Sektoriaus organizavimas

Sektoriaus organizavimas

Sektoriaus organizavimas

Sektoriaus organizavimas

Nustačius bendrą žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimą kaip profesinės organizacijos pripažįstami šie subjektai: gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir tarpšakinės organizacijos.

Gamintojų organizacijos yra oficialiai pripažinti organai, kuriuos įsteigė žvejybos arba akvakultūros produktų gamintojai. Jos atsakingos už kasdienį žuvininkystės valdymą ir atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką ir bendrą rinkų organizavimą:

  • skatina gamintojus užsiimti tausia žvejyba ir akvakultūra, visų pirma bendrai valdydamos savo narių veiklą,
  • padeda jiems derinti pasiūlą ir rinkos poreikius,
  • padeda jiems kurti pridėtinę vertę.

Šiuo metu Europos Sąjungoje yra daugiau kaip 200 gamintojų organizacijų. Kad būtų pasiekti bendro rinkų organizavimo tikslai, jos gali imtis priemonių tam tikra linkme nukreipti savo narių produktų pasiūlą ir rinkodarą, remti juos sertifikavimo sistemomis, kokybės ženklais, geografinėmis nuorodomis ir kt. Be to, jos gali skatinti profesinį mokymą, IRT naudojimą ir padėti sumažinti savo narių žvejybos arba akvakultūros veiklos poveikį aplinkai.

ŽUVININKYSTĖS IR AKVAKULTŪROS SEKTORIUJE PRIPAŽINTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Gamintojų organizacijų žemėlapis (spustelėkite žemėlapį ir bus atverstas Europos jūrų atlasas)

Gamintojų organizacijos

Nacionalinės valdžios institucijos gali patvirtinti ir gamintojų organizacijų asociacijas. Jų tikslas dvejopas: jos atlieka tokį patį vaidmenį kaip gamintojų organizacijos ir dar koordinuoja joms priklausančių organizacijų veiklą.

Įvairių žvejybos ir akvakultūros sektoriaus interesų grupių organizacijos, vadinamos tarpšakinėmis organizacijomis, suburia žuvų produktų gamintojus, perdirbėjus ir prekiautojus taikyti visam sektoriui naudingų priemonių. Jų tikslas – gerinti prekybos koordinavimą ir parengti visam sektoriui svarbias priemones.

Jūrų ištekliai yra bendri, todėl, siekiant koordinuoti tam tikrų rūšių produktų gamybą ir prekybą keliose ES šalyse, šios profesinės organizacijos gali būti įsteigtos ir tarpvalstybiniu lygmeniu.

Priemonės ir finansinė parama

Atsižvelgiant į esminį šių profesinių organizacijų vaidmenį įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką ir bendrą rinkų organizavimą, nustatytos kelios toliau nurodytos paramos joms priemonės.

  • Profesinių organizacijų kūrimas arba pertvarka.  Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) gali būti teikiama finansinė parama rinkodaros priemonėms, kuriomis siekiama kurti arba pertvarkyti gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ir tarpšakines organizacijas.
  • Gamybos ir prekybos planai. Kad prisidėtų prie žvejybos ir akvakultūros veiklos tvarumo, gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos parengia gamybos ir prekybos planus. Šie planai yra novatoriška priemonė, dėl kurios galima bendrai valdyti gamintojų veiklą, o organizacijos gali nustatyti prie jų tikslų pritaikytas priemones.
    Gamybos ir prekybos planų rengimui ir įgyvendinimui skiriama parama iš EJRŽF, galinti siekti iki 3 % gamintojų organizacijos arba asociacijos rinkai pateiktų produktų metinės vertės.
  • Sandėliavimo sistema. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo intervencijos rinkoje priemonių prie visapusiško gamybos ir prekybos planų įgyvendinimo, iš EJRŽF teikiama parama žuvininkystės produktų gamintojų organizacijai jos produktų sandėliavimui, kai paklausa rinkoje yra pernelyg maža. Priemonė taikoma remiantis orientacinių kainų, kurias, pasikonsultavusios su gamintojų organizacijomis, nustato nacionalinės valdžios institucijos, sistema. Po sandėliavimo produktai grąžinami rinkai ir teikiami vartoti žmonėms.
    EJRŽF parama šiai priemonei bus baigta teikti 2018 m. gruodžio 31 d., kai bus visiškai baigta planuoti veiklą parengus gamybos ir prekybos planus.

Susiję dokumentai

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1418/2013 dėl gamybos ir prekybos planų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1419/2013 dėl gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo, gamintojų ir tarpšakinių organizacijų taisyklių taikymo išplėtimo ir orientacinių kainų skelbimo, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

2014 m. kovo 3 d. Komisijos rekomendacija dėl gamybos ir prekybos planų parengimo ir įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo