Οργάνωση της αγοράς

Οργάνωση της αγοράς

Οργάνωση της αγοράς

Οργάνωση της αγοράς

Η κοινή οργάνωση των αγορών, δηλαδή η πολιτική της ΕΕ για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, είναι ένας από τους πυλώνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) στηρίζει τον ρόλο των τοπικών παραγόντων: οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη της βιώσιμης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και εφοδιάζονται με τα κατάλληλα μέσα για την καλύτερη εμπορία των προϊόντων τους. Οι καταναλωτές λαμβάνουν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες για τα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ, τα οποία, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, πρέπει να τηρούν τους ίδιους κανόνες. Χάρη σε ειδικά εργαλεία, είναι πλέον δυνατή η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς της ΕΕ.

Σήμερα, η κοινή οργάνωση των αγορών έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό και συνιστά ένα ευέλικτο μέσο που διασφαλίζει την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι πέντε βασικές συνιστώσες της ΚΟΑ είναι:

Οργάνωση του τομέα - οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι βασικοί παράγοντες του τομέα. Με τα σχέδιά τους για την παραγωγή και την εμπορία, εφαρμόζουν την κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ.

Προδιαγραφές εμπορίας - οι κοινές προδιαγραφές εμπορίας καθορίζουν ομοιόμορφα χαρακτηριστικά για προϊόντα αλιείας που πωλούνται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Εφαρμόζονται σύμφωνα με μέτρα διατήρησης και συμβάλλουν στη διασφάλιση μιας διαφανούς εσωτερικής αγοράς που προμηθεύει προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Ενημέρωση των καταναλωτών - οι κανόνες για την ενημέρωση των καταναλωτών καθορίζουν τις πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές ή σε μονάδες μαζικής εστίασης που αγοράζουν προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι κανόνες αυτοί επιτρέπουν στους καταναλωτές να κάνουν τις σωστές επιλογές στις αγορές τους.

Κανόνες ανταγωνισμού - η κοινή οργάνωση των αγορών υπόκειται στους κανόνες ανταγωνισμού. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων αυτού του καθεστώτος, ισχύουν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτών των κανόνων, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της πολιτικής και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ.

Παρακολούθηση της αγοράς - η Επιτροπή έχει συστήσει το Παρατηρητήριο των Ευρωπαϊκών Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας για να συμβάλει στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών.

Βιώσιμα εργαλεία για τη μεγαλύτερη αγορά θαλασσινών στον κόσμο

ΕΕ: Βιώσιμα εργαλεία για τη μεγαλύτερη αγορά θαλασσινών στον κόσμο

Ερωτήσεις και απαντήσεις:

Πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΚΟΑ)

Επίσημα έγγραφα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1418/2013 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1419/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, την επέκταση των κανόνων των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων και τη δημοσίευση των τιμών ενεργοποίησης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1420/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 347/96, (ΕΚ) αριθ. 1924/2000, (ΕΚ) αριθ. 1925/2000, (ΕΚ) αριθ. 2508/2000, (ΕΚ) αριθ. 2509/2000, (ΕΚ) αριθ. 2813/2000, (ΕΚ) αριθ. 2814/2000, (ΕΚ) αριθ. 150/2001, (ΕΚ) αριθ. 939/2001, (ΕΚ) αριθ. 1813/2001, (ΕΚ) αριθ. 2065/2001, (ΕΚ) αριθ. 2183/2001, (ΕΚ) αριθ. 2318/2001, (ΕΚ) αριθ. 2493/2001, (ΕΚ) αριθ. 2306/2002, (ΕΚ) αριθ. 802/2006, (ΕΚ) αριθ. 2003/2006, (ΕΚ) αριθ. 696/2008 και (ΕΚ) αριθ. 248/2009 μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση και την εφαρμογή των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας