Nozares organizācija

Nozares organizācija

Nozares organizācija

Nozares organizācija

Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija par profesionālām organizācijām atzīst šādas struktūras: ražotāju organizācijas, ražotāju organizāciju apvienības un starpnozaru organizācijas.

Ražotāju organizācijas ir oficiāli atzītas struktūras, ko izveidojuši zvejas vai akvakultūras produktu ražotāji. Šo organizāciju ziņā ir zvejas ikdienas pārvaldība, un tām ir izšķirīgi svarīga loma kopējās zivsaimniecības politikas un kopīgās tirgu organizācijas īstenošanā:

  • tās mudina ražotājus panākt ilgtspējīgu zveju un akvakultūru, kolektīvi pārvaldot savu dalībnieku darbības;
  • tās palīdz viņiem panākt piedāvājuma un pieprasījuma atbilstību;
  • tās viņiem palīdz radīt pievienoto vērtību.

Eiropas Savienībā pašlaik ir vairāk nekā 200 ražotāju organizāciju. Lai sasniegtu kopīgās tirgu organizācijas mērķus, šīs organizācijas var veikt pasākumus, ar kuriem veicina savu dalībnieku produktu piedāvājumu tirgū un reklamē tos, liekot lietā sertificēšanas sistēmas, kvalitātes zīmes, ģeogrāfiskās norādes utt. Tās var arī veicināt profesionālo apmācību, IKT izmantojumu un mazināt ietekmi uz vidi, ko rada to dalībnieku ar zveju un akvakultūru saistītās darbības.

SARAKSTS AR ATZĪTO RAŽOTĀJU ORGANIZĀCIJĀM ZIVSAIMNIECĪBAS UN AKVAKULTŪRAS NOZARĒ

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Karte: ražotāju organizācijas (noklikšķiniet uz kartes, lai atvērtu Eiropas jūru atlantu)

Ražotāju organizācijas

Arī valsts iestādes var apstiprināt ražotāju organizāciju asociācijas. To uzdevums ir divējāds. Tām ir tāda pati loma kā ražotāju organizācijām, un tās saskaņo dalīborganizāciju darbību.

Organizācijas, kas pārstāv zvejas un akvakultūras nozares dažādas interešu grupas (profesionālas organizācijas), pulcina ražotājus, kā arī zivju pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumu pārstāvjus, lai piemērotu pasākumus, kuri ir visas nozares interesēs. Mērķis ir uzlabot tirdzniecības koordinēšanu un izstrādāt pasākumus visas nozares interesēs.

Tā kā jūras resursi ir visiem kopīgi, šādas profesionālās organizācijas var izveidot arī starptautiskā līmenī, lai koordinētu atsevišķu sugu produkcijas izlaidi un tirdzniecību vairākās ES valstīs.

Rīki un finansiāls atbalsts

Tika izveidoti vairāki rīki, lai atbalstītu profesionālās organizācijas, kurām ir svarīga loma kopējās zivsaimniecības politikas un kopīgās tirgu organizācijas mērķu īstenošanā:

  • Profesionālo organizāciju izveide vai pārstrukturēšana:  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) var finansiāli atbalstīt tirdzniecības pasākumus, kuru mērķis ir izveidot vai pārstrukturēt ražotāju organizācijas, ražotāju organizāciju apvienības un profesionālās organizācijas.
  • Ražošanas un tirdzniecības plāni: ražotāju organizācijas un ražotāju organizāciju apvienības sagatavo ražošanas un tirdzniecības plānus, lai veicinātu zvejas un akvakultūras darbību ilgtspēju. Šie novatoriskie plāni nodrošina ražotāju darbību kolektīvu pārvaldību un ļauj organizācijām pieņemt pasākumus, kas ir pielāgoti to mērķiem.
    Šo plānu sagatavošanu un īstenošanu atbalsta EJZF, piedāvājot ieguldījumu, kas var sasniegt 3 % no to produktu gada vērtības, kurus tirgū laidušas ražotāju organizācijas un ražotāju organizāciju apvienības.
  • Uzglabāšanas mehānisms: lai nodrošinātu pakāpenisku pāreju no tirgus intervences mehānismiem uz ražošanas un tirdzniecības plānu pilnīgu īstenojumu, zivju produktu ražotāju organizācijas no EJZF var saņemt līdzekļus savu produktu uzglabāšanai, kad tirgus pieprasījums ir pārāk zems. Šo mehānismu iedarbina cenu sistēma, kuru nosaka valsts iestādes sadarbībā ar ražotāju organizācijām. Pēc uzglabāšanas produktus atkal piedāvā pārtikas tirgū.
    EJZF atbalsts šim mehānismam būs pieejams līdz 2018. gada 31. decembrim, kad ar ražošanas un tirdzniecības plāniem būs pilnībā ieviesta darbību plānošana.

Saistīti dokumenti

Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1418/2013 par ražošanas un tirdzniecības plāniem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1419/2013 par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

Komisijas 2014. gada 3. marta Ieteikums par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un īstenošanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju