Informácie pre spotrebiteľov

Informácie pre spotrebiteľov

Informácie pre spotrebiteľov

Informácie pre spotrebiteľov

Príručka do vrecka o nových etiketách EÚ na produktoch rybolovu a akvakultúry určených spotrebiteľom V rámci spoločnej organizácie trhu sa stanovuje, ktoré osobitné informácie sa musia uvádzať na produktoch rybolovu a akvakultúry predávaných spotrebiteľom a do zariadení spoločného stravovania. Tieto požiadavky dopĺňajú všeobecné pravidlá EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom a prispievajú k vyššej transparentnosti na trhu, pretože umožňujú spotrebiteľom informovane sa rozhodnúť o kupovaných produktoch.

Nové pravidlá sa začali uplatňovať 13. decembra 2014. S cieľom uľahčiť uplatňovanie týchto nových požiadaviek Komisia uverejnila Príručku do vrecka o nových etiketách EÚ na produktoch rybolovu a akvakultúry určených spotrebiteľom.

Podľa nových pravidiel, ktoré sa uplatňujú na ryby, mäkkýše, kôrovce a riasy, musí produkt, ktorý sa predáva spotrebiteľom alebo zariadeniam spoločného stravovania, obsahovať tieto informácie:

  • obchodný a vedecký názov druhu,
  • skutočnosť, či bol produkt ulovený v mori, sladkej vode alebo pochádza z farmových chovov,
  • oblasť výlovu alebo produkcie a druh použitého rybárskeho výstroja,
  • skutočnosť, či bol produkt rozmrazený a dátum minimálnej trvanlivosti (známe aj ako „minimálna trvanlivosť do“ alebo „dátum spotreby“), v súlade so všeobecným pravidlami označovania potravín.

Aby spotrebitelia mohli lepšie porozumieť, odkiaľ výrobok pochádza, informácie o oblasti výlovu alebo produkcie musia byť podrobnejšie:

  • Ryby ulovené v mori:
  • Sladkovodné ryby: vodný útvar a krajina pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ
  • Ryby z farmových chovov: krajina v EÚ alebo mimo EÚ, v ktorej sa uskutočnilo posledné chovné obdobie

Na produktoch sa môžu uvádzať ďalšie nepovinné údaje, ako sú dátum výlovu alebo vylodenia, informácie týkajúce sa ekologických, spoločenských a etických záležitostí, výrobné postupy a obsah živín.

Environmentálna značka

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Súvisiace dokumenty

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

Príručka do vrecka o nových etiketách EÚ na produktoch rybolovu a akvakultúry určených spotrebiteľom

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products