Turukorraldus

Turukorraldus

Turukorraldus

Turukorraldus

Ühine turukorraldus, ELi poliitika kalandus- ja vesiviljelustoodete turu haldamiseks, on ühise kalanduspoliitika üks alustaladest.

Ühine turukorraldus tugevdab kohapeal tegutsevate osapoolte rolli: tootjad vastutavad loodusvarade säästliku kasutamise eest ning neile võimaldatakse vajalikud vahendid toodete paremaks turustamiseks. Tarbijad saavad rohkem ja paremat teavet ELi turul müüdavate toodete kohta, mis peavad olenemata päritolust vastama samadele eeskirjadele. Tänu spetsiaalsetele vahenditele on nüüd võimalik paremini mõista, kuidas ELi turg toimib.

Praegune ühine turukorraldus on käinud pika tee alates selle loomisest ning sellest on saanud paindlik vahend, mis tagab kalandus- ja vesiviljelustoodete turu keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ja majandusliku elujõulisuse. Viis peamist asjaomase kavaga reguleeritud valdkonda on järgmised:

Sektori korraldus Tootjaorganisatsioonid on sektoris võtmetähtsusega osalejad. Oma tootmis- ja turustamiskavade kaudu rakendavad nad ELi ühist kalanduspoliitikat.

Turustusnormid Ühiste turustusnormidega on sätestatud ELi turul müüdavate kalandustoodete ühetaolised omadused, olenemata nende päritolust. Neid kohaldatakse kooskõlas kaitsemeetmetega ning need aitavad tagada läbipaistva siseturu, mis pakub kvaliteetseid tooteid.

Tarbijale suunatud teave Tarbijale suunatud teavet käsitlevates eeskirjades on sätestatud, millist teavet tuleb esitada kalandus- ja vesiviljelustooteid ostvatele tarbijatele või toitlustusettevõtjatele. See võimaldab tarbijatel teha teadlikke ostuvalikuid.

Konkurentsieeskirjad Ühise turukorralduse puhul kohaldatakse konkurentsieeskirju. Võttes arvesse asjaomase kava eripära, kehtivad konkurentsieeskirjade kohaldamise puhul selles sektoris teatavad erandid, mis tagavad kalanduspoliitika toimimise ja ELi eesmärkide saavutamise.

Turuteave Komisjon on loonud Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskuse, et aidata kaasa asjaomase turu läbipaistvuse ja tõhususe saavutamisele.

Jätkusuutlikud meetmed maailma suurima mereandide turu jaoks

EL: Jätkusuutlikud meetmed maailma suurima mereandide turu jaoks

Küsimused ja vastused

Kuidas kohaldada määrust (EL) nr 1379/2013 (kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta)

Ametlikud dokumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1418/2013, 17. detsember 2013. a., milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) kohaseid tootmis- ja turustamiskavasid.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1419/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamist, tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjade laiendamist ja käivitushindade avaldamist, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1420/2013, 17. detsember 2013, millega pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) vastuvõtmist tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 347/96, (EÜ) nr 1924/2000, (EÜ) nr 1925/2000, (EÜ) nr 2508/2000, (EÜ) nr 2509/2000, (EÜ) nr 2813/2000, (EÜ) nr 2814/2000, (EÜ) nr 150/2001, (EÜ) nr 939/2001, (EÜ) nr 1813/2001, (EÜ) nr 2065/2001, (EÜ) nr 2183//2001, (EÜ) nr 2318/2001, (EÜ) nr 2493/2001, (EÜ) nr 2306/2002, (EÜ) nr 802/2006, (EÜ) nr 2003/2006, (EÜ) nr 696/2008 ja (EÜ) nr 248/2009

KOMISJONI SOOVITUS, 3. märts 2014, tootmis- ja turustamiskavade koostamise ja rakendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta