Organizacje w sektorze

Organizacje w sektorze

Organizacje w sektorze

Organizacje w sektorze

W ramach wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury za organizacje zawodowe uznaje się następujące podmioty: organizacje producentów, stowarzyszenia organizacji producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Organizacje producentów to oficjalnie uznane podmioty, które zostały utworzone przez producentów z sektora rybołówstwa i akwakultury. Są one odpowiedzialne za bieżące zarządzanie rybołówstwem i odgrywają istotną rolę w prowadzeniu wspólnej polityki rybołówstwa oraz wspólnej organizacji rynków, ponieważ:

  • pomagają producentom w prowadzeniu działalności w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim poprzez wspólne zarządzanie działalnością podmiotów sektora rybołówstwa i akwakultury
  • pomagają im w dostosowywaniu podaży do popytu rynku
  • wspierają ich w tworzeniu wartości dodanej.

W Unii Europejskiej istnieje obecnie ponad 200 organizacji producentów. Aby osiągnąć cele wspólnej organizacji rynków, organizacje te mogą podejmować działania polegające na kontrolowaniu podaży i wspieraniu działalności handlowej swoich członków i promować producentów dzięki stosowaniu systemów certyfikacji, znaków jakości, oznakowań geograficznych itp. Mogą wspierać kształcenie zawodowe, wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i pracować nad zmniejszeniem wpływu rybactwa i akwakultury na środowisko.

LISTA UZNANYCH ORGANIZACJI PRODUCENTÓW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Mapa: Organizacje producentów (kliknij na mapę, aby otworzyć europejski atlas mórz)

Organizacje producentów

Urzędy krajowe mogą również uznać działalność stowarzyszeń organizacji producentów. Stowarzyszenia takie mają dwa cele: odgrywają taką samą rolę co organizacje producentów oraz koordynują działalność należących do nich organizacji.

Organizacje różnych grup interesu działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury – znane jako „organizacje międzybranżowe” – zrzeszają producentów, przetwórców i sprzedawców ryb w celu wdrożenia działań przynoszących korzyści dla całego sektora. Ich celem jest poprawa koordynacji działalności handlowej i opracowywanie środków działających na korzyść całego sektora.

Ponieważ zasoby morskie mają charakter międzynarodowy, te organizacje zawodowe mogą być również powoływane w skali międzynarodowej w celu koordynacji produkcji i sprzedaży niektórych gatunków w kilku państwach UE.

Narzędzia i wsparcie finansowe

Ponieważ wspomniane organizacje odgrywają zasadniczą rolę w realizacji wspólnej polityki rybołówstwa oraz wspólnej organizacji rynków, opracowano szereg narzędzi, które mają im w tym pomagać. Są to:

  • tworzenie lub restrukturyzacja organizacji zawodowych:  Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EMMR) może udzielić wsparcia finansowego na środki wspierania rynku, których celem jest tworzenie lub restrukturyzacja organizacji producentów, stowarzyszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych.
  • plany produkcji i wprowadzania do obrotu: w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i akwakultury organizacje producentów i stowarzyszenia zrzeszające organizacje producentów opracowują plany produkcji i wprowadzania do obrotu. Plany te stanowią innowacyjny instrument umożliwiający zbiorowe zarządzanie działalnością producentów. Pozwalają one organizacjom na opracowywanie metod dokładnie odpowiadających celom, jakie chcą osiągnąć.
    EFMR wspiera opracowywanie i realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu środkami w wysokości do 3 proc. rocznej wartości produktów wprowadzonych do obrotu przez organizację producentów lub stowarzyszenie.
  • mechanizm składowania: aby zapewnić płynne przejście od mechanizmów interwencji rynkowej do pełnej realizacji planów produkcji i wprowadzania do obrotu, EFMR zapewnia organizacjom producentów z sektora rybołówstwa wsparcie umożliwiające im składowanie produktów, gdy popyt rynkowy jest zbyt niski. Mechanizm ten opiera się na systemie cenowym określanym przez władze w porozumieniu z organizacjami producentów. Po okresie składowania produkty zostają ponownie wprowadzone na rynek z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi.
    EFMR przestanie wspierać ten mechanizm 31 grudnia 2018 r., kiedy planowane działania zostaną w pełni zrealizowane za pośrednictwem planów produkcji i wprowadzania do obrotu.

Powiązane dokumenty

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Zalecenie Komisji z 3 marca 2014 r. dotyczące ustanowienia i realizacji planów produkcji i wprowadzenia do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury