Alan järjestäytyminen

Alan järjestäytyminen

Alan järjestäytyminen

Alan järjestäytyminen

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisessä markkinajärjestelyssä ammatillisiksi organisaatioiksi tunnustetaan tuottajajärjestöt, tuottajajärjestöjen liitot ja toimialajärjestöt.

Tuottajajärjestöt ovat virallisesti tunnustettuja kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajien perustamia elimiä, jotka vastaavat kalastuksen hallinnoinnista käytännön tasolla. Niillä on myös keskeinen rooli yhteisen kalastuspolitiikan ja yhteisen markkinajärjestelyn toteuttamisessa. Tuottajajärjestöt:

  • opastavat tuottajia kohti kestävää kalastusta ja vesiviljelyä
  • auttavat tuottajia sovittamaan tarjontaa kysynnän mukaiseksi
  • tukevat tuottajia lisäarvon luomisessa.

EU:ssa on nykyisin yli 200 tuottajajärjestöä. Ne voivat esimerkiksi kanavoida jäsentensä tuotteiden tarjontaa ja markkinointia ja harjoittaa myynninedistystä sertifiointijärjestelmien sekä laatu- ja alkuperämerkintöjen avulla. Järjestöt voivat myös edistää koulutusta, tietotekniikan käyttöä ja ympäristövaikutusten vähentämistä.

LUETTELO KALASTUS- JA VESIVILJELYALAN HYVÄKSYTYISTÄ TUOTTAJAJÄRJESTÖISTÄ

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Kartta: Tuottajaorganisaatiot (karttaa napsauttamalla pääset Euroopan meriatlakseen)

Tuottajajärjestöt

Myös tuottajajärjestöjen liitot voivat olla kansallisten viranomaisten hyväksymiä. Liitoilla on kahtalainen tehtävä: ne toimivat samassa roolissa kuin tuottajajärjestöt, minkä lisäksi ne koordinoivat jäsenorganisaatioidensa toimintaa.

Kalastus- ja vesiviljelyalan eri etujärjestöjen organisaatioissa eli toimialajärjestöissä kalan tuottajat, jalostajat ja markkinoijat tekevät yhteistyötä alan yhteiseksi hyväksi. Ne pyrkivät kehittämään alaa esimerkiksi markkinoinnin koordinointia parantamalla.

Merten luonnonvarat ovat luonteeltaan ylikansallisia, minkä vuoksi voidaan perustaa myös kansainvälisiä organisaatioita, joiden tehtävänä on koordinoida tiettyjen kalalajien tuotantoa ja myyntiä eri EU-maissa.

Välineet ja taloudellinen tuki

Näillä ammatillisilla organisaatioilla on keskeinen rooli yhteisen kalastuspolitiikan ja yhteisen markkinajärjestelyn toteuttamisessa, minkä vuoksi niitä varten on perustettu useita tukivälineitä:

  • Ammatillisten organisaatioiden perustaminen tai uudistaminen:  Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) voi antaa taloudellista tukea tuottajajärjestöjen, tuottajajärjestöjen liittojen ja toimialajärjestöjen perustamiseen tai uudistamiseen.
  • Tuotanto- ja markkinointisuunnitelmat: Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen liitot voivat edistää kestävää kalastusta ja vesiviljelyä esimerkiksi tuotanto- ja markkinointisuunnitelmien avulla. Nämä suunnitelmat tarjoavat innovatiivisen välineen tuottajien toimien kollektiiviseen hallinnointiin. Ne auttavat organisaatioita myös laatimaan toimenpiteitä, joilla tuottajien tavoitteet voidaan saavuttaa.
    EMKR tukee tuotanto- ja markkinointisuunnitelmien laatimista ja toteuttamista summalla, joka vastaa enimmillään 3 % tuottajajärjestön tai liiton markkinoille saattamien tuotteiden vuotuisesta arvosta.
  • Varastointijärjestelmä: Jotta markkinoiden interventiomekanismeista voitaisiin siirtyä joustavasti tuotanto- ja markkinointisuunnitelmien täytäntöönpanoon koko laajuudessaan, EMKR tarjoaa kalastusalan organisaatioille tukea tuotteiden varastoinnissa, jos markkinoiden kysyntä on riittämätön. Järjestelmä on kytketty hintajärjestelmään, josta viranomaiset päättävät yhteistyössä tuottajaorganisaatioiden kanssa. Varastoinnin jälkeen tuotteet tuodaan markkinoille ihmisravinnoksi.
    EMKR:n tuki järjestelmälle päättyy 31.12.2018 mennessä, kun toiminnan suunnittelu tulee perustumaan kokonaisuudessaan tuotanto- ja markkinointisuunnitelmiin.

Asiakirjoja

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1418/2013, annettu 17.12.2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 mukaisista tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista suunnitelmista

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1419/2013, annettu 17.12.2013, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta

Komission suositus, annettu 3.3.2014, tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 nojalla