Организация на пазара

Организация на пазара

Организация на пазара

Организация на пазара

Общата организация на пазарите — политиката на ЕС за управление на пазара на продукти от риболов и аквакултури — е един от стълбовете на общата политика в областта на рибарството.

Общата организация на пазарите засилва ролята на действащите лица по места: производителите носят отговорност за гарантиране на устойчиво използване на природните ресурси и получават инструменти, чрез които да предлагат по-добре продуктите си на пазара. Потребителите получават повече и по-добра информация за продуктите, продавани на пазара в ЕС. Независимо от техния произход, тези продукти трябва да отговарят на едни и същи изисквания. Благодарение на специално разработени инструменти вече е възможно да разберем по-добре как функционира пазарът на ЕС.

Общата организация на пазарите измина дълъг път от създаването си до днес. В момента тя е гъвкав инструмент, който гарантира екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на пазара на продукти от риболов и аквакултури. Двете основни области, обхванати от тази система са:

Организация на сектора — организациите на производителите са ключов играч в този сектор. Чрез плановете си за производство и маркетинг те изпълняват общата политика на ЕС в областта на рибарството.

Стандарти за предлагане на пазара — с общите стандарти за предлагане на пазара се определят еднакви характеристики за рибните продукти, продавани в ЕС, независимо от техния произход. Те се прилагат в съответствие с мерките за опазване и помагат да се гарантира прозрачността на един вътрешен пазар, на който се предлагат висококачествени продукти.

Информация за потребителите — със специални правила се определя каква информация трябва да се предоставя на потребителите или на заведенията за обществено хранене, които купуват продукти от риболов и аквакултури. Това дава възможност на потребителите да направят информиран избор при покупките си.

Правила за конкуренция — общата организация на пазарите е съобразена с правилата за конкуренция. Като се имат предвид спецификите на тази схема, съществуват изключения от правилата, за да се гарантира функционирането на политиката и постигането на целите на ЕС.

Проучване на пазара — Комисията създаде Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултури, за да се повишат прозрачността и ефективността.

Устойчиви инструменти за най-големия в света пазар на морски продукти

ЕС: Устойчиви инструменти за най-големия в света пазар на морски продукти

Въпроси и отговори

Как да се прилага Регламент (ЕС) 1379/2013 относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

Официални документи

Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 г. относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1420/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за отмяна на регламенти (ЕО) № 347/96, (ЕО) № 1924/2000, (ЕО) № 1925/2000, (ЕО) № 2508/2000, (ЕО) № 2509/2000, (ЕО) № 2813/2000, (ЕО) № 2814/2000, (ЕО) № 150/2001, (ЕО) № 939/2001, (ЕО) № 1813/2001, (ЕО) № 2065/2001 (ЕО) № 2183/2001, (ЕО) № 2318/2001, (ЕО) № 2493/2001, (ЕО) № 2306/2002, (ЕО) № 802/2006, (ЕО) № 2003/2006, (ЕО) № 696/2008 и (ЕО) № 248/2009 след приемането на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 3 март 2014 г. относно установяването и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара по силата на регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури