Организация на сектора

Организация на сектора

Организация на сектора

Организация на сектора

Съгласно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултура за професионални организации се признават следните организации — организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.

Организациите на производители са официално признати организации, създадени от производители в сектора на рибарството или аквакултурата. Те отговарят за оперативното управление на рибарството и играят съществена роля в изпълнението на общата политика в областта на рибарството и общата организация на пазарите, защото:

  • насочват производителите към постигане на устойчив риболов и аквакултура, по-специално чрез колективно управление на дейностите на своите членове,
  • помагат им да задоволяват търсенето на пазара
  • и им помагат при създаването на добавена стойност.

В момента в Европейския съюз съществуват над 200 организации на производители. За да бъдат постигнати целите на общата организация на пазарите, тези организации могат да предприемат мерки за насочване на доставките и предлагане на пазара на продуктите на своите членове и за рекламиране на продуктите чрез схеми за сертифициране, печати за качество, географски означения и др. Те могат също така да насърчават професионалното обучение и използването на ИКТ и да работят за намаляване на екологичното въздействие на дейностите, свързани с риболова или аквакултурата, на своите членове.

СПИСЪК НА ПРИЗНАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Карта: Организации на производители (щракнете върху картата, за да отворите Европейския морски атлас)

Организации на производители

Асоциациите на организации на производители също могат да бъдат признати от националните органи. Те имат двойна роля — изпълняват същите функции като организациите на производители и освен това координират дейностите на своите членове.

Организациите на различни заинтересовани групи в сектора на рибарството и аквакултурата, известни като междубраншови организации, обединяват производители, преработватели и търговци с цел изпълнение на мерки, които са от полза за целия сектор. Те имат за цел да се подобри координацията на дейностите по предлагане на пазара и да се изготвят мерки от интерес за целия сектор.

Предвид факта, че морските ресурси са споделени, такива професионални организации могат да се създават и на транснационално равнище с цел координиране на производството и предлагането на пазара на определени видове в няколко страни от ЕС.

Инструменти и финансова подкрепа

Поради съществената роля на тези професионални организации в осъществяването на общата политика в областта на рибарството и общата организация на пазарите са създадени няколко инструмента за тяхното подпомагане:

  • Създаване или преструктуриране на професионални организации:  по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) може да бъде предоставена подкрепа за мерки, които имат за цел създаване или преструктуриране на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.
  • Планове за производство и предлагане на пазара: организациите на производители и асоциациите на организации на производители изготвят планове за производство и предлагане на пазара, за да допринесат за устойчивостта на дейностите, свързани с риболова и аквакултурата. Тези планове са новаторски инструмент, който позволява колективното управление на дейностите на производителите и дава възможност на организациите да предприемат мерки, съобразени с техните цели.
    Разработването и изпълнението на плановете се подпомага със средства от ЕФМДР в размер на до 3% от годишната стойност на продуктите, пуснати на пазара от организацията или асоциацията.
  • Механизъм за съхранение: за да се осъществи плавен преход от механизми за пазарна намеса към пълно прилагане на планове за производство и предлагане на пазара, организациите на производителите на рибни продукти могат да получат от ЕФМДР средства за съхранение на своите продукти, когато пазарното търсене е твърде ниско. Механизмът се задейства чрез ценова система, определена от националните органи в консултация с организациите на производители. След приключването на срока на съхранение продуктите отново се предлагат на пазара.
    Подкрепата от ЕФМДР по този механизъм ще се предоставя до 31 декември 2018 г., след което планирането на дейностите ще се извършва изцяло чрез планове за производство и предлагане на пазара.

Документи по темата

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

Препоръка на Комисията от 3 март 2014 г. относно установяването и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури