen puitteissa luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä. Markkinajärjestely tarjoaa niille myös välineen, joka auttaa parantamaan tuotteiden markkinointia. Kuluttajat saavat enemmän ja parempaa tietoa EU:n markkinoilla myytävistä tuotteista, joita koskevat samat säännöt alkuperästä riippumatta. Tarkoitusta varten kehitettyjen välineiden ansiosta EU:n markkinoiden toiminnasta voi nyt saada entistä selkeämmän käsityksen.

Yhteisestä markkinajärjestelystä on kehittynyt joustava väline, joka varmistaa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden ympäristökestävyyden ja taloudellisen elinkelpoisuuden. EU:n markkinajärjestelyn tärkeimpiä soveltamisaloja ovat:

Alan yleinen organisointi: Tuottajaorganisaatiot ovat alan avaintoimijoita. Tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien kautta ne toteuttavat EU:n kalastuspolitiikkaa käytännössä.

Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset: Yhteisissä kaupan pitämisen vaatimuksissa määritellään EU:ssa myytävien kalastustuotteiden yhdenmukaiset ominaisuudet niiden alkuperästä riippumatta. Vaatimusten soveltamisessa otetaan huomioon kalakantojen säilyttämistoimenpiteet ja ne auttavat varmistamaan avoimet sisämarkkinat, joilla tarjotaan korkealaatuisia tuotteita.

Kuluttajille tiedottaminen: Kuluttajille tiedottamista koskevissa säännöissä määritetään, mitä tietoja on annettava kalastus- ja vesiviljelytuotteita ostaville kuluttajille tai suurtalouksille. Ne auttavat kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja ennen ostopäätöstä.

Kilpailusäännöt: Yhteiseen markkinajärjestelyyn sovelletaan EU:n kilpailusääntöjä. Markkinajärjestelyn erityispiirteistä johtuen kilpailusääntöihin sovelletaan kuitenkin poikkeuksia, joilla taataan kalastuspolitiikan toimivuus ja EU:n tavoitteiden toteutuminen.

Markkinatietous: Euroopan komissio on perustanut Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden eurooppalaisten markkinoiden seurantakeskuksen, joka edistää markkinoiden avoimuutta ja tehokkuutta.

Kestäviä välineitä maailman suurimmille kala- ja äyriäismarkkinoille

EU: Kestäviä välineitä maailman suurimmille kala- ja äyriäismarkkinoille

Kysymyksiä ja vastauksia

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1379/2013 soveltaminen

Viralliset asiakirjat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11. joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1418/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 mukaisista tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista suunnitelmista

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1419/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1420/2013, annettu 17. joulukuuta 2013 , asetusten (EY) N:o 347/96, (EY) N:o 1924/2000, (EY) N:o 1925/2000, (EY) N:o 2508/2000, (EY) N:o 2509/2000, (EY) N:o 2813/2000, (EY) N:o 2814/2000, (EY) N:o 150/2001, (EY) N:o 939/2001, (EY) N:o 1813/2001, (EY) N:o 2065/2001, (EY) N:o 2183/2001, (EY) N:o 2318/2001, (EY) N:o 2493/2001, (EY) N:o 2306/2002, (EY) N:o 802/2006, (EY) N:o 2003/2006, (EY) N:o 696/2008 ja (EY) N:o 248/2009 kumoamisesta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1379/2013 hyväksymisen seurauksena

Komission suositus, annettu 3. maaliskuuta 2014, tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 nojalla