Structuur van de sector

Structuur van de sector

Structuur van de sector

Structuur van de sector

Volgens de gemeenschappelijke marktordening zijn in de visserij- en aquacultuursector enkele erkende professionele organisaties actief: producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties

Producentenorganisaties zijn officieel erkende organen die vissers en kwekers vertegenwoordigen. Zij staan in voor het dagelijks beheer van de visserij en spelen een cruciale rol in het gemeenschappelijk visserijbeleid en de gemeenschappelijke marktordening omdat zij ondernemers:

  • sturen in de richting van duurzame visserij en aquacultuur, met name door activiteiten collectief te beheren
  • helpen bij het afstemmen van vraag en aanbod op de markt
  • helpen bij het creëren van toegevoegde waarde

Er zijn tegenwoordig meer dan 200 producentenorganisaties in de EU. Met het oog op de doelstellingen van de gemeenschappelijke marktordening kunnen zij de aanvoer en afzet van de producten van hun leden bijsturen, en producten door middel van certificeringen, kwaliteitslabels, geografische aanduidingen enz. promoten. Ook stimuleren ze beroepsopleidingen, het gebruik van ICT, en milieuvriendelijkere vangst- en kweektechnieken.

Lijst van de erkende producentenorganisaties in de visserijsector en in de aquacultuur

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Kaart: Producentenorganisaties (klik op de kaart om de Europese zeeatlas te openen)

Producentenorganisaties

Unies van producentenorganisaties kunnen ook door nationale autoriteiten worden erkend. Zij hebben twee doelen: ze spelen dezelfde rol als producentenorganisaties en coördineren hun ledenorganisaties.

Brancheorganisaties van verschillende belangengroepen in de visserij- en aquacultuursector brengen visproducenten, -verwerkers en -leveranciers bijeen om maatregelen uit te voeren die de hele sector ten goede komen. Uiteindelijk willen zij de afzet coördineren en de sector als geheel verbeteren.

Omdat vissers nu eenmaal over landsgrenzen heen actief zijn, worden er ook internationale organisaties opgericht om de productie en afzet van bepaalde soorten in verschillende EU-landen te coördineren.

Hulpmiddelen en financiële steun

Beroepsorganisaties zijn onmisbaar voor de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de gemeenschappelijke marktordening. Daarom zijn er enkele instrumenten in het leven geroepen om hen te helpen.

  • Oprichting en herstructurering:  het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) kan meebetalen aan de oprichting van producentenorganisaties, unies daarvan, of brancheorganisaties.
  • Productie- en afzetprogramma's: om de visvangst en -kweek duurzamer te maken, moeten (unies van) producentenorganisaties productie- en afzetprogramma's opstellen. Daarmee kunnen ze de activiteiten van hun leden collectief beheren en met passende maatregelen zorgen voor de nodige vernieuwing.
    Het EFMZV betaalt mee aan het opstellen en uitvoeren van die programma's voor een bedrag van maximaal 3% van de jaarlijkse omzet van de betrokken organisatie.
  • Opslagmechanisme: om de invoering van productie- en afzetprogramma's zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, steunt het EFMZV producenten die hun producten tijdelijk willen opslaan als de vraag te laag is. Dit mechanisme wordt geïnitieerd door een prijsregeling die de nationale overheid en de producentenorganisaties in onderling overleg hebben bepaald. Na opslag worden de producten opnieuw op de markt gebracht voor consumptie.
    Het EFMZV steunt deze regeling nog tot eind 2018. Daarna moeten alle productie- en afzetplannen volledig operationeel zijn.

Documenten

Uitvoeringsverordening 1418/2013 met betrekking tot productie- en afzetprogramma’s overeenkomstig de gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten

Uitvoeringsverordening 1419/2013 met betrekking tot de erkenning van producenten- en brancheorganisaties, de uitbreiding van de door de producenten- en brancheorganisaties vastgestelde voorschriften en de bekendmaking van drempelprijzen, als vastgesteld in de gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten

Aanbeveling van de Commissie van 3 maart 2014 inzake het opstellen en uitvoeren van de productie- en afzetprogramma’s op grond van de gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten