Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA)

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA)

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA)

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA)

Το EUMOFA είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις αγορές και την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  Παραγωγοί, μεταποιητές, εισαγωγείς, έμποροι λιανικής, καταναλωτές, αναλυτές αγορών και διαμορφωτές πολιτικής μπορούν να βρουν στο παρατηρητήριο χρήσιμες πληροφορίες.

Χάρη στο EUMOFA είναι δυνατή η άμεση παρακολούθηση στοιχείων για τον όγκο, την αξία και την τιμή των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, από την πρώτη πώληση μέχρι το στάδιο της λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών και των εξαγωγών. Τα δεδομένα συλλέγονται από τις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, καθώς και από οργανισμούς της ΕΕ, και επικαιροποιούνται καθημερινά.

 

  Πρόσβαση στο EUMOFA