Ribištvo

Ureditev sektorja

Ureditev sektorja

Ureditev sektorja

Skupna ureditev trga za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture priznava naslednje poklicne organizacije: organizacije proizvajalcev; združenja organizacij proizvajalcev in medpanožne organizacije.

Organizacije proizvajalcev so uradno priznani organi, ki jih ustanovijo proizvajalci v ribištvu in akvakulturi. Pristojne so za vsakodnevno upravljanje ribištva in imajo pomembno vlogo pri izvajanju skupne ribiške politike ter skupne ureditve trgov, tako da proizvajalce:

  • usmerjajo k bolj trajnostnem ribištvu in akvakulturi, zlasti s skupnim upravljanjem dejavnosti svojih članov,
  • jim pomagajo usklajevati ponudbo s povpraševanjem in
  • jih podpirajo pri ustvarjanju dodane vrednosti.

Danes je v Evropski uniji več kot 200 organizacij proizvajalcev. Da bi organizacije proizvajalcev uresničile cilje skupne ureditve trgov, lahko z ukrepi usmerjajo oskrbo in trženje proizvodov svojih članov ter zagotavljajo njihovo promocijo s shemami certifikacije, žigi kakovosti, geografskimi označbami in podobnim. Spodbujajo lahko tudi poklicno usposabljanje, uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter si prizadevajo za zmanjšanje okoljskega učinka zaradi dejavnosti svojih članov na področju ribištva in akvakulture.

SEZNAM PRIZNANIH ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV V SEKTORJU ZA RIBIŠTVO IN RIBOGOJSTVO

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Zemljevid: Organizacije proizvajalcev (s klikom zemljevida se odpre evropski atlas morij)

Organizacije proizvajalcev

Nacionalni organi lahko tudi odobrijo združenja organizacij proizvajalcev. Združenja imajo dvojni namen: imajo enako vlogo kot organizacije proizvajalcev in usklajujejo dejavnosti svojih članskih organizacij.

Organizacije različnih interesnih skupin v ribiškem in akvakulturnem sektorju, t. i. medpanožne organizacije, pri izvajanju ukrepov, ki koristijo celotnemu sektorju, združujejo proizvajalce, predelovalce in trgovce. Njihov namen je izboljšati usklajevanje tržnih dejavnosti in oblikovati ukrepe za celotni sektor.

Morski viri so skupni, zato se lahko poklicne organizacije ustanovijo tudi na nadnacionalni ravni, da bi usklajevale proizvodnjo in trženje nekaterih vrst v več državah EU.

Orodja in finančna podpora

Poklicne organizacije imajo zaradi bistvene vloge pri izvajanju skupne ribiške politike in skupne ureditve trgov na voljo številna orodja:

  • Vzpostavitev ali prestrukturiranje poklicnih organizacij:  Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo lahko zagotovi finančno podporo tržnim ukrepom, namenjenim vzpostavitvi ali prestrukturiranju organizacij proizvajalcev, združenj poklicnih organizacij in medpanožnih organizacij.
  • Načrti proizvodnje in trženja: Organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev prispevajo k trajnostnim ribiškim in akvakulturnim dejavnostim z načrti proizvodnje in trženja. Ti načrti so inovativno orodje in omogočajo skupno upravljanje dejavnosti proizvajalcev, organizacije lahko tako pripravijo ukrepe za doseganje svojih ciljev.
    Pripravo in izvajanje načrtov proizvodnje in trženja podpira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo s sredstvi, ki lahko znašajo tudi do 3 % letne vrednosti proizvodov, ki jih da na trg organizacija proizvajalcev ali združenje.
  • Mehanizem skladiščenja: Da bi bil prehod z mehanizmov intervencij na trgu na polno izvajanje načrtov proizvodnje in trženja čim bolj nemoten, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo podpira organizacije proizvajalcev, da lahko svoje proizvode skladiščijo, kadar je povpraševanje na trgu premajhno. Mehanizem sproži cenovni sistem, ki ga določijo organi v posvetovanju z organizacijami proizvajalcev. Proizvodi se po skladiščenju vrnejo na trg za prehrano ljudi.
    Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo 31. decembra 2018 ukinil podporo temu mehanizmu. Takrat bo v celoti uveljavljeno načrtovanje dejavnosti z načrti proizvodnje in trženja.

Povezani dokumenti

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1418/2013 z dne 17. decembra 2013 glede načrtov proizvodnje in trženja v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1419/2013 z dne 17. decembra 2013 o priznavanju organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij, razširitvi pravil organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter objavi sprožitvenih cen v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture.

Priporočilo Komisije z dne 3. marca 2014 o oblikovanju in izvajanju načrtov proizvodnje in trženja v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture.