Så är fiskerinäringen organiserad

Så är fiskerinäringen organiserad

Så är fiskerinäringen organiserad

Så är fiskerinäringen organiserad

Enligt den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter räknas följande som yrkesorganisationer: producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och branschorganisationer.

Producentorganisationer erkänns officiellt som organ som inrättas av fiskeri- eller vattenbruksproducenter. De ansvarar för den dagliga förvaltningen av de olika fiskena och är viktiga för att driva den gemensamma fiskeripolitiken och den gemensamma marknadsordningen eftersom de

  • ger råd till producenterna om hållbart fiske och vattenbruk, i synnerhet genom att kollektivt sköta medlemmarnas verksamhet
  • hjälper dem att matcha utbud med efterfrågan på marknaden
  • hjälper dem att öka produkternas förädlingsvärde.

Det finns i dag över 200 producentorganisationer i EU. För att nå målen för den gemensamma marknadsordningen får de tjäna som kanal för medlemmarnas utbud och saluföring och marknadsföra dem genom certifieringssystem, kvalitetssigill, geografiska beteckningar m.m. De kan också stödja vidareutbildning, it-användning och arbetet med att minska miljöpåverkan från medlemmarnas fiske och vattenbruk.

FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA PRODUCENTORGANISATIONER INOM FISKERI- OCH VATTENBRUKSSEKTORN

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Karta: Producentorganisationer (om du klickar på kartan öppnas den europeiska havsatlasen)

Producentorganisationer

Sammanslutningar av producentorganisationer kan också godkännas av de nationella myndigheterna. De har samma roll som producentorganisationerna men samordnar också sina medlemsorganisationers verksamhet.

Fiskerinäringens branschorganisationer samlar fiskeproducenter, beredningsföretag och försäljare och arbetar med frågor som gynnar alla i branschen. De ska förbättra samordningen av olika försäljningsverksamheter och ta fram åtgärder av intresse för hela näringen.

Med tanke på de marina tillgångarnas natur kan sådana här organisationer också inrättas på transnationell nivå för att samordna produktionen och försäljningen av vissa arter i flera EU-länder.

Ekonomiska instrument

Organisationerna spelar en viktig roll för den gemensamma fiskeripolitiken och den gemensamma marknadsordningen och det finns flera instrument som stödjer dem:

  • För att inrätta eller omorganisera fiskeriorganisationer:  Europeiska havs- och fiskerifonden kan ge ekonomiskt stöd för att inrätta producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och branschorganisationer.
  • Produktions- och saluföringsplaner: För att bidra till fiskets och vattenbrukets hållbarhet utarbetar producentorganisationer och deras sammanslutningar produktions- och saluföringsplaner. Planerna bidrar till en gemensam förvaltning av producenternas verksamhet, så att organisationerna kan besluta om specifikt utformade åtgärder för att nå sina mål.
    Fiskerifonden stöder planernas utarbetande och genomförande med ett bidrag som kan uppgå till tre procent av det årliga värdet av de produkter som producentorganisationen eller sammanslutningen släpper ut på marknaden.
  • Lagringsmekanism: För att sörja för en smidig övergång från marknadsinventionsmekanismer till ett fullständigt genomförande av produktions- och saluföringsplaner stöder fiskerifonden producentorganisationer som lagrar sina produkter när efterfrågan är låg. Mekanismen aktiveras av ett prissystem som myndigheterna fastställer i samråd med producentorganisationerna. Efter lagringen kommer produkterna åter ut på livsmedelsmarknaden.
    Fonden stöder mekanismen till och med den 31 december 2018 då verksamhetsplaneringen helt och hållet ska ske med hjälp av produktions- och saluföringsplaner.

Lagstiftning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1418/2013 av den 17 december 2013 om produktions- och saluföringsplaner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1419/2013 av den 17 december 2013 om erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer, utvidgning av producentorganisationers och branschorganisationers regler och offentliggörande av utlösningspriser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kommissionens rekommendation av den 3 mars 2014 om upprättande och genomförande av produktions- och saluföringsplaner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter