Organizácia odvetvia

Organizácia odvetvia

Organizácia odvetvia

Organizácia odvetvia

Spoločná organizácia trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry považuje za profesijné organizácie tieto subjekty: organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvové organizácie.

Organizácie výrobcov sú formálne uznané orgány zriadené výrobcami v oblasti rybolovu alebo akvakultúry. Sú zodpovedné za každodenné riadenie rybárstva a zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii spoločnej rybárskej politiky a spoločnej organizácie trhov tým, že:

  • usmerňujú výrobcov pri dosahovaní udržateľného rybolovu a akvakultúry, najmä prostredníctvom kolektívneho riadenia činností svojich členov,
  • im pomáhajú zosúladiť ponuku s dopytom na trhu a
  • podporujú ich pri vytváraní pridanej hodnoty.

V súčasnosti existuje v Európskej únii viac ako 200 organizácií výrobcov. Aby dosiahli ciele spoločnej organizácie trhov, môžu prijímať opatrenia na distribúciu dodávok správnymi kanálmi a uvádzanie produktov členov na trh. Svojich členov podporujú aj prostredníctvom systémov certifikácie, ako sú značky kvality, zemepisné označenia atď., propagáciou odbornej prípravy a využívania informačných a komunikačných technológií a snahou o znižovanie vplyvu činností rybolovu a akvakultúry na životné prostredie.

ZOZNAM UZNANÝCH ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV V SEKTORE RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Mapa: Organizácie výrobcov (kliknite na mapu a otvorí sa Európsky atlas morí)

Organizácie výrobcov

Vnútroštátne orgány môžu schváliť aj zriadenie združení organizácií výrobcov. Majú dvojaký účel: plnia rovnaké úlohy ako organizácie výrobcov, a zároveň koordinujú činnosti svojich členských organizácií.

Organizácie rôznych záujmových skupín v odvetví rybolovu a akvakultúry, známe ako medziodvetvové organizácie, združujú producentov rýb, spracovateľov a predajcov. Zameriavajú sa na zlepšenie koordinácie obchodných činností a vytváranie opatrení, ktoré sú v záujme celého sektora.

Vzhľadom na spoločný charakter morských zdrojov je možné tieto profesijné organizácie zriaďovať aj na nadnárodnej úrovni s cieľom koordinovať výrobu a uvádzanie určitých druhov na trh vo viacerých krajinách EÚ.

Nástroje a finančná podpora

Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú tieto profesijné organizácie zohrávajú pri realizácii spoločnej rybárskej politiky a spoločnej organizácie trhov, zaviedlo sa niekoľko nástrojov na ich podporu:

  • Zriadenie alebo reštrukturalizácia profesijných organizácií:  Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) môže poskytnúť finančnú podporu na zriadenie alebo reštrukturalizáciu organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií.
  • Plány produkcie a uvádzania na trh: S cieľom prispieť k udržateľnosti činností rybolovu a akvakultúry vypracúvajú organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov plány produkcie a uvádzania na trh. Tieto plány predstavujú inovatívny nástroj na kolektívne riadenie činností výrobcov, ktorý umožňuje organizáciám prijímať opatrenia prispôsobené dosiahnutiu ich cieľov.
    Európsky námorný a rybársky fond podporuje prípravu a vykonávanie plánov produkcie a uvádzania na trh pomocou príspevku, ktorý môže predstavovať až 3 % ročnej hodnoty produktov uvedených na trh organizáciou výrobcov alebo združením.
  • Mechanizmus uskladnenia Na zabezpečenie hladkého prechodu z intervenčných mechanizmov na trhu k úplnému vykonávaniu plánov produkcie a uvádzania na trh fond ENRF podporuje organizácie výrobcov v odvetví rybolovu pri uskladnení ich produktov, keď je dopyt na trhu príliš nízky. Mechanizmus sa spúšťa na základe cenového systému, ktorý určujú vnútroštátne orgány po dohode s organizáciami výrobcov. Po uskladnení sa výrobky znova uvedú na trh na ľudskú spotrebu.
    Podpora tohto mechanizmu z fondu EFNR sa bude poskytovať do 31. decembra 2018, keď sa plánovanie aktivít bude v plnej miere vykonávať prostredníctvom plánov produkcie a uvádzania na trh.

Súvisiace dokumenty

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013, ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1419/2013 zo 17. decembra 2013 o uznávaní organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, o rozširovaní pravidiel organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a o uverejňovaní spúšťacích cien v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Odporúčanie Komisie z 3. marca 2014 o vypracovaní a vykonávaní plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry