Organizace odvětví

Organizace odvětví

Organizace odvětví

Organizace odvětví

V rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury se jako profesní organizace uznávají následující subjekty: organizace producentů, sdružení organizací producentů a meziodvětvové organizace

Organizace producentů jsou úředně uznanými subjekty, které si vytvořili producenti v oblasti rybolovu nebo akvakultury. Jsou odpovědné za každodenní řízení rybolovu a hrají zásadní úlohu při provádění společné rybářské politiky a společné organizace trhů, jelikož:

  • vedou producenty k dodržování udržitelných postupů rybolovu a akvakultury, zejména tím, že činnost svých členů kolektivně řídí
  • pomáhají jim účinně reagovat na poptávku na trhu a
  • podporují je ve vytváření přidané hodnoty

V současné době v Evropské unii existuje více než 200 organizací producentů. Za účelem splnění cílů společné organizace trhů mohou tyto organizace přijmout opatření v zájmu zásobování trhu produkty svých členů a uvádění těchto produktů na trh, opatření propagující produkty prostřednictvím systémů certifikace, značek ověřené kvality, zeměpisných označení atd. Mohou také podporovat odbornou přípravu a používání informačních a komunikačních technologií a pomáhat snižovat ekologický dopad činnosti svých členů v odvětví rybolovu nebo akvakultury.

SEZNAM UZNANÝCH ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ V ODVĚTVÍ RYBOLOVU A AKVAKULTURY

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Mapa: Organizace producentů (klikněte na mapu, otevře se vám Evropský atlas moří)

Organizace producentů

Vnitrostátní orgány také mohou schválit sdružení organizací producentů. Účel těchto sdružení je dvojí: plní stejnou funkci jako organizace producentů a také činnost svých členských organizací koordinují.

Organizace různých zainteresovaných skupin v odvětví rybolovu a akvakultury (označované jako „mezioborové organizace“) sdružují producenty ryb, zpracovatele a prodejce a přijímají opatření, z něhož má prospěch odvětví jako celek. Jejich cílem je zlepšit koordinaci marketingových činností a vypracovat opatření v zájmu celého odvětví.

Vzhledem k tomu, že jedním z typických rysů mořských zdrojů je, že se o ně dělí více zemí, mohou být profesní organizace zřizovány na nadnárodní úrovni s cílem koordinovat produkci a uvádět na trh některé druhy v několika zemích EU zároveň.

Nástroje a finanční podpora

S ohledem na zásadní význam těchto profesních organizací pro provádění společné rybářské politiky a společné organizace trhů, byla na jejich podporu zřízena celá řada nástrojů:

  • Vytvoření nebo restrukturalizace profesních organizací:  Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) může poskytnout finanční podporu na marketingová opatření, jejichž cílem je vytvoření nebo restrukturalizace organizací producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací
  • Plány produkce a uvádění produktů na trh Aby měly činnosti rybolovu a akvakultury udržitelnější charakter, organizace producentů a sdružení organizací producentů vypracovávají plány produkce a uvádění produktů na trh. Tyto plány představují inovativní nástroj umožňující kolektivně řídit činnost producentů. Organizace díky plánům také mohou stanovit opatření, která jsou vhodná k dosažení jejich cílů.
    Příprava a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh se podporuje z ENRF, prostřednictvím příspěvku, který může dosahovat až 3 % roční hodnoty produktů uvedených na trh organizací producentů nebo sdružením.
  • Mechanismus skladování Aby byl zajištěn plynulý přechod od mechanismů tržních intervencí na plnou realizaci plánů produkce a uvádění produktů na trh, ENRF stanoví podporu pro organizace producentů v odvětví rybolovu, aby své produkty v době, je poptávka po nich na trhu příliš nízká, mohly skladovat. Mechanismus se řídí cenami, které stanovují příslušné vnitrostátní orgány ve spolupráci s organizacemi producentů. Poté, co jsou na určitou dobu produkty uskladněny, se vracejí na potravinový trh.
    ENRF bude podporovat tento mechanismus do 31. prosince 2018, poté se bude plánování činností v celém rozsahu provádět prostřednictvím plánů produkce a uvádění produktů na trh.

Související dokumenty

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1418/2013 ze dne 17. prosince 2013 o plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1419/2013 ze dne 17. prosince 2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury

Doporučení Komise ze dne 3. března 2014 o vytvoření a provádění plánů produkce a uvádění na trh podle nařízení (EU) č. 1379/2013 Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury