Organizace trhu

Organizace trhu

Organizace trhu

Organizace trhu

Společná organizace trhů je název pro politiku EU zaměřenou na řízení trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Je jednou z nejdůležitějších součástí společné rybářské politiky.

Společná organizace trhů posiluje úlohu jednotlivých aktérů: producenti jsou povinni zajistit udržitelné využívání přírodních zdrojů a mají k dispozici nástroje, díky nimž mohou snáze uvádět své produkty na trh. Spotřebitelé získávají více kvalitnějších informací ohledně výrobků prodávaných na trhu EU, které, bez ohledu na svůj původ, musí splňovat stejná pravidla. Díky speciálním nástrojům je nyní možné lépe pochopit, jak trh EU vlastně funguje.

Společná organizace trhů prodělala od svých začátků dlouhý vývoj a nyní představuje flexibilní nástroj, který zaručuje ekologickou udržitelnost a hospodářskou životaschopnost trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Pěti hlavními oblastmi, kterým se tato politika věnuje, jsou:

organizace odvětví Organizace producentů jsou klíčovými aktéry daného odvětví. Prostřednictvím svých plánů produkce a uvádění produktů na trh dávají společné rybářské politice reálnou podobu.

společné obchodní normy Stanoví jednotné vlastnosti, které produkty rybolovu, jež se v EU prodávají, musejí mít – jejich původ přitom není rozhodující. Normy se uplatňují v souladu s ochrannými opatřeními a pomáhají zajistit transparentnost vnitřního trhu, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky.

informace pro spotřebitele Pravidla ohledně informací pro spotřebitele určují, jaké informace musí mít spotřebitelé a zařízení společného stravování, kteří kupují produkty rybolovu a akvakultury, k dispozici. Tyto informace umožňují spotřebitelům se při nákupu kvalifikovaně rozhodnout.

pravidla hospodářské soutěže Na společnou organizaci trhů se vztahují pravidla hospodářské soutěže. Vzhledem ke specifičnosti tohoto režimu se v zájmu fungování politiky a dosažení cílů EU využívají při uplatňování těchto pravidel výjimky.

informace o trhu Komise zřídila Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury, které přispívá k transparentnosti a efektivitě trhu.

Udržitelné nástroje pro největší světový trh s mořskými plody

EU: Udržitelné nástroje pro největší světový trh s mořskými plody

Otázky a odpovědi

Jak uplatňovat nařízení (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury

Úřední dokumenty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1418/2013 ze dne 17. prosince 2013 o plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1419/2013 ze dne 17. prosince 2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1420/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zrušení nařízení (ES) č. 347/96, (ES) č. 1924/2000, (ES) č. 1925/2000, (ES) č. 2508/2000, (ES) č. 2509/2000, (ES) č. 2813/2000, (ES) č. 2814/2000, (ES) č. 150/2001, (ES) č. 939/2001, (ES) č. 1813/2001, (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2183/2001, (ES) č. 2318/2001, (ES) č. 2493/2001, (ES) č. 2306/2002, (ES) č. 802/2006, (ES) č. 2003/2006, (ES) č. 696/2008 a (ES) č. 248/2009 po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury

DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 3. března 2014 o vytvoření a provádění plánů produkce a uvádění na trh podle nařízení (EU) č. 1379/2013 Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury