Sektorens opbygning

Sektorens opbygning

Sektorens opbygning

Sektorens opbygning

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter anerkender følgende enheder som erhvervsorganisationer: producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer

Producentorganisationer er officielt anerkendte organer, som er etableret af fiske- eller akvakulturproducenter. De har ansvaret for den daglige forvaltning af fiskeriet og spiller en afgørende rolle med hensyn til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og den fælles markedsordning, idet de:

  • vejleder producenter om bæredygtigt fiskeri og bæredygtig akvakultur, særlig ved at forvalte deres medlemmers aktiviteter i fællesskab
  • hjælper dem med at tilpasse udbuddet til efterspørgslen på markedet
  • hjælper dem med at skabe merværdi.

Der findes i dag over 200 producentorganisationer i EU. For at nå målene for den fælles markedsordning kan de træffe foranstaltninger for at kanalisere forsyningen og markedsføringen af deres medlemmers produkter og fremme dem gennem certificeringsordninger, kvalitetsmærker, geografiske betegnelser osv. De kan også fremme erhvervsuddannelse, anvendelsen af IKT og arbejde for at mindske deres medlemmers fiskeri- eller akvakulturaktiviteters påvirkning af miljøet.

FORTEGNELSE OVER ANERKENDTE PRODUCENTORGANISATIONER I FISKERIET OG AQUAKULTUR SEKTOREN

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Kort: Producentorganisationer (klik på kortet for at åbne det europæiske havatlas)

Producentorganisationer

Sammenslutninger af producentorganisationer kan også godkendes af nationale myndigheder. De har to formål: De spiller samme rolle som producentorganisationerne og koordinerer samtidig deres medlemsorganisationers aktiviteter.

Organisationer bestående af forskellige interessegrupper fra fiskeri- og akvakultursektoren – også kaldet "brancheorganisationer" – samler producenter, forarbejdningsvirksomheder og markedsføringsvirksomheder inden for fiskeri for at gennemføre foranstaltninger til gavn for hele sektoren. Målet er at forbedre koordineringen af markedsaktiviteterne og udvikle tiltag i hele sektorens interesse.

På grund af havressourcernes fælles karakter kan disse brancheorganisationer også oprettes på tværnationalt plan for at koordinere produktion og markedsføring af visse arter i flere EU-lande.

Værktøjer og finansiel støtte

Set i lyset af den vigtige rolle, disse brancheorganisationer spiller med hensyn til at gennemføre den fælles fiskeripolitik og den fælles markedsordning, er der oprettet en række værktøjer til at støtte dem:

  • Oprettelse eller omstrukturering af brancheorganisationer:  Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) kan yde finansiel støtte til markedsføringstiltag, som tager sigte på at oprette  producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer
  • Produktions- og markedsføringsplaner: For at bidrage til bæredygtigt fiskeri og akvakultur udarbejder producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer markedsføringsplaner. Disse planer udgør et innovativt instrument, som gør det muligt at forvalte producenternes aktiviteter i fælleskab og giver organisationerne mulighed for at fastsætte initiativer for at nå deres mål.
    Udarbejdelsen og gennemførelsen af produktions- og markedsføringsplaner støttes af EHFF gennem et bidrag, som kan udgøre op til 3 % af de årlige markedsførte produkter fra producentorganisationen eller sammenslutningen.
  • Oplagringsordning: For at sikre en gnidningsfri overgang fra markedsinterventionsordninger til fuld gennemførelse af produktions- og markedsføringsplaner yder EHFF støtte til fiskeriproducentorganisationer til at oplagre deres produkter, når efterspørgslen på markedet er for lav. Mekanismen udløses af et prissystem, som fastsættes af de nationale myndigheder i samråd med producentorganisationerne. Efter oplagringen sættes produkterne i omsætning til konsum.
    Støtten fra EHFF til denne mekanisme ophører den 31. december 2018, når planlægningen af aktiviteter er fuldt ud gennemført gennem produktions- og markedsføringsplaner.

Relevante dokumenter

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1418/2013 af 17. december 2013 om produktions- og markedsføringsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1419/2013 af 17. december 2013 om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer, udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.

Kommissionens henstilling af 3. marts 2014 om udarbejdelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.